REMEDIUMREMEDIUM

Konference: Krize nás zasahuje, učí a proměňuje - listopad 2021

Všichni jsme v tom bez rozdílu byli. Byl to ztracený a prázdný čas? Byl to čas přinášející zisky? Pokud jsme získali důležité zkušenosti, nejsme je schopni uvidět okamžitě, ale s časovým odstupem, ve fázi doznívání. Chceme sdílet tuto skutečnost, společně pojmenovávat obtížně pojmenovatelné, dívat se na transformativní obsahy, vytěžit zkušenost pro naši práci, poznání, vědění. Sdílet skutečnost, že jsme asi poprvé v životě byli jako pečující sami ohroženi a museli jsme poskytovat péči a podporu i v osobně křehkých chvílích.


Tohle všechno víme. Jdeme proto za Vámi způsobem, který není expertní, ale partnerský, tvořivý a interaktivní, objevující kouzlo proměny a přijímající učící potenciál krizových křižovatek.


Slovy PhDr. Daniely Vodáčkové, odborné garantky již IV. celostátní konference k tématu krize a krizové pomoci, jsme uvedli na svět náš celoroční záměr uspořádat setkání na učícím a bezpečném odborném poli reflektujícím situační nároky „covidového“ času. Záměr jednak sledovat proměny, kterými pracoviště nabízející krizovou pomoc v uplynulém období prošla – jak systémově i inovačně, jednak vytvořit společně živý, tvořivý a kompetentní interaktivní prostor umožňující účastníkům sdílet profesní i osobní zkušenosti, těžkosti, strachy a naděje…


Ve dnech 9. – 10. 11. 2021 jsme proto pod záštitou starosty Městské části Praha 3 pana Jiřího Ptáčka a pod záštitou radní MHMP Mileny Johnové uspořádali v Kongresovém centru hotelu Olšanka na Žižkově již IV. celostátní konferenci nazvanou přiléhavě KRIZE NÁS ZASAHUJE, UČÍ A PROMĚŇUJE.

Měla ještě jeden důležitý úkol: oslavit 30 let existence naší organizace REMEDIUM Praha o.p.s.


Realizace letošní konference před nás kladla neobvyklé úkoly, jak se průběžně měnila protiepidemická opatření, ale i naléhavost pandemické situace. Měli jsme velkou oporu nejen ve spolupracovnících a zájemcích o konferenci, ale i v personálu Kongresového centra hotelu Olšanka, kteří vycházeli ochotně vstříc našim měnícím se požadavkům.

Konference opravdu dostála svému názvu – ustavičně nás zasahovala, učila a každou chvíli leccos proměňovala. Nicméně stále jsme se drželi pevné víry, že se osobně sejdeme. I ta nás inspirovala k tomu, abychom konferenci pojali s velkou mírou kreativity, rozmanitosti, podpory sounáležitosti a hravosti. Ale i ostražitosti a snahy ochránit účastníky.

Uvážili jsme všechna rizika vyplývající z přítomnosti obvyklého velkého počtu osob v kongresovém centru a kapacitu akce snížili na polovinu, takže konference se zúčastnilo 120 účastníků. Zároveň jsme vyslyšeli reflexe z minulých konferencí a program uspořádali tak, aby všichni byli při všem, aktivní, tvůrčí a spolupracující.


Účastníci konference se v kongresových prostorách rozesadili do tzv. hnízd, zhruba desetimístných seskupení, která byla rozmístěna tak, aby na sebe nebyli všichni natěsnáni a zároveň mohli tato seskupení využít pro facilitované workshopy následující po prvním a čtvrtém panelu. Z důvodu bezpečnosti bylo obsazení hnízd po celou dobu trvání konference neměnné.

Pojem hnízdo tak významně evokuje ptačí svět, že jsme neodolali a každému z nich jsme ptačí název přidělili. Účastníci se tak stali alespoň na krátký čas buřňáky, orly, ledňáčky, papoušky kakadu, volavkami, datly, kolibříky, pštrosy, vlaštovkami a dokonce i kivii! Výtvarného zpodobnění, které si můžete stáhnout níže jako Ptačí svět konference, se ujala naše nejmladší dobrovolnice školačka Viktorka Wiesnerová.

Facilitátoři a hosté panelů se převtělili do symbolu moudrosti – sov.

V průběhu workshopů se účastníci v jednotlivých hnízdech vztahovali k otázkám: Jak nás to zasáhlo? Co se nejčastěji opakovalo? Co bylo mimořádné? Jak se nám jako pomáhajícím v covidovém období dařilo z hlediska péče o sebe samé? Co nejdůležitějšího jsme prožili, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu? Co nám dávalo sílu a co chybělo, co nám pomáhalo a co nepomáhalo?

Diskutující v hnízdech navazovali na panelové diskuse, sdíleli svou osobní, lidskou zkušenost. Někdo přestál ve zdraví, někdo přišel o své blízké, mnozí mají děti a rodiče v seniorském věku a museli toho spoustu řídit a současně pracovat s klienty a zároveň řešit nejrůznější týmové a kolegiální záležitosti. Všichni zažívali strachy a učili se zvládat nové situace, propadali skepsím, zlobili se a z něčeho se radovali. Všichni byli také v roli pečujících – starali se o klienty, o týmy, o organizace, o větší celky. Nesli velké množství odpovědnosti. Jednali v souladu a občas i v protikladu s ustanoveními, dělali rozhodnutí, a také zažívali ztrátu, když někteří klienti a pacienti na důsledky či v kontextu covidu zemřeli. ?

Součástí programu konference byly pak prezentace výstupů z těchto pracovních skupin. Protože všichni byli u všeho…


Poslechněte si zvukový záznam konference, projděte se fotogalerií a podívejte se na videoklip konference.

Velkým zážitkem byla letošní forma zhodnocení a reflexe konference – po barevných kuličkách a smajlících v uplynulých letech se účastníci dali do tvorby vlastní básně haiku. I tato sdělení si můžete přečíst a přiblížit se tak duchu konference.


Konference proběhla, skončila, nic ji neohrozilo a neuvěřitelně se podařila.


Její program společně s průletem třiceti lety REMEDIA je jako konferenční booklet tradičně ke stažení níže.


Děkujeme všem účastníkům konference za jejich aktivitu, přizpůsobivost, důvěru a mimořádnou věrnost našim pravidelným konferenčním setkáváním. Hostům panelů a facilitátorům hnízd velké díky za ochotu a cenný čas, velmi si vážíme toho, že byli s námi za všech okolností, aktivně se podíleli na programu konference svými nápady v přípravné fázi a poskytli nám důležité zpětné vazby.

Realizační tým konference

Zuzana Radová - ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s. a koordinátorka konference

PhDr. Daniela Vodáčková - odborná garantka konference

Mgr. Ing. Jana Herbst, Mgr. Daniela Brůhová, Bc. Jana Horažďovská, Bc. Barbora Kloučková, Ing. Marek Gloser, Vladimíra Skallová, Gabriela Stránská, Mgr. Klára Línková, Bc. Věra Neckářová, Ing. Bc. Simona Murphy

a Viktorka Wiesnerová.

Děkujeme, že jste pomohli zajistit hladký průběh konference.?

Děkujeme za finanční a věcnou podporu konference:

Za vytvoření prezentace konference děkujeme Václavu Drábkovi a Marianu Srpoňovi.

Karlu Ctiborovi děkujeme za swingový doprovod a spolehlivě milému personálu Kongresového centra Hotelu Olšanka na Žižkově za vstřícné prostředí.


Dokumenty ke stažení

Konferenční booklet

Slova Adama Borziče na úvod konference

Ptačí svět konference

Reflexe konference formou haiku


Fotogalerie


Videoklip


Zvukový záznam konference

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM