REMEDIUMREMEDIUM

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (PKI)

Akreditace MPSV č. A2023/1016-SP


Kurz Pokračovací krizová intervence tváří v tvář navazuje na kurz Základní krizová intervence a jeho cílem je připravit účastníky na výkon práce sociálního pracovníka ve službách, v jejichž rámci je poskytována krizová intervence tváří v tvář. Absolvování kurzu Základní krizová intervence je nutnou podmínkou pro vstup do kurzu Pokračovací krizová intervence tváří v tvář.

Rozsah:
96 výukových hodin (4 setkání) + evaluační setkání


Termíny zahájení jednotlivých běhů kurzu:

PKI č. 33
I.setkání: 16. - 18. října 2023 (pondělí, úterý, středa)
II.setkání: 27. - 29. listopadu 2023 (pondělí, úterý, středa)
III.setkání: 22. - 24. ledna 2024 (pondělí, úterý, středa)
IV. setkání: 12. - 14. února 2024 (pondělí, úterý, středa)
evaluace: 20. - 22. března 2024 (středa, čtvrtek, pátek)

PKI č. 34
I.setkání: 22. - 24. dubna 2024 (pondělí, úterý, středa)
II.setkání: 27. - 29. května 2024 (pondělí, úterý, středa)
III.setkání: 24. - 26. června 2024 (pondělí, úterý, středa)
IV. setkání: 11. - 13. září 2024 (středa, čtvrtek, pátek)
evaluace: 23. - 25. října 2024 (středa, čtvrtek, pátek)

PKI č. 35
I.setkání: 27. - 29. listopadu 2024 (středa, čtvrtek, pátek)
II.setkání: bude upřesněno (pravděpodobně leden 2025)
III.setkání: bude upřesněno (pravděpodobně leden/únor 2025)
IV. setkání: bude upřesněno (pravděpodobně únor/březen 2025)
evaluace: bude upřesněno (pravděpodobně březen/duben 2025)

Cena kurzu:
22 200 Kč (do PKI č. 34 včetně)

22 700 Kč (cena platná pro kurzy se začátkem od 1. září 2024)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.


Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Vstupní požadavky kurzu:


1)absolvování kurzu Základní krizová intervence u organizace REMEDIUM Praha

2) vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)

3) minimální věk 21 let

4) motivační dopis účastníka v rozsahu 1 - 3 stran formátu A4 s uvedením:

 • základních prvků profesního životopisu – vzdělání, praxe
 • očekávání od kurzu (K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod. )

Obsah kurzu:

 • krizová intervence – práce s klientem tváří v tvář
 • problematika týraných a zneužívaných lidí, posttraumatická stresová porucha
 • krizová intervence v síti návazných služeb, standardy kvality a sociálně právní kontext krizové intervence
 • rodina v krizi
 • smrt, umírání a rodina v kontextu krizové intervence
 • partnerské krize
 • neodkladné krizové stavy
 • terénní krizová práce
 • bezpečí a ochrana pracovníků a klientů
 • psychospirituální krize
 • úskalí profese krizového pracovníka
 • praxe a integrace – nácvik dovedností formou modelových situací

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent zná teorii krize a krizové intervence.
 • Absolvent umí aplikovat metodu krizové intervence tváří v tvář v širokém okruhu specifických odborných témat.
 • Absolvent umí provázet člověka krizí.
 • Absolvent umí posílit životní aktivizaci a kompetenci klientů a podpořit uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
 • Absolvent umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí.
 • Absolvent umí rozeznat nejzákladnější zdravotně sociální patologie a zajistit jejich řešení.
 • Absolvent umí poskytovat pomoc týraným a zneužívaným osobám a podporovat prevenci v této oblasti.
 • Absolvent umí poskytovat pomoc při vytváření sociálních kontaktů, při zabezpečování styku klienta s úřady, pomoc při základním sociálním poradenství včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny.
 • Absolvent zná preventivní a deeskalační postupy u potenciálně rizikových situací při výkonu krizové pomoci.
 • Absolvent umí reflektovat svůj vlastní osobní rozvoj ve vztahu k sociální práci a pomáhající profesi.

Lektorský tým

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu:Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková, Petra Třešňáková, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Olga Havránková, Mgr. Lucie Salačová, MUDr. Jan Lorenc, Mgr. Martina Tichá, Mgr. Michal Vančura (lektoři se alternují)

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu, a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 14

Vzhledem k tématu krize a akcentu na bezpečí v rámci krizové intervence nedoporučujeme rodinným příslušníkům, aby absolvovali stejný program společně. Konečné rozhodnutí však necháváme na účastnících.

Časové schéma kurzu:

Kurz se skládá ze 4 výukových setkání a 1 evaluačního setkání a probíhá v rozpětí zhruba 5 měsíců s 3 - 5 týdenními intervaly mezi setkáními. Přesné termíny jednotlivých setkání kurzu obdrží přihlášení účastníci po zařazení do kurzu.

Všechna výuková setkání jsou 3denní. Každý den se kurz koná od 9.00 do 16.30 (8 výukových hodin = 8 x 45 min) s přestávkami a polední pauzou. Rozsah a přesný časový harmonogram dní evaluačního setkání je stanoven až podle definitivního počtu účastníků evaluace.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Doporučená literatura:

Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.?

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Pokračovací krizová intervence tváří v tvář, pokud

 • absolvují 90 % z hodinové dotace z každého ze čtyř výukových setkání kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního setkání a posledního (závěrečného) bloku kurzu (blok = 2 vyučovací hodiny)
 • absolvují 100 % z hodinové dotace evaluačního setkání kurzu
 • úspěšně absolvují závěrečné evaluační setkání

Závěrečná evaluace

V závěrečném evaluačním setkání probíhá ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmito způsoby:

 • vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení
 • předvedení řešení krizového stavu klienta v modelové situaci – samostatné bodové hodnocení
 • prezentace a obhajoba závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení

O průběhu závěrečné zkoušky je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí zkoušky a případná doporučení účastníkům kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadavky pro vydání osvědčení o absolvování kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM