REMEDIUMREMEDIUM

Zakončení výcviku

Výcvik umožňuje v závislosti na potřebách a profesních ambicích účastníka absolvovat buď „sebezkušenostní výcvik v psychoterapii“ nebo „komplexní výcvik v psychoterapii“.

K uzavření výcviku musí účastník splnit určité náležitosti, které jsou nedílnou součástí výcviku.

Sebezkušenostní výcvik v psychoterapii

Každý účastník:

Účast na nejméně 80 % z 531 hodin sebezkušenostní části a 100% účast na teoretické části. (V případě nepřítomnosti na některých hodinách teorie může po dohodě s vedoucím/garantem komunity předložit doklad o absolvování adekvátního druhu teorie u jiné vzdělávací instituce během trvání výcviku, a to ve stejném hodinovém rozsahu.

Z teoretické části absolvuje v polovině a na konci výcviku znalostní test.

Před zahájením výcviku zpracuje na zhruba jednu stránku svoje očekávání a představy od výcviku – týkají se samotného průběhu i osobního a profesního přínosu do budoucnosti. Obsahuje i zamyšlení nad tím, co budu muset sám investovat a co bych očekával od ostatních frekventantů, členů skupiny, vedoucích, celé komunity.

Zhruba v polovině výcviku reflektuje, jak se mu úvodní představy daří naplňovat. Reviduje je, případně doplňuje o nové cíle.

Na závěr výcviku zpracovává závěrečnou sebereflexi na 8 – 12 stránek: „Co mi výcvik dal a vzal“. Ta se týká osobního i profesního přínosu, zjištěných osobních rysů a postojů a jejich vývoj v průběhu výcviku, co se mi dosud nepodařilo dokončit …

Obdrží osvědčení o absolvování X hodin sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku včetně teorie.

Komplexní výcvik v psychoterapii

Termín evaluace:bude upřesněno

Kromě výše popsaných povinností je nutné absolvovat proces závěrečné evaluace komplexního výcviku v psychoterapii, který se skládá ze dvou částí:

 • 1) písemné
  • a) předložení kasuistiky
  • b) doložení supervizních hodin včetně vyjádření (vyplněné formuláře) od supervizorů
 • 2) ústního pohovoru

1. písemná část

a) Kasuistika

Přihlášený zájemce o evaluaci pošle ve třech vyhotoveních (vedoucímu komunity, dvěma členům evaluační komise) v rozsahu 5 normostran zpracovanou kasuistiku ze své terapeutické práce, která je založená na principech psychodynamické psychoterapie.

Doporučení: pro práci je vhodné využít kasuistiku, kterou měl žadatel supervidovanou v rámci požadovaných individuálních supervizních hodin (viz supervize).

Na titulní straně kasuistiky má být uvedeno: jméno, příjmení, datum narození účastníka, název výcviku a dobu trvání výcviku.

b) Supervize

 • Zahájení supervizní části výcviku:
  Vstup do supervizní části výcviku je možný po ukončení třetího ročníku tím, že účastník výcviku informuje celou komunitu a žádá o reflexi
 • Požadavky na supervizi:
  • Supervize musí být pouze případová (nelze započítávat týmovou supervizi, supervizi řízení apod.)
  • Zvolený supervizor musí být psychoterapeut a mít akreditaci pro supervizi nebo musí být evidovaný jako supervizor psychoterapeutického vzdělávacího institutu
   Doporučení: pro supervizi je vhodné volit supervizora, který svým profesním zaměřením odpovídá charakteru výcviku – pracuje dynamicky
  • Doložení supervizních hodin a vyjádření od dvou supervizorů o absolvovaných supervizních hodinách s doporučením k závěrečné evaluaci dokončení výcviku.
 • Celkový počet doložených hodin práce pod supervizí je 100.
  Z toho:
  • maximálně 30 hodin může být započítáno z absolvování balintovské skupiny
  • minimálně 30 hodin musí být individuální supervize rozložené do 2 x 15 hodin u dvou „výcvikových supervizorů“, které schvaluje vedoucí komunity. Z těchto dvou kontinuálních supervizí dodá účastník potvrzení a doporučení.

2. Ústní pohovor

Ústní pohovor bude probíhat v rámci evaluačního setkání, jehož termín bude vyhlášen po přihlášení minimálně 4 zájemců o evaluaci.

Ústní pohovor bude trvat 45 minut (prezentace práce + diskuse nad prací) pro jednoho účastníka evaluace.

Konkrétní časové schéma evaluačního setkání se bude vždy odvíjet od konečného počtu přihlášených a bude upřesněno měsíc před setkáním.

Evaluační setkání bude vždy zahájeno společným setkáním všech zúčastněných, poté budou probíhat jednotlivé ústní pohovory dle stanoveného časového harmonogramu a bude ukončeno opět společným setkáním, kde budou vyhlášeny výsledky evaluace a proběhne slavnostní závěr.


Cena evaluace:
Evaluace komplexního výcviku se platí samostatně mimo kurzovné Sebezkušenostního výcviku v psychoterapii.

Cena evaluace je 4.500 Kč + DPH.


Přihlášení k evaluačnímu setkání:
Zájemce pošle e-mail na adresu vzdelavani@remedium.cz. Poté obdrží od organizátorů další informace.

Současně je nutno zaslat kopii osvědčení o absolvování Sebezkušenostního výcviku v psychoterapii.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM