REMEDIUMREMEDIUM

Komplexní krizová intervence

Akreditace MPSV č. A2018/0238-SP

Základní informace

Začátek kurzu:
11. - 13.února 2021 (KKI č.XVIII.), 20. - 22.října 2021 (KKI č. XIX)

Rozsah kurzu:
248 vyučovacích hodin + samostatné evaluační setkání

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15

Uzávěrka přihlášek:
4.ledna 2021 (KKI č. XVIII.), 3.září 2021 (KKI č.XIX)

Pro koho je kurz určen:
sociálním pracovníkům a pracovníkům dalších pomáhajících profesích (psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, kurátoři, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Odborné garantky kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Jana Herbst

Cena kurzu (1.-14.setkání + evaluace): 46.500 Kč (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cenu kurzu je možné na základě písemné dohody rozložit do dvou splátek.


Vstupní požadavky

 • a) vzdělání SŠ s maturitou, případně SOU s 3 roky praxe v sociální oblasti (doložit kopií vysvědčení)
 • b) věk min. 21 let
 • c) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 1 strany a max. 3 stran formátu A4
  • základní prvky profesního životopisu – vzdělání, praxe
  • očekávání od kurzu ( K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod. )

V případě nejasností si pořádající organizace vyhrazuje právo vyzvat přihlášeného účastníka k individuálnímu pohovoru.

Účast v kurzu je podložena třístrannou dohodou (pořádající organizace – odborní garanti – účastník) uzavřenou před zahájením kurzu.


Doplňující informace

Cílem kurzu je především připravit účastníky kurzu na výkon práce pracovníka v sociálních službách, a to zejména těch, v jejichž rámci je poskytována krizová pomoc a odborné sociální poradenství. Zároveň poskytuje další specializované vzdělávání pracovníkům v pomáhajících profesích.

Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta.

dílčí cíle kurzu

Odborná literatura:
Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

další doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Vzhledem k tématu krize a akcentu na bezpečí v rámci krizové intervence nedoporučujeme rodinným příslušníkům, aby absolvovali stejný program společně. Konečné rozhodnutí však necháváme na účastnících.

Témata a termíny kurzu KKI XVII.:

 • 1.setkání: 1. - 3.června 2020 - Krize v životě člověka. Techniky práce s člověkem v krizi I.
 • 2.setkání: 9. - 10.července 2020 - Techniky práce s člověkem v krizi II., KI tváří v tvář
 • 3.setkání: 17. - 18.září 2020 - Krize v procesu psychosexuálního zrání
 • 4.setkání: 8. - 9. října 2020 - Krizová intervence v kontextu rodiny
 • 5.setkání: 2. - 3.listopadu 2020 - Krizová práce jako součást systému
 • 6.setkání: 10. - 11.prosince 2020 - Smrt a suicidium
 • 7.setkání: 11. - 12.ledna 2021 - Trauma
 • 8.setkání: 4. – 5.března 2021 - Úskalí profese krizového pracovníka
 • 9.setkání: 19. – 20.dubna 2021 - Problematika týraných a zneužívaných lidí
 • 10.setkání: 10. – 11.května 2021 - Bezpečí a ochrana pracovníků a klientů
 • 11.setkání: 2. – 4.června 2021 - Psychická a tělesná nemoc ve vztahu ke krizi
 • 12.setkání: 2. – 3.září 2021 - Krize v souvislosti s nabýváním autonomie
 • 13.setkání: 7. – 8.října 2021 - Praxe a integrace
 • 14.setkání: 3. – 5.listopadu 2021 - Technika práce s člověkem v krizi III.
 • Evaluační setkání: 7. – 10.prosince 2021

Témata a termíny kurzu KKI XVIII.:

 • 1.setkání: 11. - 13.února 2021 - Krize v životě člověka. Techniky práce s člověkem v krizi I.
 • 2.setkání: 18. - 19.března 2021 - Techniky práce s člověkem v krizi II., KI tváří v tvář
 • 3.setkání: 26. - 27.dubna 2021 - Krize v procesu psychosexuálního zrání
 • 4.setkání: 14. - 15.června 2021 - Krizová intervence v kontextu rodiny
 • 5.setkání: 16. - 17.září 2021 - Krizová práce jako součást systému
 • 6.setkání: 26. - 27.října 2021 - Smrt a suicidium
 • 7.setkání: 25. - 26.listopadu 2021 – Trauma
 • 8.setkání: 12. - 13.ledna 2022 - Úskalí profese krizového pracovníka
 • 9.setkání: bude upřesněno - Problematika týraných a zneužívaných lidí
 • 10.setkání: bude upřesněno - Bezpečí a ochrana pracovníků a klientů
 • 11.setkání: bude upřesněno - Psychická a tělesná nemoc ve vztahu ke krizi
 • 12.setkání: bude upřesněno - Krize v souvislosti s nabýváním autonomie
 • 13.setkání: bude upřesněno - Praxe a integrace
 • 14.setkání: bude upřesněno - Technika práce s člověkem v krizi III.
 • Evaluační setkání: bude upřesněno
 • Témata a termíny kurzu KKI XIX.:

  • 1.setkání: 20. - 22.října 2021 - Krize v životě člověka. Techniky práce s člověkem v krizi I.
  • 2.setkání: 30. - 1.prosince 2021 - Techniky práce s člověkem v krizi II., KI tváří v tvář
  • 3.setkání: 10. - 11.ledna 2022 - Krize v procesu psychosexuálního zrání

Časové schéma kurzu

Kurz probíhá ve formě dvou nebo třídenních setkání v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně s tím, že vyučovací hodinou se rozumí délka 45 minut. Vyučovací hodiny se sdružují do dvojnásobných výukových bloků, které činí 90 minut.

Každý den: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Podmínky závěrečné zkoušky

V závěrečném setkání probíhá evaluace – ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmi to způsoby:

1) vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení

2) předvedení modelové situace řešení krizového stavu klienta – samostatné bodové hodnocení

3) prezentace vlastního procesu a rozvoje v průběhu kurzu na základě zadaných kritérií s využitím zpracované závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení.


O průběhu evaluace je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí evaluace a případná doporučení účastníkům evaluace.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování základní hodinové dotace kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu.

Účastníci obdrží osvědčení o složení závěrečné zkoušky a tím o absolvování akreditovaného kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu a projdou úspěšně evaluací své práce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM