REMEDIUMREMEDIUM

Úhrada kurzovného

Účastník výcviku je povinen hradit kurzovné vždy v daném časovém předstihu před začátkem výcvikového roku. V souvislosti s tím obdrží od Remedia výzvu k zaplacení se všemi náležitostmi, a to nejpozději 2 měsíce před datem prvního setkání v daném výcvikovém roce. Úhradu kurzovného je pak povinen učinit nejpozději 3 týdny před tímto prvním setkáním – Organizace výcviku

Cena prvního ročníku činí 23.550 Kč.

U druhého, třetího a čtvrtého ročníku bude částka navýšena vždy o částku odpovídající meziročnímu inflačnímu indexu, cena pátého ročníku bude v závislosti na požadavcích evaluace stanovena v dostatečném předstihu.

Kurzovné nezahrnuje náklady na ubytování, stravu a dopravu frekventanta - hradí účastník sám nebo vysílající organizace.

V mimořádných případech může účastník vyjednat s REMEDIEM splátkový kalendář na úhradu kurzovného – tato dohoda má pak formu písemného dodatku ke kontraktu.

Neúčast účastníka na programu z jakýchkoliv příčin není důvodem pro slevu ze sjednané ceny.

Předčasné ukončení výcviku ze strany účastníka nedává účastníkovi ani vysílající organizaci nárok na vrácení platby kurzovného pro probíhající ročník.

Pokud dojde k ukončení účasti účastníka na výcviku ze strany vedení výcviku, má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části kurzovného za probíhající ročník.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM