REMEDIUMREMEDIUM

Programy pro seniory - kontakty


Programy pro seniory

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 739 833

Fax: 272 743 360

senior@remedium.cz

www.remedium.cz


Helena Kubů
programová manažerkaKlub REMEDIUM

Centrum aktivit (nejen) pro seniory

Táboritská 22

Praha 3

Telefon: 222 712 940

Fax: 222 712 958

senior@remedium.cz

WWW.VSTUPUJTE.CZ


(c) 2006, REMEDIUM