REMEDIUMREMEDIUM

Dílčí cíle kurzu Komplexní krizová intervence

  • Naučit se aplikovat metodu krizové intervence v širokém okruhu specifických odborných témat. Zvládnout základní teoretická témata. Získané dovednosti umět používat při práci s klientem.
  • Posílit životní aktivizaci a kompetenci klientů a podpořit uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
  • Uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí.
  • Naučit se rozeznat nejzákladnější zdravotně sociální patologie a zajistit jejich řešení včetně problematiky závislostí.
  • Naučit se poskytovat pomoc týraným a zneužívaným osobám a podporovat prevenci v této oblasti.
  • Naučit se poskytovat pomoc při vytváření sociálních kontaktů, při zabezpečování styku klienta s úřady, pomoc při základním sociálním poradenství včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny.
  • Naučit se zvládat pravidla šetrné sebeobrany a poskytování první pomoci.
  • Podpořit lidské kompetence pracovníka provázet člověka krizí a vybavit ho schopností sebereflexe.
  • Posílit sebevnímání pracovníka jako člena týmu, posílit jeho zodpovědnost a schopnost pracovat pod supervizí. Naučit pracovníka reflektovat svůj vlastní osobní rozvoj ve vztahu k sociální práci.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM