REMEDIUMREMEDIUM

Pokračovací telefonická krizová intervence (PTKI)

Akreditace MPSV č. 2016/0373-PC/SP/PP

KURZ JE V SOUČASNÉ DOBĚ PŘEPRACOVÁVÁN. TEXT NÍŽE POVAŽUJTE ZA ORIENTAČNÍ.


Kurz Pokračovací telefonická krizové intervence navazuje na kurz Základní krizová intervence a jeho cílem je připravit účastníky na výkon práce pracovníka ve službách, v jejichž rámci je poskytována telefonická krizová intervence. Absolvování kurzu Základní krizová intervence je nutnou podmínkou pro vstup do kurzu Pokračovací telefonická krizová intervence.

Rozsah kurzu:
96 výukových hodin (4 setkání) + evaluační setkání

Místo konání:
REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3

Termíny zahájení kurzu:
bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek:
bude upřesněno

Cena kurzu:
17.450 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.a a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Vstupní požadavky:

 1. absolvování kurzu Základní krizová intervence u organizace REMEDIUM Praha
 2. vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)
 3. minimální věk 21 let
 4. motivační dopis účastníka v rozsahu 1-3 stran formátu A4 s uvedením:
  • základních prvků profesního životopisu - vzdělání,praxe
  • očekávání od kurzu (K čemu hodláte ve své práci metodu telefonické krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod. )

Obsah kurzu:

 • technika hovoru na krizovém telefonu, týmová práce
 • formy podpory a rozvoje, síť návazných služeb
 • standardy kvality telefonické krizové intervence + sociálně právní kontext telefonické krizové intervence
 • krize spojená se sexualitou a intimitou
 • psychospirituální krize
 • specifika telefonické krizové intervence dětí a dospívajících
 • krize v partnerství a manželství
 • sebevražedný klient
 • trauma, problematika týraných a zneužívaných lidí
 • krize v kontextu somatické nemoci
 • krize v kontextu duševní nemoci
 • praxe a integrace – nácvik dovedností formou modelových situací

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent zná teorii krize a krizové intervence.
 • Absolvent umí aplikovat metodu telefonické krizové intervence v širokém okruhu specifických odborných témat.
 • Absolvent umí prostřednictvím krizového telefonu provázet klienty krizovou situací.
 • Absolvent umí posílit životní aktivizaci a kompetenci klientů a podpořit uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
 • Absolvent umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí.
 • Absolvent umí rozeznat nejzákladnější zdravotně sociální patologie a zajistit jejich řešení prostřednictvím práce na krizovém telefonu.
 • Absolvent umí poskytovat pomoc prostřednictvím krizového telefonu týraným a zneužívaným osobám a podporovat prevenci v této oblasti.
 • Absolvent umí poskytovat pomoc při vytváření sociálních kontaktů, při zabezpečování styku klienta s úřady, pomoc při základním sociálním poradenství včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny.
 • Absolvent umí zvládat asistenci při poskytování první pomoci prostřednictvím telefonu.
 • Absolvent má schopnost sebereflexe.
 • Absolvent sám sebe vnímá jako člena týmu a je si vědom své zodpovědnosti.
 • Absolvent umí reflektovat svůj vlastní osobní rozvoj ve vztahu k sociální práci a pomáhající profesi

Lektorský tým

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková

Lektoři kurzu:Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Olga Havránková, Mgr. Lucie Salačová, MUDr. Jan Lorenc, Mgr. Martina Tichá, Mgr. Michael Vančura (lektoři se alternují)

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu, a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Časové schéma kurzu

Kurz se skládá ze 4 výukových setkání a 1 evaluačního setkání a probíhá v rozpětí zhruba 5 měsíců s 3 - 5 týdenními intervaly mezi setkáními. Přesné termíny jednotlivých setkání kurzu obdrží přihlášení účastníci po zařazení do kurzu.

Všechna výuková setkání jsou 3denní.

Každý den se kurz koná od 9.00 do 16.30 (8 výukových hodin = 8 x 45 min) s přestávkami a polední pauzou.

Rozsah a přesný časový harmonogram dní evaluačního setkání je stanoven až podle definitivního počtu účastníků evaluace.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Doporučená literatura:

Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Pokračovací telefonická krizová intervence, pokud

 • absolvují 90 % z hodinové dotace z každého ze čtyř výukových setkání kurzu,
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu (blok = 2 vyučovací hodiny)
 • absolvují 100% z hodinové dotace evaluačního setkání kurzu
 • úspěšně absolvují závěrečné evaluační setkání

Závěrečná evaluace

V závěrečném evaluačním setkání probíhá ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmito způsoby:

 • vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení
 • předvedení řešení krizového stavu klienta v modelové situaci – samostatné bodové hodnocení
 • prezentace a obhajoba závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení

O průběhu závěrečné zkoušky je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí zkoušky a případná doporučení účastníkům kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadavky pro vydání osvědčení o absolvování kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM