REMEDIUMREMEDIUM

Pokračovací kurz práce s dětmi a dospívajícími v krizi

Akreditace MPSV č.č. A2021/1030-SP/PC/PP

Termín jednotlivých běhů kurzu: bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a dalších pomáhajících profesích, kteří se při své práci setkávají s dětmi a dospívajícími se specifickými potřebami v krizi a naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
4800 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje vaše další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Krizový stav dítěte a rodiny s dítětem se specifickými potřebami.
 • Kontraktování v rámci krizové práce s rodinou a dítětem se specifickými potřebami.
 • Jinakost dítěte se specifickými potřebami v oblastech prožívání, cítění, chování.
 • Využívání prvků psychohygieny a podpory.
 • Následné psychosociální a zdravotní služby pro dítě se specifickými potřebami a rodinu s takovým dítětem.
 • Praktická cvičení – modelové rozhovory.

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent/ka kurzu získá:

 • dovednosti vedení rozhovoru s dítětem se specifickými potřebami v krizi
 • dovednosti pro práci s emocemi dítěte
 • dovednost vedení rozhovoru s rodiči a pečujícími o dítě se specifickými potřebami

Absolvent/ka umí:

 • rozpoznat krizový stav dítěte se specifickými potřebami
 • přijmout jinakost dítěte v mnoha podobách - prožívání, cítění, chování
 • pracovat s tématem spirituality v kontextu krizového stavu dítěte
 • využít svou dovednost rozlišení krizové intervence od jiných forem psychosociální péče
 • rozlišit možnosti následných psychosociálních a zdravotních služeb pro dítě se specifickými potřebami a rodinu s takovým dítětem
 • vytvořit kontrakt krizové práce s rodinou a dítětem s důrazem na jeho specifické potřeby
 • využívat prvků psychohygieny a podpory včetně supervize a intervize

Absolvent/ka zná:

 • teorii krize a krizové intervence
 • možnosti a zvláštnosti krizové intervence u dětí se specifickými potřebami
 • související pojmy z oblasti psychopatologie a vývojové psychologie, základy diferenciální diagnostiky
 • možnosti návazných služeb pro dítě se specifickými potřebami a rodinu
 • základní prvky psychohygieny a principy supervize a intervize

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborná garantka vzdělávacího programu:
Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu:

Mgr. Lucie Salačová, Jan Vališ, DiS., Mgr. Lucia Lerchová

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Pokračovací kurz práce s dětmi a dospívajícími v krizi (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • věk: min. 18 let
 • vzdělání: minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • absolvování kurzu Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb u organizace REMEDIUM Praha o.p.s

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání. Časové schéma každého výukového dne: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Pokračovací kurz práce s dětmi a dospívajícími v krizi, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM