REMEDIUMREMEDIUM

Případová supervize v pomáhajících profesích

VÝCVIK JE V SOUČASNÉ DOBĚ PŘEPRACOVÁVÁN.TEXT NÍŽE POVAŽUJTE ZA ORIENTAČNÍ. OTEVŘENÍ VÝCVIKU PLÁNUJEME NA JARO/PODZIM 2018.

Řizení a supervize v pomáhajících profesích

Zahájení výcviku:
Přihlášky do výcviku přijímáme průběžně. Jakmile bude dostatečný počet přihlášených, bude vyhlášen termín zahájení.

Uzávěrka přihlášek:
bude upřesněno

Komu je výcvik určen:
Zkušeným pracovníkům pomáhajících profesí (= sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří v současné době pracují s uživateli (klienty, studenty, pacienty) a budou s nimi pracovat i po dobu trvání výcviku a kteří jsou absolventy kurzu Úvod do řízení a supervize.

Rozsah výcviku:
270 hodin = 121 hodin výcviku + 40 hod. práce v kolegiálních skupinách + 109 hodin individuální praxe

Po úspěšném absolvování výcviku je možné projít evaluací.
Komentář k rozsahu výcviku: Rozsah výcviku je menší, než doporučuje standard pro supervizi v sociálních službách (viz Standardy kvality sociálních služeb - výkladový sborník pro poskytovatele;MPSV ČR, říjen 2008). Důvodem je, že výcvik v případové odborné supervizi připravuje supervizory pro výkon případové supervize individuální a skupinové, nikoli pro ostatní – navazující – typy supervizí jako je supervize týmová a supervize řízení.

Cena výcviku:
35.090 Kč (vč.21% DPH)
Cena výcviku zahrnuje náklady na šest výcvikových setkání a 1 hodinu konzultace s lektorem výcviku, tj. 121 hodin. Nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s výcvikem - např. cestovní náklady, náklady na přijatou supervizi a na práci v kolegiálních skupinách.

Vstupní rozhovor:
968 Kč (vč.21% DPH)
Tuto částku platí každý zájemce o přijetí do výcviku, ať je či není přijat.

Cena evaluačního setkání:
8.168 Kč (vč.21% DPH)
V ceně evaluačního setkání je zahrnuto hodnocení portfolia účastníků a závěrečná evaluace ve skupině.

Profil absolventa výcviku

Cílem výcviku je připravit absolventa na výkon odborné (případové) supervize v kontextu pomáhajících profesí a organizací.


Absolvent umí v rámci své odbornosti a případové supervize:

 • vést, reflektovat a hodnotit supervizní rozhovor a intervenci včetně stanovení supervizních cílů v individuálním a skupinovém případovém uspořádání (a ve vztahu ke kontraktu)
 • reflektovat sebe ve vztahu s druhým/i a průběžně sebereflexi prohlubovat
 • uplatňovat hodnoty profese (např. při supervizním vedení pracovníků a rozpoznávaní etických dilemat)
 • dojednávat tří a vícestrannou supervizní smlouvu v kontextu (interní) a externí případové supervize
 • vzdělávat supervidované v rámci své odbornosti
 • rozpoznávat kontra/indikace, začlenění a návaznosti případové supervize v rámci nástrojů zvyšování kvality práce rozvojem pracovníka
 • podporovat a využívat supervizní vztah a proces
 • vytvářet a vést supervizní dokumentaci
 • vypracovat plán osobního a profesního rozvoje

Absolvent zná v souvislostech své odbornosti a případové supervize:

 • ucelený supervizní systém (včetně různých teoretických východisek, nazírání na etická dilemata, znalost předností a omezení supervize, forem a funkcí supervize, druhů a účelu supervizních intervencí, hranic a mezí případové supervize a pravomocí případového supervizora)
 • využití supervizního vztahu a procesu
 • rozdíl mezi sebe/reflexí a sebe/hodnocením; hodnoty profese a hodnocení supervize a v supervizi
 • skupinovou strukturu a dynamiku a způsoby zacházení s ní v supervizi
 • pracovní náplň a zdroje pracovní zátěže supervizora
 • význam a obsah supervizní dokumentace (supervizní kontrakt, zpráva, zápis ze supervize)
 • rozdíly mezi supervizí a příbuznými obory (koučování, poradenství, vzdělávání, psychoterapie atp.)

Absolvent je výcvikem podporován v postojích a hodnotách:

 • dodržování společenských a profesních norem
 • přiměřeného zacházení s pracovní zátěží
 • pracovního a osobního rozvoje
 • tvořivosti a nadhledu
 • zodpovědnosti vyplývající z role případového supervizora (včetně důrazu na smlouvu)
 • otevřenosti a průhlednosti
 • rovnocennosti a spolupráce

Další informace

Maximální počet účastníků: 14

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 13

(více informací o akreditaci)

Odborní garanti a lektoři:
PhDr. Bohumila Baštecká Ph.D., PhDr. Milan Kinkor

Doporučená literatura:
Doporučená literatura z oblasti supervize


Podívejte se na výňatky z hodnocení předchozích kurzů.

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky

 • a) Úroveň a zaměření vzdělání pro vstup do výcviku: do výcviku budou přijati absolventi VŠ humanitního zaměření. Přihlášky absolventů VŠ jiných zaměření budou posuzovány individuálně.
 • b) Věková hranice účastníka a typ praxe pro vstup do výcviku: do výcviku budou přijati účastníci s minimálním věkem 30 let, kteří mají minimálně pět let praxe v pomáhajících profesích v přímé práci s uživateli (pacienty, klienty nebo studenty), a to v jednom typu odbornosti (to znamená např. na místě sociálního pracovníka); přímou práci s uživateli vykonávají i v současné době.
 • c) Absolvování kurzu Úvod do řízení a supervize
 • d) Součástí přijímacího řízení do výcviku je vstupní rozhovor zájemce o výcvik s lektory výcviku. Rozhovor se bude konat cca 2 měsíce před zahájením výcviku (přesný termín bude upřesněn přihlášeným zájemcům) a zaměří se mimo jiné na zhodnocení úrovně dokladů dodaných zájemcem.

Požadované doklady

 • a) Motivační dopis v maximálním rozsahu 1 strany A4 s osnovou:
  • jaká mám očekávání od supervizního výcviku vzhledem k profilu absolventa a k hodnotám vzdělávacího programu
  • co mě motivuje stát se supervizorem
  • co mě dělá silným/silnou na místě, kde pracuji; jaké mám na tomto místě slabé stránky, co bych chtěl/a zlepšovat
 • b) Profesní životopis s osnovou:
  • věk
  • přehled vzdělání
  • přehled praxe (tak, aby bylo zřejmé, jak dlouho a v jaké odbornosti probíhala přímá práce s uživateli)
 • c) Doklady o přijaté supervizi

  Účastník doloží v supervizním indexu minimálně 45 supervizních sezení přijatých supervizí. Z počtu 45 sezení musí jít minimálně o 15 sezení individuální případové supervize.

  Účastník přiloží podrobný zápis (v rozsahu 1 - 2 stran formátu A4) ze tří různých přijatých supervizí, z nichž musí být minimálně dvě individuální případové supervize (to znamená taková supervizní sezení, kde zájemce předkládá supervizorovi „případ“ – svou práci s pacientem, klientem či studentem – a ve dvojici se supervizorem ho promýšlí).


  Možná struktura zápisu:

  • formální náležitosti (jméno supervizora, jméno supervidovaného, datum, čas a místo, forma a typ supervize)
  • téma supervize
  • zakázka se zdůrazněním cíle supervize = co potřebuji, co očekávám od supervizora, k čemu chceme společně dojít, aby supervize byla pro mě užitečná (= cíl supervize)
  • průběh supervize včetně (sebe)reflexe (stručné zachycení příběhu; průběh supervize a jeho reflexe; sebereflexe)
  • výstupy (naplnění cíle a zakázky, shrnutí, doporučení, dohoda o dalších krocích)

 • d) Kopie dokladů o absolvovaných 225 hodinách dalšího vzdělávání v kurzech, výcvicích, aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, sebezkušeností apod., a to minimálně 50hodinových

 • e) Výstup sebeposouzení z kurzu Úvod do řízení a supervize (= do září 2008 dotazník Vodítka, zda se stát klinickým supervizorem; od září 2008 Plán profesního a osobního rozvoje)

 • e) Kopie dokladu o absolvování kurzu Úvod do řízení a supervize

 • f) Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Forma výcviku

Výcvik probíhá ve dvou formách:

a) ve skupině
 • formou šesti intenzivních 3denních setkání s lektory (120 hodin)
 • formou pěti celodenních setkání kolegiálních skupin (40 hodin)
b) individuálně
 • formou jedné hodiny individuální konzultace s lektorem
 • formou zadaných individuálních úkolů v celkovém rozsahu 109 hodin

Na začátku výcviku uzavírá účastník dohodu s pořádající organizací.

Časové schéma výcviku

1. den: 12.30-18.00; 2. den: 8.30-17.00 s polední pauzou; 3. den: 8.30-14.00

Výcvik probíhá v pracovních dnech.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu uvedeného časového schématu a na změnu dohodnutého termínu z vážných provozních důvodů.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Termíny výcviku

1. setkání: bude upřesněno

2. setkání: bude upřesněno

3. setkání: bude upřesněno

4. setkání: bude upřesněno

5. setkání: bude upřesněno

6. setkání: bude upřesněno


Osvědčení o absolvování výcviku

Po absolvování výcviku obdrží účastníci osvědčení, splní-li:

 • 90% předepsaných hodin ze šesti výcvikových setkání (= ze 120 hodin)
 • 90% předepsaných hodin z pěti setkání kolegiálních skupin (= ze 40 hodin)
 • 100% zadaných úkolů individuální praxe
 • individuální konzultaci s lektorem

Organizace stanoví podmínky (viz dohoda s účastníkem výcviku) pro možnost náhrady zmeškaných hodin u účastníků, kteří výše uvedená pravidla z vážných důvodů nejsou schopni dodržet.

Pouze držitel osvědčení o absolvování výcviku může přistoupit k závěrečné evaluaci.

Potvrzení

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin a úkolů a nenahradí si je, obdrží od organizace potvrzení o reálné docházce.

Osvědčení o supervizních kompetencích

Viz níže (Závěrečná evaluace).

Závěrečná evaluace

Rok po skončení výcviku se uskuteční evaluační setkání, při kterém proběhne skupinová rozprava nad ohodnoceným portfoliem.

Portfolio (tj. uspořádaný soubor dokladů o supervizních kompetencích) vypracovává účastník v průběhu výcviku a po jeho skončení.

Portfolio je posuzováno třemi hodnotiteli (dvěma lektory a jedním účastníkem výcviku). Výstupem je bodové ohodnocení, které – spolu se skupinovou rozpravou nad portfoliem a nad výsledky hodnocení - tvoří základ pro (ne)vydání osvědčení o účastníkových supervizních kompetencích.

Osvědčením o supervizních kompetencích dosahuje účastník v rámci tohoto výcviku nejvyšší úrovně vzdělání pro výkon odborné případové supervize.


Termín evaluačního setkání: bude upřesněno


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

přihláška do výcviku

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM