REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

Motocyklová asociace České republiky

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2006

Email: prezident@macr.cz

Web: http://www.macr.cz

Telefon: 777 012340

Adresa:

Habrová 5

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jaromír Šíd, prezident

Kontaktní osoba: Jaromír Šíd

Cílová skupina: veřejnost

Doprava, infrastruktura, právo

Oblast působení: občanská společnost, lidská práva, vzdělávání

Oblast působení: Doprava, infrastruktura, právo

Poslání a cíle: Naučit komunikovat účastníky silničního provozu mezi sebou. Prosazovat prevenci a bezpečnost v dopravě. Potírat korupci státní správy a dbát na dodržování zákonů. Přinášet nové technologie ze světa a aplikovat je u nás v ČR. Vytvářet nové projekty.

Činnost v Praze 3: MACR je celorepubliková organizace zaměřená na pomoc našim občanům. Pomoc a informovanost může být směřována ale i na zahraniční návštěvníky u nás.


Multikulturní centrum Praha

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1999

Email: infocentrum@mkc.cz

Web: http://www.mkc.cz

Telefon: 296 325 345

Adresa:

Prokopova 9

Praha 3

130 00

Kontaktní osoba: Jakob Hurrle

Cílová skupina: cizinci, etnické menšiny

Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Oblast působení: kultura, lidská práva

Poslání a cíle: Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřujeme svou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.


Nadace Open Society Fund Praha

Typ registrace: nadace

Rok založení: 1992

Email: osf@osf.cz

Web: http://www.osf.cz

Telefon: 222540979

Adresa:

Seifertova 47

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Marie Kopecká, ředitelka

Kontaktní osoba: Pavla Pocnerová

Cílová skupina: neziskové organizace

Rozvoj otevřené společnosti, ochrana lidských práv, veřejného zájmu a zákonnosti, podpora prosazování rovných příležitostí a zvýšení politické participace žen, podpora rozvoje neziskového sektoru a nezávislých platforem

Oblast působení: nadační, lidská práva, vzdělávání


Naděje

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1990

Email: nadeje@nadeje.cz

Web: http://www.nadeje.cz

Telefon: 222 521 110, 222 521 115,

Adresa:

K Brance 11/19e, Praha

155 00

Vedení organizace: Mgr. Ilja Hradecký, předseda

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, nezaměstnaní

Oblast působení: sociální služby

Poslání a cíle: Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb. Ve svých zařízeních i mimo ně Naděje vyvíjí misijní činnost.

Činnost v Praze 3: V Domě Naděje Žižkov, Husitská 70, Praha 3, jsou nabízeny služby sociální prevence - azylový dům a noclehárna. Cílovou skupinou jsou muži v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Dále je zde provozováno Středisko pomoci s ošacením, Středisko potravinové pomoci a v rámci projektu Aktivizace pracovního potenciálu znevýhodněných osob Job klub. Všechny služby jsou poskytovány v rámci Integračního programu Naděje.


Nízkoprahový klub Husita

Typ registrace: obecně prospěšná společnost

Rok založení: 2001

Email: husitskecentrum@centrum.cz

Web: http://www.husiti.cz/npk

Telefon: 605 112 536

Adresa:

Náměstí Barikád 1

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Bc. Michaela Novotná

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Novotná

Cílová skupina: děti a mládež, etnické menšiny

Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity

Poslání a cíle: poslání: usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které jsou v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. cíle: -vyhledávat a kontaktovat znevýhodněné nebo ohrožené jedince či skupiny dětí v jejich přirozeném prostředí a vztazích, - předcházet, snižovat a omezovat rizika dopadu sociálně nežádoucích jevů, - minimalizovat rizika sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině, - zvyšovat sociální a komunikační schopnosti a dovednosti, - podporovat při zvládání nepříznivých životních událostí, - poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu, - aktivizovat ke smysluplnému trávení volného času a poskytovat k tomu podmínky, - podporovat samostatné myšlení, uvažování a rozhodování, rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti, - začleňovat děti a mládež do skupin vrstevníků i do společnosti, včetně zapojování do dění místní komunity, - podporovat zdravý životní styl dětí a mládeže. -podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Činnost v Praze 3: Nízkoprahový klub Husita viz. výše


Nová Trojka - Rodinné a kulturní centrum

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2002

Email: novatrojka@novatrojka.cz

Web: http://www.novatrojka.cz

Telefon: 2,22589E+14

Adresa:

Jeseniova 19

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Martina Pojarová, předsedkyně sdružení

Cílová skupina: rodiny, děti a mládež

Posláním Nové Trojky je nabízet bezpečný, přátelský a inspirativní prostor pro celou rodinu. Našim cílem je poskytovat prostor pro kulturní vyžití rodin s dětmi, rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé, vytvářet a udržovat lokální tradice, podporovat iniciativy jednotlivců směřované ke zkvalitnění života obyvatel Městské části Praha 3. Nabízíme prostor pro setkávání i možnost seberealizace.

Oblast působení: kultura, volnočasové aktivity, vzdělávání

Poslání a cíle: - Mateřské a otcovské centrum - pravidelné programy, dílny, přednášky a semináře zacílené na aktivní rodičovství, dobrovolnický program - Výtvarné, hudební a pohybové kurzy pro děti i dospělé - Tradiční akce spojené s během kalendářního roku

Činnost v Praze 3: veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3


o. s. Ježek a čížek

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2003

Email: jezekacizek@seznam.cz

Web: http://www.jezekacizek.cz

Telefon: 222 58 11 68, 775 126 182

Adresa:

Chvalova 12

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jakub Balabán, ředitel

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, nezaměstnaní

O. s. Ježek a čížek pomáhá lidem na okraji získat takové dovednosti, které potřebují ke změně své nepříznivé situace (lidem bez domova, nezaměstnaným, opouštějícím VTOS, dětské domovy, ústavní zařízení, terapeutické komunity, pachatelům i obětem trestné činnosti).

Oblast působení: sociální služby, kultura

Činnost v Praze 3: volnočasový klub pro děti ze sociálně slabých rodin (hudební a výtvarné aktivity, hry)


Občanské sdružení Pohoda ve stáří

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1997

Email: marie.vrzakova@pohodavestari.cz

Web: http://www.pohodavestari.cz

Telefon: 257910258

Adresa:

Lucemburská 15

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Marie Vrzáková, ředitelka

Cílová skupina: senioři

Oblast působení: sociální služby, zdraví

Poslání a cíle: Komplexní péče o seniory, ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou, ošetřovatelství apod.


Občanské sdružení R - Mosty/R-Mosty, o. s.

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1996

Email: kancelar@r-mosty.cz

Web: http://www.r-mosty.cz

Telefon: 222581247

Adresa:

Havlíčkovo náměstí 300

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jakub Čihák, tajemník

Cílová skupina: etnické menšiny, děti a mládež

Vyrovnávání příležitostí příslušníků vyloučené romské komunity zejména na Praze 3 a 8. Redukce sociálně patologických jevů u mládeže a šíření objektivních informací o romském etniku za účelem snížení xenofobie a předsudků v české společnosti.

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání

Poslání a cíle: sociální poradenství, nízkoprahový klub pro děti a mládež, vzdělávací a rekvalifikační projekty pro romskou mládež a dospělé

Činnost v Praze 3: Nízkoprahový klub pro děti a mládež (klienti se rekrutují téměř výhradně z lokality Prahy 3).


Občanské sdružení Sluneční Zahrada

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1998

Email: info@slunecnizahrada.cz

Web: http://www.slunecnizahrada.cz

Telefon: 222586598

Adresa:

U Zásobní zahrady 8/2445

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Miloš Karas, předseda sdružení

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, lidé s mentálním postižením

Podpora a integrace osob s kombinovaným postižením a jejich rodin.

Oblast působení: sociální služby, zdraví, volnočasové aktivity

Poslání a cíle: sociální služby pro osoby s postižením (mentálním, tělesným či smyslovým), integrace rodin s postiženým dítětem a dětí s postižením -zpět do života-

Činnost v Praze 3: Budování veřejného dětského bezbariérového hřiště -Projekt zahrada Jiřího Trnky-. -Hračkotéka- - půjčovna stimulačních hraček a pomůcek v Integračním centru Zahrada


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM