REMEDIUMREMEDIUM

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM III

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP a certifikován Českou asociací pro psychoterapii z.s..

Základní informace

Zahájení výcviku: 22. - 27.května 2016

Ukončení výcviku: podzim 2021

Rozsah výcviku:
651 hodin během 5 let (= 531 hodin sebezkušenostní část + 120 hodin teorie)
Po ukončení třetího výcvikového ročníku si účastníci mohou začít započítávat hodiny supervize své práce, které jsou v rozsahu 100 hodin potřebné k obdržení certifikátu o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku.

Maximální počet účastníků: 36

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 30

Uzávěrka přihlášek:
31. ledna 2016

Pro koho je výcvik určen:
Výcvik je určen pracovníkům v pomáhajících profesích - kolegům, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách, zabývají se sociální prací a péčí, poradenstvím či krizovou intervencí – manželským a rodinným poradcům, sociálním pracovníkům, krizovým interventům, psychologům, zdravotnickým pracovníkům a dalším pracovníkům.

Lektorský tým výcviku:

PhDr. Veronika Čermáková, PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Martin Hajný PhD., PhDr. Jan Šikl PhD, MUDr. Vanda Valentová, MUDr. Richard Zajíc

Odborný vedoucí výcviku:
PhDr. Jiří Broža

Supervizorka lektorského týmu výcviku:
PhDr. Gabriela Langošová

Cena prvního ročníku výcviku:
23.550 Kč
(u druhého, třetího a čtvrtého ročníku bude částka navýšena vždy o částku odpovídající meziročnímu inflačnímu indexu, cena pátého ročníku bude v závislosti na požadavcích evaluace stanovena v dostatečném předstihu)

Cena prvního ročníku výcviku zahrnuje dvě komunitní setkání (1 týden a 1 víkend), dvě skupinová setkání a jeden víkend s teoretickou náplní, tj. 132 hodin. Nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s výcvikem - např. cestovní náklady, náklady na přijatou supervizi nebo náklady spojené s přijímacím řízením do výcviku.

Poplatek za vstupní orientační pohovor činí 726,- Kč (vč. 21% DPH). Tuto částku platíte jako zájemci o přijetí do výcviku, ať jste či nejste přijati.

Úhrada kurzovného


Vstupní požadavky

  • věk více než 25 let
  • vzdělání minimálně SŠ ukončené maturitou
  • praxe v oboru pomáhajících profesí - minimálně 1 rok v případě VŠ vzdělání nebo minimálně 3 roky v případě SŠ vzdělání ukončeného maturitou
  • uspokojivý výsledek vstupního orientačního pohovoru vedeného dvojicí výcvikových lektorů

Požadované doklady

  • vyplněný dotazník pro uchazeče o přijetí do výcviku
  • zpracovaný osobní životopis v rozsahu minimálně 3 a maximálně 5 normalizovaných stran A4

Přijetí do výcviku

Termíny výcviku:

I. ročník:

komunitní týden: 22. - 27.května 2016 (Želiv 4, 394 44 - hotel Na Kocandě)

komunitní víkend: 20. - 23.října 2016

teoretický víkend: 2. - 4.prosince 2016

skupiny: dle dohody účastníků


II. ročník:

komunitní týden: 21. - 26.května 2017

komunitní víkend: 2. - 5.listopadu 2017

teoretický víkend: 1. - 3.prosince 2017

skupiny: dle dohody účastníků


III. ročník:

komunitní týden: 22. - 27.dubna 2018

komunitní víkend: 8. - 11. listopadu 2018

teoretický víkend: 30.listopadu - 2.prosince 2018

skupiny: dle dohody účastníků


IV. ročník:

komunitní týden: 19. - 24.května 2019

komunitní víkend: 7. - 10.listopadu 2019

teoretický víkend: 6. - 8.prosince 2019

skupiny: dle dohody účastníků


V. ročník:

komunitní týden: 4. - 9.října 2020 (s ohledem na epidemiologická opatření rozděleno na skupiny)

závěrečný seminář: 26. - 27.listopadu 2021

Doplňující informace

Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM III. je sebezkušenostní program zahrnutý do systému celoživotního vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích (odbornost-sebezkušenost-supervize).

Nabídkou tohoto programu reagujeme na poptávku účastníků a absolventů našich kurzů krizové intervence, vzdělávacích programů z oblasti řízení a supervize i dalších zájemců z širší odborné veřejnosti.

Zaměření výcviku: dynamická skupinová psychoterapie


Výcvik navazuje především na tradice vzdělávacího systému zvaného SUR. Předpokládá, že k psychoterapeutické práci se člověk dostává především přes zážitek na sobě, který pak spolu s teoretickými znalostmi účastník integruje do své práce. Svou roli zde sehrávají i životní zkušenosti a také faktor času, po který výcvik probíhá. Všichni výcvikoví lektoři prošli vlastními výcviky, které zahrnovaly psychoanalyticky orientované přístupy a dynamicky orientované přístupy. Hlásí se proto k psychodynamické psychoterapii, která umožňuje širší využití v běžné praxi pracovníků všech pomáhajících profesích.

Vycházíme z předpokladu, že i když řada účastníků díky svému vzdělání či praxi nesplní kritéria pro funkční specializaci v psychoterapii, výcvik může přispět k akceleraci jejich osobního a profesního růstu, zvýšit jejich citlivost pro vztahový poměr v pomáhající profesi a prakticky zdokonalit jejich dovednosti například při vedení rozhovoru, stanovování cílů či koncepční pojetí přístupu v rámci organizace.


Podívejte se na další informace:

Organizace výcviku

Přijetí do výcviku

Úhrada kurzovného

Lektorský tým

Průběh výcviku

Schéma jednotlivých setkání

Hodinová dotace supervize

Zakončení výcviku

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM