REMEDIUMREMEDIUM

Evaluace výcviku Případová supervize

Evaluace výcviku Případová supervize se skládá ze dvou částí:

 1. písemné

  předložení evaluačního portfolia

 2. ústní

  absolvování evaluačního portfolia

1. Písemná část


Evaluační portfolio - doklady o supervizní zkušenosti a kompetencích:

 1. Video: 45 min. individuální případové supervize s popisem kontextu supervizní situace (zda jde o jednorázovou či opakovanou supervizi, v rámci jaké služby a organizace, atd., pokud k dané kontinuální supervizi je vyjednán kontrakt, může být předložen v rámci bodu 2). V této části portfolia dokládá supervizor svoje supervizní kompetence (podrobněji viz hodnotící formulář).

 2. Supervizní kontraktk případové supervizi, která probíhá/probíhala min. 1 rok se záznamem z hodnocení supervize (např. zápis z hodnotícího setkání či supervizní zpráva, návrh rekontraktu). V této části portfolia dokládá supervizor svoji kompetenci kontraktovat a hodnotit supervizi (příp. facilitovat hodnotící proces).

 3. 10 ks poskytnutých supervizí - z toho 3 skupinové případové, zbývajících 7 individuálních případových; doložené potvrzením příjemců anebo dokladem (supervizním záznamem). V této části portfolia dokládá supervizor svoji zkušenost s vedením různých forem případové supervize.

 4. 10 ks přijatých supervizí - z toho 7 supervizí supervize a 3 přijaté případové supervize (individuální i skupinové); doložené potvrzením poskytovatelů supervize anebo dokladem (supervizním záznamem). V této části portfolia dokládá supervizor svoji otevřenost k dalšímu rozvoji v obou kompetencích (odborné i supervizní).

 5. Reflektující komentář na téma „moje supervizní cesta od výcviku doteď“: Nakolik se vnímám po výcviku způsobilým k výkonu případové supervize; jak využívám v praxi (a jak praxe využívá) moje způsobilosti (dovednosti, poznatky + hodnoty, ctnosti, postoje) osvojené ve výcviku. Jaké mám zkušenosti s různými supervizními činnostmi: kontraktováním – supervidováním – hodnocením.Jak se mi daří dojednávat v supervizi cíle, reflektovat a pojmenovávat vztahy a procesy.Jakou supervizní funkci zdůrazňuji nejčastěji. Připravil mě výcvik na výkon supervize v praxi? Čím ano, kde ne – co postrádám. V této části portfolia dokládá supervizor svoji dovednost sebe/reflexe a sebe/hodnocení, i schopnost zachytit svůj vývoj ve změnách.

2. Ústní část:


Evaluačního setkání, jehož termín bude vyhlášen po přihlášení a odevzdání evaluačního portfolia minimálně 3 zájemců o evaluaci.

Konkrétní časové schéma evaluačního setkání se bude vždy odvíjet od konečného počtu přihlášených a bude upřesněno měsíc před setkáním.

Cena evaluace:

Evaluace výcviku se platí samostatně mimo kurzovné supervizního výcviku.

Cena evaluace je 8.168 Kč (vč.21% DPH).


Přihlášení k evaluaci:

Zájemce pošle přihlášku. na evaluační setkání. Poté obdrží od organizátorů další informace.

Současně je nutno zaslat kopii osvědčení o absolvování výcviku Případová supervize (Odborná případová supervize).

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM