REMEDIUMREMEDIUM

Hodinová dotace supervize

Součástí kompletního dokončení výcviku je absolvování supervize v celkovém rozsahu 100 hodin, která zajišťuje integraci získaných vědomostí a dovedností výcviku do profesní praxe.

Požadavky:

  • Supervize musí být pouze případová (nelze započítávat týmovou supervizi, supervizi řízení apod.)?
    - maximálně 30 hodin může být započítáno z absolvování balintovské skupiny?
    - minimálně 30 hodin musí být individuální supervize rozložené do 2 x 15 hodin u dvou „výcvikových supervizorů“, které schvaluje vedoucí komunity (z těchto dvou kontinuálních supervizí dodá účastník potvrzení a doporučení).
  • Doložení supervizních hodin a vyjádření od dvou supervizorů o absolvovaných supervizních hodinách s doporučením k závěrečné evaluaci dokončení výcviku.

Supervizi si zajišťuje každý účastník sám na své vlastní náklady u akreditovaných supervizorů (Zvolený supervizor musí být psychoterapeut a mít akreditaci pro supervizi nebo musí být evidovaný jako supervizor psychoterapeutického vzdělávacího institutu.

Doporučení: pro supervizi je vhodné volit supervizora, který svým profesním zaměřením odpovídá charakteru výcviku – pracuje dynamicky - možné kontakty na supervizory). V případě nejasnosti s kvalifikací supervizora se lze obrátit na lektory výcviku.

Supervize se započítává až po ukončení třetího ročníku výcviku.

Po absolvování výcviku v souladu s požadovanými kritérii a doložení absolvování supervize v daném rozsahu obdrží účastník certifikát o ukončení komplexního psychoterapeutického výcviku.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM