REMEDIUMREMEDIUM

Komplexní krizová intervence

Akreditace MPSV č. A2018/0238-SP

Základní informace

Začátek kurzu:
9.-11.května 2018

Rozsah kurzu:
248 vyučovacích hodin + samostatné evaluační setkání

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

Uzávěrka přihlášek: 3.dubna 2018

Pro koho je kurz určen:
sociálním pracovníkům a pracovníkům dalších pomáhajících profesích (psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, kurátoři, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Odborné garantky kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Jana Herbst

Cena kurzu (1.-14.setkání + evaluace): 42 990 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cenu kurzu je možné na základě písemné dohody rozložit do plateb za jednotlivé ročníky:

1. ročník kurzu (1.-7. setkání): 20 802 Kč

2. ročník kurzu (8.-14. setkání): 22 188 Kč


Vstupní požadavky

 • a) vzdělání SŠ s maturitou, případně SOU s 3 roky praxe v sociální oblasti (doložit kopií vysvědčení)
 • b) věk min. 21 let
 • c) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 1 strany a max. 3 stran formátu A4
  • základní prvky profesního životopisu – vzdělání, praxe
  • očekávání od kurzu ( K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod. )

V případě nejasností si pořádající organizace vyhrazuje právo vyzvat přihlášeného účastníka k individuálnímu pohovoru.

Účast v kurzu je podložena třístrannou dohodou (pořádající organizace – odborní garanti – účastník) uzavřenou před zahájením kurzu.


Doplňující informace

Cílem kurzu je především připravit účastníky kurzu na výkon práce pracovníka v sociálních službách, a to zejména těch, v jejichž rámci je poskytována krizová pomoc a odborné sociální poradenství. Zároveň poskytuje další specializované vzdělávání pracovníkům v pomáhajících profesích.

Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta.

dílčí cíle kurzu

Odborná literatura:
Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

další doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Témata a termíny kurzu:

I. ročník

 • 1.setkání: 9. - 11.května 2018 - Krize v životě člověka. Techniky práce s člověkem v krizi I.
 • 2.setkání: 7. - 8.června 2018 - Techniky práce s člověkem v krizi II.
 • 3.setkání: 25. - 26.září 2018 - Krize v procesu psychosexuálního zrání
 • 4.setkání: 11. - 12. října 2018 - Krizová intervence v kontextu rodiny
 • 5.setkání: 19. - 20.listopadu 2018 - Krizová práce jako součást systému
 • 6.setkání: 8. - 9.ledna 2019 - Smrt a suicidium
 • 7.setkání: 14. - 15. února 2019 - Trauma

II. ročník

 • 8.setkání: bude upřesněno - Úskalí profese krizového pracovníka
 • 9.setkání: bude upřesněno - Problematika týraných a zneužívaných lidí
 • 10.setkání: bude upřesněno - Bezpečí a ochrana pracovníků a klientů
 • 11.setkání: bude upřesněno - Psychická a tělesná nemoc ve vztahu ke krizi
 • 12.setkání: bude upřesněno - Krize v souvislosti s nabýváním autonomie
 • 13.setkání: bude upřesněno - Praxe a integrace
 • 14.setkání: bude upřesněno - Technika práce s člověkem v krizi III.
 • Evaluační setkání: bude upřesněno - Praxe a integrace II - evaluace a zkouška

Časové schéma kurzu

Kurz probíhá ve formě dvou nebo třídenních setkání v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně s tím, že vyučovací hodinou se rozumí délka 45 minut. Vyučovací hodiny se sdružují do dvojnásobných výukových bloků, které činí 90 minut.

Každý den: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Podmínky závěrečné zkoušky

V závěrečném setkání probíhá evaluace – ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmi to způsoby:

1) vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení

2) předvedení modelové situace řešení krizového stavu klienta – samostatné bodové hodnocení

3) prezentace vlastního procesu a rozvoje v průběhu kurzu na základě zadaných kritérií s využitím zpracované závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení.


O průběhu evaluace je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí evaluace a případná doporučení účastníkům evaluace.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování základní hodinové dotace kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu.

Účastníci obdrží osvědčení o složení závěrečné zkoušky a tím o absolvování akreditovaného kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu a projdou úspěšně evaluací své práce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM