REMEDIUMREMEDIUM

Z historie Centra pro spolupráci NNO

Z Výroční zprávy organizace za rok 2002

Informační centrum podporuje rozvoj neziskového sektoru na území Prahy 3 – jednak podporou profesionality jednotlivých organizací, jednak podporou spolupráce organizací mezi sebou a nově i podporou spolupráce mezi MČ Prahy 3 a neziskovými organizacemi (NNO). Znamená to v praxi shromažďovat a poskytovat informace (o organizacích, o finančních zdrojích, atd.), vytvořit prostor pro setkávání, nabízet společné vzdělávací programy a systematicky vytvářet příležitosti pro společné akce a projekty.

INFORMAČNÍ AKTIVITY

 • získali jsme informace do plánovaného nového vydání Katalogu NNO (kontakty, základní údaje, obsah činnosti, jména představitelů atd.) od 42 NNO, které sídlí v Praze 3. 15 z nich je v pravidelném pracovním kontaktu s IC
 • během roku se uskutečnilo 5 pracovních setkání s 15 neziskovými organizacemi nad frekventovanými tématy pod názvem SETKÁNÍ NAD KÁVOU.Rodí se zde nápady na nové akce, předávají informace atd.
 • ve spolupráci s organizacemi ALFA HUMAN SERVIS a INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA jsme naplánovali a uskutečnili dne 23. listopadu 2002 první PLES NEZISKOVÉHO SEKTORU PRAHY 3 v hotelu ARISTON. Na velmi úspěšném plese participovalo celkem 10 NNO z Prahy 3, večer sponzorsky moderoval Petr Vacek a zúčastnili se ho jako čestní hosté paní senátorka Filipiová a zastupitel MČ Praha 3 pan Roubal. Výtěžek plesu v částce 3.025 Kč byl poukázán na konto SOS Povodně Nadaci Člověk v tísni.
 • poskytli jsme rady, informace nebo i dlouhodobější podporu několika nově vznikajícím či stávajícím neziskovým organizacím

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

V roce 2002 proběhlo hned několik seminářů pro neziskové organizace z Prahy 3 na témata: Jak získávat peníze, Jak psát projekty atp. V dalším roce se chystají další tématické semináře: Jak dát o sobě vědět, Jak udělat kurs a Co si počít s dobrovolníkem.

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Kromě podpory spolupráce zmíněných neziskových organizací působících v oblasti Prahy 3 se snažíme také navázat užší pracovní vztahy s MČ Prahy 3. V Radničních novinách jsme otiskli informace o neziskových organizacích Prahy 3 (vyšlo v lednu 2002) a informace o proběhlém plesu (vyšlo v prosinci 2002).

PRACOVNÍ TÝM INFORMAČNÍHO CENTRA

PhDr. Milan Kinkor – manažer komunitního projektu
Eva Tomešová – koordinátorka Informačního centra

Z Výroční zprávy organizace za rok 2003

Centrum pro spolupráci NNO podporuje rozvoj neziskového sektoru na území Prahy 3 – vytváří prostor pro setkávání místních neziskových organizací a na základě vzájemné spolupráce rozvíjí jejich potenciál, sebevědomí a kompetence potřebné pro kvalitní a profesionální práci v neziskovém sektoru. Podporuje také spolupráci mezi MČ Praha 3 a neziskovými organizacemi.

AKTIVITY

 • Vydali jsme Katalog neziskových organizací v Praze 3, v němž jsou uvedeny kontakty na 44 neziskových organizací, které působí v MČ Praha 3, a bližší informace o 32 z nich. Katalog je k dispozici také v elektronické verzi na webových stránkách o.s. Remedium, kde jsou údaje průběžně aktualizovány a doplňovány.
 • V roce 2003 jsem se 5 x sešli s neziskovými organizacemi na Setkání nad kávou k výměně informací, zkušeností a plánování společných akcí.
 • V průběhu roku se uskutečnila také 3 setkání zástupců NNO s místostarostou pro neziskové organizace, obě strany si vyjasnily své postoje a možnosti vzájemné spolupráce.
 • Podíleli jsme se na uspořádání II. Reprezentačního plesu neziskového sektoru Prahy 3 - 22. 11. 2003 v hotelu ARISTON.
 • Zrealizovali jsme tři vzdělávací semináře – Jak udělat kurz, Jak psát projekt, Jak dát o sobě vědět. V roce 2004 chystáme další semináře: Možnosti čerpání finančních zdrojů z fondů EU, Evropský sociální fond a Globální grant Nadace rozvoje občanské společnosti.
 • Navázali jsme spolupráci s Radničními novinami Prahy 3, které od září 2003 postupně uveřejňují prezentace jednotlivých místních neziskových organizací.

PRACOVNÍ TÝM CENTRA

Zuzana Nováková - ředitelka organizace
PhDr. Milan Kinkor – manažer komunitního projektu
Eva Tomešová – koordinátorka Informačního centra

Z Výroční zprávy organizace za rok 2004

Centrum pro spolupráci NNO podporuje rozvoj neziskového sektoru na území Prahy 3 – vytváří prostor pro setkávání místních neziskových organizací a na základě vzájemné spolupráce rozvíjí jejich potenciál, sebevědomí a kompetence potřebné pro kvalitní a profesionální práci v neziskovém sektoru. Podporuje také spolupráci mezi MČ Praha 3 a neziskovými organizacemi.

Centrum pro spolupráci NNO má za sebou další úspěšný rok, ve kterém se odehrálo několik přínosných setkání, konzultací, zajímavých seminářů a také jsme společně prožili příjemný večer na III. Reprezentačním plese neziskového sektoru Prahy 3. V červnu došlo ke změně koordinátorky Centra pro spolupráci NNO. Štafetu po Janě Markové převzala Eva Drábková.

AKTIVITY

 • V roce 2004 jsem se 5 x sešli s neziskovými organizacemi k výměně informací, zkušeností a plánování společných akcí.
 • Podíleli jsme se na uspořádání III. Reprezentačního plesu neziskového sektoru Prahy 3 - 20. 11. 2004 v hotelu ARISTON. Výtěžek plesu, který letos činil krásných 7.123,50 Kč, byl věnován na veřejnou sbírku Kulička, kterou pořádá o.s. Nová Trojka.
 • Zrealizovali jsme dva vzdělávací semináře – Možnosti čerpání finančních zdrojů z fondů EU a Globální grant Nadace rozvoje občanské společnosti. V příštím roce chceme na tyto semináře navázat s dalšími aktuálními tématy.
 • Udržujeme spolupráci s Radničními novinami Prahy 3, které od září 2003 postupně uveřejňují prezentace jednotlivých místních neziskových organizací.
 • Během roku proběhlo několik osobních či e-mailových konzultací týkajících se obecně neziskového sektoru nebo neziskových organizací v Praze 3. Nejčastějšími dotazy byla volba vhodné právní formy pro založení neziskové organizace a na jakou neziskovou organizaci se mohou občané obrátit se svým daným problémem.

PRACOVNÍ TÝM CENTRA

Zuzana Nováková - ředitelka organizace
Jana Marková, Bc. Eva Drábková – koordinátorka Centra pro spolupráci NNO

Z Výroční zprávy organizace za rok 2005

Centrum pro spolupráci NNO občanského sdružení REMEDIUM Praha podporuje rozvoj neziskového sektoru na území Prahy 3 – vytváří prostor pro setkávání neziskových organizací a na základě vzájemné spolupráce rozvíjí jejich potenciál, sebevědomí a kompetence potřebné pro kvalitní a profesionální práci v neziskovém sektoru. Podporuje také spolupráci mezi MČ Praha 3 a neziskovými organizacemi.

Centrum pro spolupráci NNO oslavilo V. výročí vzniku a má za sebou další úspěšný rok, ve kterém se odehrálo několik přínosných setkání, konzultací, zajímavých seminářů, připojilo se k nám několik nových organizací, započaly práce na komunitním plánování sociálních služeb a také jsme společně prožili příjemný večer na IV. Reprezentačním plese neziskového sektoru Prahy 3.

Setkávání neziskových organizací

V roce 2005 jsme se 4x sešli s neziskovými organizacemi k výměně informací, zkušeností a plánování společných akcí.

Ples neziskového sektoru

Koordinovali jsme uspořádání IV. Reprezentačního plesu neziskového sektoru Prahy 3, který se konal 10. 12. 2005 v hotelu Ariston. Výtěžek plesu, který letos činil krásných 13 450 Kč, byl věnován na podporu Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením při Diakonii CB v Koněvově ulici.

Semináře

Zrealizovali jsme dva vzdělávací semináře. Seminář Propagační materiály, který lektorovala PhDr. Marcela Bergerová, CSc. – předsedkyně správní rady Nadace Auxilia, byl určen pracovníkům neziskových organizací. Druhý seminář na téma Neziskový sektor, jehož lektorování se ujali zástupci neziskových organizací, byl určen úředníkům MČ Praha 3. V příštím roce chceme na tyto semináře navázat s dalšími aktuálními tématy a také máme v plánu uspořádat diskusní kulatý stůl neziskových organizací se zastupiteli MČ Praha 3.

Průběžná aktualizace katalogu NNO

Katalog neziskových organizací Prahy 3 je průběžně aktualizován v elektronické podobě a je k dispozici ke stažení na www.remedium.cz. Zároveň během roku 2005 probíhaly přípravy k vydání aktualizované tištěné verze katalogu.

Konzultace

V roce 2005 proběhlo několik osobních a emailových konzultací týkajících se obecně neziskového sektoru nebo neziskových organizací v Praze 3. Řešili jsme na jakou neziskovou organizaci se mohou občané obrátit se svým problémem a pomáhali jsme neziskovým organizacím při vyhledávání vhodných grantových řízení a při vyplňování žádostí o finanční podporu.

Pracovní tým Centra pro spolupráci NNO

PhDr. Milan Kinkor – manažer komunitního projektu
Bc. Eva Drábková – koordinátorka Centra pro spolupráci NNO

Z Výroční zprávy organizace za rok 2006

Centrum pro spolupráci NNO v Praze 3 občanského sdružení REMEDIUM Praha si klade za cíl poskytovat prostor pro spolupráci neziskových organizací Prahy 3 mezi sebou a také s Městskou částí Praha 3. Vytváří místo, kde vznikají nové nápady a impulsy pro spolupráci a poskytuje nástroje, které je pomáhají proměnit je v realitu.

V roce 2006, v 6. roce své existence, se v Centru odehrály tyto události:

Setkávání neziskových organizací

V roce 2006 jsme uspořádali 3 setkání neziskových organizací s cílem vyměnit si informace, sdílet zkušenosti a plánovat společné akce.

Diskuzní stůl NNO se zastupiteli MČ Prahy 3

Diskusní stůl se uskutečnil 18. května a zúčastnilo se ho 15 zástupců NNO a 6 zastupitelů MČ Praha 3. Hlavními tématy byly grantové řízení MČ Prahy 3, prezentace neziskového sektoru v Praze 3, spolupráce s radnicí a komunitní plánování.

Vzdělávací seminář

Seminář „Účetnictví pro manažery NNO“ se uskutečnil 14. června pod vedením paní Blaženy Petrlíkové a zúčastnilo se ho 14 zástupců NNO.

V. Reprezentační ples neziskového sektoru Prahy 3

Koordinovali jsme přípravy V. Reprezentačního plesu neziskového sektoru Prahy 3, který se uskutečnil 6. 12. v hotelu Ariston. K tanci a poslechu hrál orchestr Žižkovská Smršť a skupina africké hudby a tance TiDiTaDe.

Katalog neziskových organizací

V letošním roce jsme vydali 4. aktualizované vydání Katalogu NNO Prahy 3, který obsahuje informace o 59 organizacích. Katalog jsme také průběžně aktualizovali v elektronické verzi na www.remedium.cz a www.praha3.cz.

Konzultace

Během roku proběhlo několik osobních a e-mailových konzultací týkajících se neziskového sektoru nebo neziskových organizací v Praze 3.

Změna koordinátora Centra

V polovině roku manažerka Centra Eva Drábková předala štafetu koordinátorce Heleně Koskové.

Z Výroční zprávy organizace za rok 2007

Cílem Centra pro spolupráci NNO v Praze 3 je poskytovat prostor pro spolupráci těm, kteří usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3, především neziskovým a příspěvkovým organizacím a radnici Prahy 3. V rámci aktivit Centra dochází ke sdílení informací a zkušeností a vznikají nové impulsy a nápady, jak spolupracovat. Centrum poskytuje nástroje, které pomáhají proměnit tyto nápady v realitu.

V roce 2007, v sedmém roce své existence, se Centrum věnovalo těmto aktivitám:

Setkávání neziskových organizací

V roce 2007 jsme uspořádali dvě setkání neziskových organizací s cílem vyměnit si informace, sdílet zkušenosti a plánovat společné aktivity. Obou setkání (březen, říjen) se zúčastnili zástupci dvou desítek organizací a radnice Prahy 3. Na základě těchto setkání jsme v menších týmech pracovali na dalších společných aktivitách, které jsou popsány níže.

Vzdělávací seminář

Seminář „Nový zákoník práce pro NNO“ se uskutečnil 18. června pod vedením pana JUDr. Martina Štefka, Ph.D. Zúčastnilo se ho 14 zástupců NNO Prahy 3.

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Na začátku roku jsme se rozhodli podpořit a znovuoživit proces KPSS na Praze 3, který v té době ustal. 21. března jsme uspořádali supervizní setkání s Mgr. Ondřejem Žežulou. Cílem setkání bylo domluvit a konzultovat kroky, které můžeme učinit my, poskytovatelé sociálních služeb, abychom aktivizovali a podpořili KPSS ve svém regionu a vyjádřili zájem podílet se na něm. V návaznosti na setkání jsme na radnici uspořádali seminář o základních principech KPSS pro poskytovatele i zadavatele sociálních služeb pod vedením lektora Bc. Ladislava Marka. K naší velké radosti se již na podzim scházely pracovní skupiny i řídící skupina KPSS a na radnici vznikla pracovní pozice koordinátorky KPSS. Proces komunitního plánování se dal do pohybu.

VI. Žižkovský ples neziskových organizací Prahy 3

Plesový rej se pod záštitou starostky MČ Praha 3 Mileny Kozumplíkové uskutečnil 26. 11. v hotelu Ariston. K roztančení žižkovských rób nám hráli a zpívali Sestry Havelkovy, Žižkovská smršť a performerka Piňakoláda Koudelková. Ples v letošním roce koordinovalo mateřské a otcovské centrum Nová Trojka.

Výtěžek plesu byl určen na projekt Še3sil, který se chystáme realizovat v roce 2008. Jeho cílem je ušetřit síly a efektivně využít potenciálu těch, jejichž cílem je zlepšování života v komunitě Prahy 3.

Katalog neziskových organizací

Starali jsme se o distribuci aktualizovaného čtvrtého vydání Katalogu NNO Prahy 3 a o průběžnou aktualizaci jeho elektronické verze na www.remedium.cz a www.praha3.cz. V katalogu se v současné době můžete dočíst o 64 organizacích sídlících a působících v Praze 3.

Veletrh neziskových organizací

Zúčastnili jsme se 8. ročníku Veletrhu neziskových organizací, které tradičně organizuje Forum 2000.

Koordinátorka CNNO

Helena Kosková

Z Výroční zprávy organizace za rok 2008

Cílem Centra pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 je poskytovat prostor pro spolupráci těm, kdo usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3. V rámci aktivit Centra dochází ke sdílení informací a zkušeností i vzniku nových nápadů a impulsů pro spolupráci. Centrum poskytuje nástroje, které je pomáhají proměnit v realitu. V roce 2008 se snažíme o rozšiřování našeho záběru a o větší důraz na celou komunitu – kromě neziskových organizací do spolupráce zapojujeme další organizace i jednotlivce občanského sektoru a radnici, snažíme se o větší kontakt s veřejností a podnikatelskými subjekty v Praze 3.

Še3sil

Během roku jsme se zástupci organizací společně pracovali na tom, jak využít synergického efektu při práci na společných tématech, jak tedy udělat více a přitom uše3t síly. Dne 15. 10. 2008 byl v rámci Še3silu schválen dokument spolupráce občanského sektoru v Praze 3. Materiál ustavuje struktury a procesy, které mají podporovat stabilní a efektivní spolupráci občanského sektoru v Praze 3 a zajišťovat její legitimitu. Vznikla tak platforma žižkovu-prospěšných organizací Še3sil, která má v současné době 13 členských organizací – Alfa Human Service, Ateliér Alf, Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Ekocentrum Podhoubí, Ježek a čížek, Mamma HELP Centrum Praha, Nová Trojka, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3, REMEDIUM Praha, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Step by Step ČR, ZO ČSOP Koniklec.

Setkávání neziskových organizací

Uspořádali jsme dvě setkání neziskovek, kterých se již tradičně zúčastnili i zástupci radnice. Hlavním cílem setkání je vzájemně se informovat o aktuálním dění a navázat spolupráci v nových oblastech. Od roku 2009 budou setkání pokračovat 3x ročně jako setkání platformy Še3sil.

Vzdělávací semináře

V reakci na témata aktuální v neziskovém sektoru jsme ve spolupráci s lektorem Mgr. Janem Kroupou uspořádali cyklus vzdělávacích seminářů zaměřených na FR a PR: „Firemní fundraising“, „Individuální fundraising“ a workshop „Public Relations Synergy“. Seminářů se zúčastnilo se zúčastnilo 40 zástupců 20 neziskových organizací, kteří se v současné době snaží uvést své nové dovednosti do praxe.

Fajn Den

Fajn den jsme prožili 28. května 2008. Pořádající neziskové organizace měli za cíl spojit zviditelnění neziskovek v Praze 3, fajn den pro všechny občany (nejen) Prahy 3 a povzbuzení občanů udělat něco pro lepší život komunitě – tentokrát v oblastí snížení psích exkrementů pod našimi chodidly. Začali jsme happeningovým průvodem „Žižkovské hovínko“ v ulicích Žižkova a pokračovali v Integračním centru Zahrada – divadlem, muzikou, prezentacemi neziskovek, hrami, informacemi z oblasti soužití lidí a psů, zmrzlinou,… V současné době několik pořadatelů pokračuje svou činností v nově vzniklé pracovní skupině při radnici MČ Praha 3 „Čistota ulic a zeleně“.

Katalog organizací občanského sektoru Prahy 3

Vytvořili jsme interaktivní online verzi katalogu organizací občanského sektoru Prahy 3, v současné době je v katalogu 71 organizací působících v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, volnočasových aktivit, kultury, sportu, životního prostředí, zdraví, apod. Katalog je přístupný na našich webových stránkách www.remedium.cz a na webových stránkách MČ Praha 3 www.praha3.cz.

Kalendář akcí organizací občanského sektoru Prahy 3

Interaktivní online kalendáře akcí organizací občanského sektoru Prahy 3 si klade za cíl informovat pracovníky organizací navzájem a veřejnost o připravovaných akcích, naleznete ho na webových stránkách zapojených organizací MČ Praha 3.

V roce 2008 jsme realizovali 8 akcí ve spolupráci s 15 subjekty z oblasti neziskového sektoru, kterých se účastnilo cca 250 lidí.

Náklady na Centrum pro spolupráci NNO v roce 2008: 302 513,75 Kč.

Helena Kosková - manažerka Centra pro spolupráci NNO

Z Výroční zprávy organizace za rok 2009

Dlouhodobým cílem Centra pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 (CNNO) je poskytovat prostor pro spolupráci těm, kdo usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3. V rámci jeho aktivit sdílíme informace a nabyté zkušenosti, vznikají tu nové nápady a impulsy pro spolupráci. CNNO poskytuje nástroje, které je pomáhají proměnit v realitu. Prostřednictvím činností CNNO vyjadřuje REMEDIUM Praha svou sounáležitost s komunitou, ve které sídlí, z velké části v ní působí a poskytuje jejím občanům své služby – s Prahou 3.

V průběhu roku 2009 jsme se snažili o rozšiřování našeho záběru a o větší důraz na celou komunitu – kromě neziskových organizací do spolupráce zapojujeme další organizace i jednotlivce občanského sektoru a zástupce radnice, snažíme se o větší kontakt s veřejností a podnikatelskými subjekty v Praze 3.

Kromě základních činností CNNO jako jsou tradiční vzdělávací semináře a stálý monitoring a sběr údajů o organizacích občanského sektoru v Praze 3 ve formě databáze, jsme se společně s dalšími organizacemi podíleli na fungování platformy Še3sil.

 • Vzdělávací semináře: v reakci na témata aktuální v neziskovém sektoru jsme ve spolupráci s lektory Josefem Štogrem a Mgr. Janem Kroupou uspořádali dvě vzdělávací aktivity – workshop PRÁCE S MÉDII, a seminář SPOLKY A ÚSTAVY. Aktivit se zúčastnilo 34 zástupců 16 neziskových organizací, kteří se v současné době snaží uvést své nové znalosti a dovednosti do praxe.
 • Katalog organizací občanského sektoru Prahy 3 : vytvořili jsme interaktivní online verzi Katalogu organizací občanského sektoru Prahy 3, který spravujeme už 10 let. V současné době je v katalogu zařazeno 70 organizací aktivně působících v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, volnočasových aktivit, kultury, sportu, životního prostředí, zdraví, apod. Katalog je přístupný na našich webových stránkách www.remedium.cz a na webových stránkách MČ Praha 3 www.praha3.cz.

ŠE3SIL – PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI OBČANSKÉHO SEKTORU V PRAZE 3

Máme za sebou první celý rok fungování Še3silu – platformy pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3. Cílem platformy je využít synergického efektu spolupráce všech, kdo usilují o rozkvět komunity Prahy 3, udělat více a ještě si při tom vzájemně uše3t síly… Organizace se setkávají 3x ročně pro výměnu informací a zkušeností, nabídky ke spolupráci a plánování společných akcí. Še3sil má v současné době 14 členských organizací – Alfa Human Service, Ateliér Alf, Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Ekocentrum Podhoubí, Ježek a čížek, Mamma HELP Centrum Praha, Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka, Nízkoprahový klub Husita, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3, REMEDIUM Praha, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Step by Step Česká republika, ZO ČSOP Koniklec. Centrum pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 má roli koordinátora platformy Še3sil.

Během roku se nám podařilo navázat dobrou spolupráci se zástupci Radnice MČ Praha 3, kteří se pravidelně účastní setkání Še3silu. Podíleli jsme se na dvou radničních akcích – Dětském Dnu a podzimním Vinobraní.

 • VII. Žižkovský ples: První jarní den jsme společně protančili na VII. Žižkovském plesu. Še3sil ho uspořádal s cílem vytvořit neformální prostor pro setkání zástupců komunity napříč všemi sektory, prezentovat aktivity neziskového sektoru, který má co nabídnout všem, od kolébky až po houpací křeslo… a podpořit spolupráci všech zúčastněných.
 • Fajn Den : Fajn Den bez bariér s podtitulem „Už zase skáču přes přechody“ jsme pod taktovkou Še3silu prožili 24. září 2009. Fajn Den byl zasvěcen naší společné touze vidět a překonávat bariéry v našich ulicích i myslích. Začal veselým happeningovým průvodem po žižkovských bariérách známých i neznámých. Společně jsme hledali, kudy vede cesta schůdná a sjízdná pro všechny. Oči i mysli nám cestou pomáhali otevírat muzikanti, herci a herečky, zábavné hříčky, kozy a další nečekaní hosté. Průvod jsme uzavřeli zahradní slavností v Integračním centru Zahrada. Fajn Dni již několik měsíců předcházelo mapování žižkovských míst bariérových či nebezpečných. Výstupy byly předány Odboru dopravy MČ Praha 3 - na rok 2010 je v plánu změna 10 vybraných míst.

A co přináší spolupráce v še3silu ostatním organizacím?

„…pro mne osobně, potažmo pro naší organizaci, přinesla spolupráce mnoho nových užitečných kontaktů, v rámci přípravy akcí zkušenosti z organizováním, nadále výstup z vlastního písečku  a tím širší vhled do problematiky a práce různých organizací neziskového sektoru na Praze 3. Pro naší organizaci dále dobrá reklama ohledně log na materiálech akcí Še3silu. Několik dobrých obědů a setkání s milými a zajímavými spolupracovníky Še3silu….“

„JISTOTA - kdyby cokoliv, můžeme se na vás obrátit  a spolehnout - a to se teď už několikrát stalo, že bylo potřeba vaší poradny...a dále - vaše podpora v našich akcích, kdy jste se za nás zaručili.. A vůbec nepochybuji o tom, že kdybychom   se ocitli v úzkých - můžeme s vámi počítat - takže znovu - JISTOTA  je to slovo, co k vám patří…“

Náklady CNNO v roce 2009: 165 817 Kč

Pracovní tým CNNO

Helena Kosková - manažerka CNNO

členka vedení organizace

Z Výroční zprávy organizace za rok 2010

Cílem Centra pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 je poskytovat prostor pro spolupráci těm, kdo usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3. V rámci aktivit Centra dochází ke sdílení informací a zkušeností i vzniku nových nápadů a impulsů pro spolupráci.

Centrum poskytuje nástroje, které je pomáhají proměnit v realitu.

V roce 2010 jsme se snažili o rozšiřování našeho záběru a o větší důraz na celou komunitu – kromě neziskových organizací jsme spolupracovali s dalšími organizacemi i jednotlivci občanského sektoru a radnicí Městské části Prahy 3, snažili jsme se o větší kontakt s veřejností a podnikatelskými subjekty v Praze 3.

Prostřednictvím aktivit Centra pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 vyjadřuje organizace REMEDIUM Praha svou sounáležitost s komunitou, ve které z velké části působí – s Prahou 3.

Katalog organizací občanského sektoru Prahy 3

Spravujeme interaktivní online verzi katalogu organizací občanského sektoru Prahy 3, v současné době je v katalogu 73 organizací působících v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, volnočasových aktivit, kultury, sportu, životního prostředí, zdraví, apod. Katalog je přístupný na našich webových stránkách www.remedium.cz a na webových stránkách MČ Praha 3 www.praha3.cz.

ŠE3SIL – PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI OBČANSKÉHO SEKTORU V PRAZE 3

Še3sil měl v roce 2010 14 členských organizací - Alfa Human Service, Ateliér Alf, Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Ekocentrum Podhoubí, Ježek a čížek, Mamma HELP Centrum Praha, Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka, Nízkoprahový klub Husita, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3, REMEDIUM Praha, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Step by Step Česká republika, ZO ČSOP Koniklec. Centrum pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 má roli koordinátora platformy Še3sil.

Centrum pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 má roli koordinátora platformy Še3silu.

V radě Še3silu v roce 2010 působily Táňa Vozková (NPK Husita) a Pavla Patková (Ekocentrum Podhoubí) – děkujeme za spolupráci!

Založili jsme tradici nových prostorů pro setkávání, výměnu zkušeností a domlouvání nových možností spolupráce – facebook (stránka Še3sil) a neformální obědy v naší partnerské restauraci Zelená Kuchyně v Milíčově ulici.Zelená Kuchyně tradičně podporuje vegetariánským cateringem i pravidelná setkání Še3silu.

Fajn Den aneb babí léto na Parukářce

Třetí žižkovský komunitní den, festival pod širým nebem - FAJN DEN aneb babí léto na Parukářce - jsme pod taktovkou Še3silu prožili 1. října 2010. Jeho cílem bylo seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou škálou činností místních neziskových organizací, které nabízí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové,… všem - od kolébky až do věku moudrých…

Návštěvníci se mohli účastnit dílen jednotlivých organizací, k dispozici byly výtvarné a sportovní aktivity pro děti i dospělé, hry, bubnování, fotbálek, terénní sociálně-právní poradna, prodej výrobků, papírové lázně, burza zbytečností, tombola atd. ?Program po celý den doprovázela divadla a kapely.

Rok 2010 byl intenzivním rokem zasévání, v roce 2011 bude tedy co sklízet…

těšit se můžete na další Fajn Den, na Soiré Še3sil, které naváže na tradici oblíbených žižkovských plesů, na nový propagační materiálek o službách v Praze 3, na vzdělávací semináře, další setkání a neformální obědy,… a na všechno to „kdovíco“, které nám rok 2011 přinese… nashledanou!

Náklady CNNO v roce 2010: 108 519 Kč

Pracovní tým CNNO v roce 2010

Helena Kosková - manažerka komunitního rozvoje

a členky vedení organizace

Z Výroční zprávy organizace za rok 2011

V Praze 3 funguje více než 100 neziskových organizací. Působí v mnoha oblastech – sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, volnočasové, environmentální... Od roku 2001 se setkávají ke spolupráci v rámci programu občanského sdružení REMEDIUM Praha „Centrum pro spolupráci NNO v Praze 3“.

Posláním Centra pro spolupráci NNO v Praze 3 je poskytovat prostor a nástroje pro spolupráci těm, kdo usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3. REMEDIUM Praha tím vyjadřuje svou sounáležitost s komunitou, ve které z velké části působí.

Katalog organizací občanského sektoru Prahy 3

Spravujeme interaktivní online verzi katalogu organizací občanského sektoru Prahy 3, v současné době je v katalogu 73 organizací působících v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, volnočasových aktivit, kultury, sportu, životního prostředí, zdraví, apod. Katalog je přístupný na našich webových stránkách www.remedium.cz a na webových stránkách MČ Praha 3 www.praha3.cz.

Vzdělávací semináře

Realizujeme krátké semináře na témata, která zachytíme jako aktuální a vzděláváním zatím nepokrytá… v roce 2011 to bylo „Tabu fundraisingu“ pod taktovkou lektora Jana Kroupy a „Nová média ve službách neziskového sektoru“ pod taktovkou lektora Jana Böhma.

ŠE3SIL – PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI OBČANSKÉHO SEKTORU V PRAZE 3

V roce 2008 zformovaly zástupci místních neziskových organizací Še3sil – platformu pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3.

Jejím cílem je podporovat spolupráci a výměnu zkušeností NNO i veřejného a podnikatelského sektoru v Praze 3 a také zviditelňovat činnost neziskového sektoru a motivovat členy komunity k občanské aktivitě. Še3sil má v současné době 16 členských organizací a spolupracuje s dalšími aktéry, které spojuje zájem o rozkvět komunity Prahy 3 – Žižkova a části Vinohrad. V radě Še3silu v roce 2011 působily Táňa Vozková (NPK Husita) a Zuzana Malá (DDM Ulita) – děkujeme za spolupráci!

V roce 2011 vydal Še3sil informační materiál „Život jako hra – jsi na tahu!“, který přehledně informuje o službách neziskových organizací v Praze 3 a uspořádal 2 komunitní akce – Fajn Den a Soiré Še3sil.

Fajn Den aneb pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami

Čtvrtý žižkovský komunitní den, festival pod širým nebem - FAJN DEN aneb pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami se uskutečnil 13. května 2011 na kopci Parukářka. Jeho cílem bylo seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou škálou činností místních neziskových organizací, které nabízí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové,… všem - od kolébky až do věku moudrých… Návštěvníci se mohli účastnit dílen jednotlivých organizací, program po celý den doprovázela divadla a kapely. Fajn Dne se zúčastnilo 500 návštěvníků.

Soirée Še3sil?

Soirée Še3sil navázalo na tradici žižkovských plesů. Čtvrtek 10. listopadu, Divadlo Ponec, hudba, tanec, tombola, Symbiomat 3, degustace…

Cílem bylo neformální setkání lidí z komunity Prahy 3 napříč sektory – pracovníků i klientů NNO, místních podnikatelů, zástupců radnice, místních kulturních stánků a médií, žižkovských štamgastů, ....

Še3sil na facebooku: se3sil

Mnoho věcí započato a dobře rozjeto, budeme usilovat o udržení a rozvoj tradičních akcí, práci s tématy pro neziskový sektor aktuálními, posilování a opečovávání kontaktů a vztahů v rámci naší komunity.

Těšíme se, co nám rok 2012 přinese… a jsme připraveni s tím naložit, jak nejlíp dokážeme!

Náklady CNNO v roce 2011: 128 524 Kč

Pracovní tým CNNO v roce 2011

Mgr. Helena Kosková - manažerka rozvoje a vedoucí programu Centra pro spolupráci NNO v Praze 3

Z Výroční zprávy organizace za rok 2012

V Praze 3 funguje více než 100 neziskových organizací. Působí v mnoha oblastech – sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, volnočasové, environmentální... Od roku 2001 se setkávají ke spolupráci v rámci programu občanského sdružení REMEDIUM Praha „Centrum pro spolupráci NNO v Praze 3“.

Posláním Centra pro spolupráci NNO v Praze 3 je poskytovat prostor a nástroje pro spolupráci těm, kdo usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3. REMEDIUM Praha tím vyjadřuje svou sounáležitost s komunitou, ve které z velké části působí.

Katalog organizací občanského sektoru Prahy 3

Spravujeme interaktivní online verzi katalogu organizací občanského sektoru Prahy 3, v současné době je v katalogu 80 organizací působících v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, volnočasových aktivit, kultury, sportu, životního prostředí, zdraví, apod. Katalog je přístupný na našich webových stránkách www.remedium.cz a na webových stránkách MČ Praha 3 www.praha3.cz.

Vzdělávací semináře

Realizujeme krátké semináře na témata, která zachytíme jako aktuální … v roce 2012 to byl workshop „S tím se jdi zahrabat“ o propagaci nepopulárních a obtížných témat pod taktovkou lektora Jana Kroupy a dva běhy kurzu „Občanský zákoník: co nastane 1.1.2014“ pod vedením lektorů Jana Kroupy a Josefa Štogra.

ŠE3SIL – PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI OBČANSKÉHO SEKTORU V PRAZE 3

V roce 2008 zformovaly zástupci místních neziskových organizací Še3sil – platformu pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3.

Jejím cílem je podporovat spolupráci a výměnu zkušeností NNO i veřejného a podnikatelského sektoru v Praze 3 a také zviditelňovat činnost neziskového sektoru a motivovat členy komunity k občanské aktivitě. Še3sil má v současné době 16 členských organizací a spolupracuje s dalšími aktéry, které spojuje zájem o rozkvět komunity Prahy 3 – Žižkova a části Vinohrad. V radě Še3silu v roce 2012 působily Táňa Vozková (NPK Husita) a Zuzana Malá (DDM Ulita) – děkujeme za spolupráci!

V roce 2012 uspořádal Še3sil dvě velké komunitní akce – již pátý Fajn Den a Jazzové Soiré Še3sil.

Fajn Den aneb Good bye, hazard

Pátý žižkovský komunitní den, festival pod širým nebem – FAJN DEN s podtitulem „Good bye, hazard“ se uskutečnil 18. května 2012 na kopci Parukářka. Jeho cílem bylo seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou škálou činností místních neziskových organizací, které nabízejí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové…všem – od kolébky až do věku moudrých…

Žižkovské neziskové organizace také vyjádřily podporu MČ Praha 3 v myšlence Žižkova bez hracích automatů.

Návštěvníci se mohli účastnit dílen jednotlivých organizací, program po celý den doprovázela divadla a kapely. Fajn Dne se zúčastnilo 600 návštěvníků.

Jazzové Soirée Še3sil

Večírek s žižkovskými neziskovkami, pátek 7. prosince, Divadlo Ponec, hudba, tanec, módní přehlídka ředitelů a ředitelek neziskových organizací, dámský a pánský klub, tombola, degustace…

Cílem bylo neformální setkání lidí z komunity Prahy 3 napříč sektory – pracovníků i klientů NNO, místních podnikatelů, zástupců radnice, místních kulturních stánků a médií, žižkovských štamgastů, ....

A výhled ro roku 2013?

Še3sil je v plné síle, připravuje se na vstup do dospělosti a samostatnosti.Těšíme se, že jej pustíme do světa, kde už nebude potřebovat podpůrnou náruč REMEDIA :-)

Náklady CNNO v roce 2012: 164 812 Kč

Pracovní tým CNNO v roce 2012

Mgr. Helena Kosková - manažerka rozvoje a vedoucí programu Centra pro spolupráci NNO v Praze 3

Z Výroční zprávy organizace za rok 2013

Na území Prahy 3 funguje už dlouhá léta více než 100 neziskových organizací. Působí v mnoha oblastech – sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, volnočasové, environmentální... Od roku 2001 se neziskovky setkávaly ke spolupráci v rámci programu naší organizace s názvem „Centrum pro spolupráci NNO v Praze 3“.

Posláním Centra pro spolupráci NNO v Praze 3 je poskytovat prostor a nástroje pro spolupráci těm, kdo usilují o zlepšování života v komunitě Prahy 3. REMEDIUM Praha tím vyjadřuje svou sounáležitost s komunitou, ve které z velké části působí.

REMEDIUM Praha tím vyjadřovalo nejen svou dlouhotrvající sounáležitost s komunitou, ve které z velké části působí, ale i snahu podpořit kompetence jednotlivých organizací, posilovat jejich stabilitu, ale hlavně jejich vzájemné sepětí a vnímání společného zájmu. Naším cílem bylo vytvořit pro všechny tyto zmíněné parametry dobré startovací pole.

V roce 2008 zformovali zástupci místních neziskových organizací za podpory REMEDIA Še3sil – platformu pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3.

Tato aktivita převzala v průběhu posledních let řadu činností Centra NNO. Jejím cílem je podporovat spolupráci a výměnu zkušeností NNO i veřejného a podnikatelského sektoru v Praze 3 a také zviditelňovat činnost neziskového sektoru a motivovat členy komunity k občanské aktivitě. Še3sil má v současné době cca 16 členských organizací a spolupracuje s dalšími aktéry, které spojuje zájem o rozkvět komunity Prahy 3 – Žižkova a části Vinohrad. Do nové rady Še3silu byly v roce 2013 zvoleny Jana Lišková (Rodinné centrum Paleček) , Gabriela Ščotková (Naděje), Klára Línková (REMEDIUM Praha) a jako koordinátorka Michaela Burdová (Husitské centrum).

ČINNOSTI CENTRA PRO SPOLUPRÁCI NNO V ROCE 2013

Katalog organizací občanského sektoru Prahy 3

Na stránkách www.remedium.cz spravujeme interaktivní online verzi katalogu organizací občanského sektoru Prahy 3 působících v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, volnočasových aktivit, kultury, sportu, životního prostředí, zdraví, apod.

Vzdělávací semináře

Během roku 2013 jsme se všichni – jednotlivci i organizaci intenzivně připravovali na vstup nového občanského zákoníku do našich životů. Pro velký zájem neziskovek jsme v říjnu s podporou MČ Praha 3 nabídli aktualizovaný seminář Občanský zákoník: co nastane 1. 1. 2014 pod vedením lektorů Jana Kroupy a Josefa Štogra.

Cílem semináře bylo nabídnout představitelům organizací dostatečně široký a podložený výklad základních změn, se kterými přichází nový občanský zákoník, a to nejen v jednotlivých formách neziskových organizací, ale především v celkovém pojetí právnických osob, zastupování a majetkových vztahů. Problematika aplikace občanského zákona byla představena těm, kteří řeší každodenní praktické problémy a mají zkušenosti s běžným provozem neziskových organizací (zejména občanských sdružení, obecně prospěšných společností, Charit a Diakonií, nadací a nadačních fondů). ?

Řadě návštěvníků získané informace pomohly k rozhodnutí změnit ještě v závěru roku právní formu vedené organizace – mimo jiné REMEDIU Praha.

ČINNOSTI ŠE3SILU – PLATFORMY PRO SPOLUPRÁCI OBČANSKÉHO SEKTORU V PRAZE 3 V ROCE 2013

Fajn Den aneb Neziskovky vám prozáří svět

Již šestý festival pod širým nebem - FAJN DEN - se uskutečnil 20. června s podporou MČ Praha 3 a pod záštitou její místostarostky paní Mgr. Miroslavy Oubrechtové na žižkovském kopci Parukářka. Jeho cílem bylo seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou škálou činností místních neziskových organizací, které nabízejí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové…všem - od kolébky až do seniorského věku.?

Návštěvníci se mohli účastnit dílen jednotlivých organizací, těšit se z výtvarných, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé, her, prodeje výrobků, tomboly, informací o činnosti organizací a společné hry pro rodiče s dětmi.Velké vedro toho dne sice některé potenciální návštěvníky vyhnalo k vodě, ale navečer Parukářka notně ožila s vystoupením atraktivních kapel a nebylo k hnutí.

Na organizaci Fajn Dne 2013 se podílely: A MANO; Arnika; Colors of Dance; Česká společnost pro duševní zdraví; DDM Ulita, My.Aktivity. o.p.s; Dialog Jessenius, o.p.s.; Husitské centrum o.p.s. - Nízkoprahový klub Husita; Jeden svět o.p.s.; Klub Beztíže; Klub JINÝ KAFE o.s.; NADĚJE o.s.; REMEDIUM Praha o.s.; Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka; Rodinné centrum Paleček; Tanec Praha; YFU CZ; 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Soirée Še3sil - Propojení světů - Večírek s žižkovskými neziskovkami

Cílem třetího Soirée bylo opět neformální setkání a navázání kontaktů mezi lidmi z komunity Prahy 3 napříč sektory - pracovníky i klienty neziskových organizací, místními podnikateli, zástupci radnice, místními kulturními stánky a médii, žižkovskými štamgasty, občany,...?

Soirée se uskutečnilo za podpory Městské části Praha 3 29.listopadu v divadle Ponec za účasti velkého množství návštěvníků

Na jeho přípravách se podíleli zástupci organizací: Colors of Dance o.s., Rodinné centrum Paleček a NPK Husita při Husitském centru o.p.s. ve spolupráci s dalšími členy platformy Še3Sil..?

Náklady CNNO v roce 2013: 143 000 Kč

Personální zajištění programu

Mgr. Helena Kosková - vedoucí programu Centra pro spolupráci NNO v Praze 3

(c) 2006, REMEDIUM