REMEDIUMREMEDIUM

Komplexní krizová intervence

Akreditace MPSV č. A2018/0238-SP; A2022/0401-SP

Cílem výcvikového kurzu Komplexní krizová intervence je především připravit účastníky kurzu na výkon práce pracovníka v sociálních službách, a to zejména těch, v jejichž rámci je poskytována krizová pomoc a odborné sociální poradenství. Zároveň poskytuje další specializované vzdělávání pracovníkům v pomáhajících profesích. Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta.

dílčí cíle kurzu

Prostřednictvím Průvodce výcvikovým kurzem Komplexní krizová intervence se můžete detailněji seznámit s jeho metodickým pojetím a způsoby, jakými účastníci získají potřebné znalosti a praktické dovednosti potřebné k poskytování krizové pomoci.

Základní informace

Termíny zahájení jednotlivých běhů výcvikového kurzu a jejich schéma:

19. 10. 2022: Komplexní krizová intervence XXI.

8. 2. 2023: Komplexní krizová intervence XXII.

22. 11. 2023: Komplexní krizová intervence XXIII.

17. 4. 2024: Komplexní krizová intervence XXIV.

Rozsah kurzu:
248 vyučovacích hodin + samostatné evaluační setkání

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15

Uzávěrka přihlášek:
Aktuálně přijímáme přihlášky do výcvikových kurzů Komplexní krizová intervence (KKI) průběžně a bez omezení.

Po přijetí přihlášky jsou zájemci o kurz zaslány podrobnější informace o volných místech v aktuálně otevíraných bězích kurzu. Pokud zájemci nabídnutý termín vyhovuje, je mu zasláno potvrzení o zařazení do konkrétního běhu kurzu KKI. Úhrada probíhá na základě proforma faktury přibližně tři měsíce před zahájením kurzu.

Vzhledem k velkému počtu zájemců o zařazení do kurzu Komplexní krizová intervence a změnám v obsazení míst v kurzech nabízíme průběžně uvolněná místa náhradníkům.

Komu je kurz určen:
sociálním pracovníkům a pracovníkům dalších pomáhajících profesích (psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, kurátoři, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Odborné garantky kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Jana Herbst, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Olga Havránková, PhDr. Veronika Pinkasová, Mgr. Michael Vančura, Mgr. Petr Odstrčil, MUDr. Jan Lorenc, MUDr. Alena Večeřová Procházková, Mgr. Lucie Salačová, Jan Vališ, DiS, Petra Třešňáková, Mgr. Tereza Hartošová, Mgr. Martina Tichá, Mgr. David Pešek, Mgr. Petra Michalová (lektoři se alternují)

Cena kurzu (1.-14. setkání + evaluace): 53700 Kč (cena platná pro kurzy zahájené od 1.dubna 2024)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cenu kurzu je možné na základě písemné dohody rozložit do dvou splátek.


Vstupní požadavky

  • a) vzdělání SŠ s maturitou, případně SOU s 3 roky praxe v sociální oblasti (doložit kopií vysvědčení)
  • b) věk min. 21 let
  • c) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 0,5 - 1 strany formátu A4, ve kterém popíšete svou dosavadní profesní cestu a pracovní zkušenosti, kam byste rádi směřovali, kde byste chtěli metodu krizové intervence využít….

V případě nejasností si pořádající organizace vyhrazuje právo vyzvat přihlášeného účastníka k individuálnímu pohovoru.

Účast v kurzu je podložena třístrannou dohodou (pořádající organizace – odborní garanti – účastník) uzavřenou před zahájením kurzu.


Doplňující informace

Odborná literatura:
Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

další doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Vzhledem k tématu krize a akcentu na bezpečí v rámci krizové intervence nedoporučujeme rodinným příslušníkům, aby absolvovali stejný program společně. Konečné rozhodnutí však necháváme na účastnících.

Časové schéma kurzu

Kurz probíhá ve formě dvou nebo třídenních setkání v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně s tím, že vyučovací hodinou se rozumí délka 45 minut. Vyučovací hodiny se sdružují do dvojnásobných výukových bloků, které činí 90 minut.

Každý den: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Podmínky závěrečné zkoušky

V závěrečném setkání probíhá evaluace – ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmi to způsoby:

1) vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení

2) předvedení modelové situace řešení krizového stavu klienta – samostatné bodové hodnocení

3) prezentace vlastního procesu a rozvoje v průběhu kurzu na základě zadaných kritérií s využitím zpracované závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení.


O průběhu evaluace je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí evaluace a případná doporučení účastníkům evaluace.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o složení závěrečné zkoušky a tím o absolvování akreditovaného kurzu, pokud splní požadavek min. 90% účasti na každém z 2denních setkání kurzu a min. 85% účasti na každém ze 3denních setkání kurzu a projdou úspěšně evaluací své práce.


Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM