REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.

Rok založení: 2001

Email: cdmpraha@volny.cz

Web: http://www.cdmpraha.estranky.cz

Telefon: 777705165, 775556643

Adresa:

Chlumova 15

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Vítězslav Pohanka

Kontaktní osoba: MgA. Anna Doubková

Cílová skupina: děti a mládež, etnické menšiny

prevence

Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity, vzdělávání

Oblast působení: prevence

Poslání a cíle: Teen Challenge je mezinárodní křesťanská oprganizace, která pomáhá lidem závislým na návykových látkách. Cílem Centra dětí a mládeže je předejít vzniku sociopatogenních jevů u rizikové skupiny dětí a mládeže a pomoci jim k integraci do společnosti.

Činnost v Praze 3: Naše centrum je otevřeno denně od pondělí do pátku od 14 do 17.30 hodin. K pravidelným činnostem patří doučování, křesťanská výchova, volnočasové aktivity (zejména sport, výtvarná činnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, hry), prevence zaměřené na drogy, alkohol, kouření, kriminalitu a šikanu. Klienti mají možnost sprchy, odvšivení, čistých oděvů a stravy. Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 3 do 16 let, většina je romské národnosti. Provozujeme streetwork a náhradní rodinnou péči o ty klienty, jejichž rodiče se o ně dočasně nemohou starat.


Centrum pro integraci cizinců/CIC

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2003

Email: info@cicpraha.org

Web: http://www.cicpraha.org

Telefon: 222 360 834

Adresa:

Kubelíkova 55

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Ramajzlová

Cílová skupina: cizinci

Oblast působení: lidská práva

Činnost v Praze 3: Poradenství pro migranty poskytujeme v kancelářích CIC, které se nacházejí v Praze 3. Řadu dalších aktivit (mimo poradenství) provádíme taktéž na území Prahy 3.


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví/CRPDZ

Rok založení: 1995

Email: cmhcd@cmhcd.cz

Web: http://www.cmhcd.cz

Telefon: 222 811 122

Adresa:

Řehořova 10, Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Barbora Wenigová - ředitelka

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Šelepová

Cílová skupina: lidé s duševní nemocí, veřejnost

Oblast působení: vzdělávání, lidská práva

Poslání a cíle: Posláním organizace je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České republice. Úkolem Centra je především poskytovat informace a prostor pro pojmenování a řešení problémů v oblasti péče o duševní zdraví. Všechny aktivity, z nichž mnohé probíhají s expertní podporou ze zahraničí, se obracejí jak na poskytovatele péče, klienty a jejich příbuzné, tak na pracovníky veřejné správy na všech úrovních (ministerské, krajské, místní) a na zdravotní pojišťovny.


Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, pobočka pro Prahu 2, 3 CZPKP/CZP 2, 3

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1991

Email: szdppraha2@razdva.cz

Web: http://www.czppraha.cz

Telefon: 2,24254E+14

Adresa:

Balbínova 6

Praha 2

120 00

Vedení organizace: Ivana Svobodová

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy

Poskytnout dětem i dospělým osobám se zdravotním postižením potřebnou profesionální podporu a pomoc, napomáhat k jejich sociální integraci a adaptaci a zvyšovat jejich sociálních kompetence.

Oblast působení: sociální služby

Činnost v Praze 3: Základní a specifické poradenství a sociální intervence, klubové aktivity a ediční činnost - vydávání časopisu -Nejsi sám-, internetové místo zdarma, podpora při hledání zaměstnání, pomoc při zvyšování kvalifikace. Dotovaná doprava, půjčovna pomůcek.


Cerebrum2007, o.s. - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2007

Email: cerebrum2007@cerebrum2007.cz

Web: http://www.cerebrum2007.cz

Telefon: 777689546

Adresa:

Jagellonská 18

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Bc. Marcela Janečková

Kontaktní osoba: Bc. Marcela Janečková

Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením, rodiny, lidé s tělesným postižením

Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity, terapie

Oblast působení: Své pomocné aktivity rodin po poranění mozku

Poslání a cíle: Cerebrum 2007 o.s. (Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin) je občanské sdružení, jehož posláním je pomáhat občanům, kteří utrpěli traumatické či jiné poranění mozku nebo jejich rodinným příslušníkům. Naším hlavním cílem je: podávání komplexních informací o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech jejich rehabilitace sdružovat občany po poranění mozku, jejich rodiny a všechny, kteří se o problematiku poranění mozku zajímají a hájit jejich zájmy mapování služeb určených osobám po poranění mozku v České republice zprostředkování kontaktu s jinými nevládními organizacemi a odborníky, např. logopedy, psychology, terapeuty či sociálními pracovníky. vyvolání diskuze o nutnosti realizace ucelených terapeutických programů určených osobám po poranění mozku, které v ČR - na rozdíl od států západní Evropy - stále neexistují. prosazování systémových opatření připomínkováním oficiálních výstupů týkajících se přímo i nepřímo problematiky poranění mozku.


Charita dětem

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2010

Email: info@charitadetem.cz

Web: http://www.charitadetem.cz

Telefon: +420 608 348 482

Adresa:

Zděňka Kopala 1162

Litomyšl

570 01

Vedení organizace: Jana Pletněvová

Kontaktní osoba: Jana Pletněvová

Cílová skupina: děti a mládež, neziskové organizace, lidé s tělesným postižením

Oblast působení: nadační

Poslání a cíle: Charita dětem se zabývá tzv. fundraisingem, tedy činností, jejímž výsledkem je získávání zpravidla finančních, ale i materiálních prostředků na obecně prospěšnou činnost. Pracujeme pro neziskové organizace, příspěvkové organizace, jednotlivce, či obchodní společnosti, které plní nějaký obecně prospěšný účel. Charita dětem vyhledává firemní sponzory i individuální dárce, od kterých získává pro klienta finance (případně i věcná plnění) na základě specifikací potřeb organizací, odkázaných pouze na státní rozpočet.


Cordatum Praha

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2010

Email: info@cordatum.cz

Web: http:// www.cordatum.cz

Adresa:

Písecká 9/1968

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Blanka Pytlíčková

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Pospíšilová

Cílová skupina: děti a mládež, dobrovolníci, veřejnost

Oblast působení: poradenství, vzdělávání, volnočasé aktivity

Poslání a cíle: Cílem občanského sdružení je všestranná podpora rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství a vzdělávání.


CRM - centrum rekreace mládeže

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1996

Email: jbena@quick.cz

Web: http://www.crm.cz

Telefon: 267 317 054, po 17 hod. mobil: 723 399 2

Adresa:

K Lučinám 11/2464

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jiří Beneš, předseda

Cílová skupina: děti a mládež, lidé se zdravotními problémy

Zajišování letních táborů pro děti a mládež se zaměřením na integraci zdravotně oslabených nebo postižených dětí

Oblast působení: volnočasové aktivity


Česká rada humanitárních organizací

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1990

Email: kancelar@crho.org

Web: http://www.crho.org

Telefon: 222587455

Adresa:

Českobratrská 9

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Ing. Pavel Dušek

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, neziskové organizace

Členské organizace rady dnes zajišují celou škálu činností, bez nichž si lze naši současnost již jen těžko představit. Jde například o podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také o ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu. K důležitým úkolům rady patří prosazovaní odpovídajících podmínek pro práci poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

Oblast působení: sociální služby


Česká společnost pro duševní zdraví

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1990

Email: csdz@seznam.cz

Web: http://www.csdz.cz

Telefon: 2,22717E+14

Adresa:

Zvonařova 6

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jiří Ledvinka, předseda

Kontaktní osoba: Lenka Flášarová, místopředsedkyně

Cílová skupina: lidé s duševní nemocí

ČSDZ je svépomocné občanské sdružení, program je organizován svépomocně a realizován za účasti nebo pod dohledem odborníků, součástí jsou také odborné přednášky. Klienty jsou psychiatričtí pacienti, ale programových činností se může zúčastnit i širší zájmová veřejnost.

Oblast působení: sociální služby


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM