REMEDIUMREMEDIUM

Telefonická krizová intervence

Akreditace MPSV č. A2023/0260-SP/PC

Kurz Telefonická krizová intervence a další formy distanční krizové pomoci v kontextu sociálních služeb navazuje na kurz Základní krizová intervence akreditovaný pro REMEDIUM Praha, předpokládá předchozí znalost zákonitostí krize a vybraných témat spojených s krizovými stavy člověka. Zaměřuje se na znalosti a dovednosti pracovníka na krizovém telefonu - v rámci krizového centra, případně psychosociální služby s tematickým krizovým programem - a na lince důvěry. Účastník kurzu se naučí pracovat s jednorázovými krizovými voláními i opakovanými hovory. Kurz je výrazně zaměřen na techniku vedení rozhovoru v kontextu krize a nepříznivé psychosociální situace u dětí, dospělých i seniorů, a to nejen formou telefonické krizové pomoci, ale i dalších forem distanční krizové pomoci.


Rozsah:

64 výukových hodin (3 setkání + evaluační setkání)

Místo konání:REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3, případně v externích prostorách v oblasti Prahy 3

Termíny kurzu:

TKI č. 43
I.setkání: 19. - 20. září 2024 (čtvrtek, pátek)
II.setkání: 8. - 10. října 2024 (úterý, středa, čtvrtek)
III.setkání: 18. - 20. prosince 2024 (středa, čtvrtek, pátek)
evaluace: bude upřesněno(pravděpodobně leden 2025)

Cena kurzu:
18.700 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím, kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Vstupní požadavky kurzu:

 • 1) absolvování kurzu Základní krizová intervence u organizace REMEDIUM Praha
 • 2) vzdělání: min. středoškolské s maturitou v humanitním oboru, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (nutno doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)
 • 3) doporučený minimální věk 21 let
 • 4) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 0,5 strany formátu A4, ve kterém popíšete svou dosavadní profesní cestu a pracovní zkušenosti, kam byste rádi směřovali, kde byste chtěli metodu telefonické krizové intervence využít…

Obsah kurzu:

 • Lidská krize a potřeby lidí v krizových situacích – opakování a navázání
 • Krize a její typologie
 • Postupy a techniky práce s člověkem v krizi
 • Práce s typy krizových stavů (situační krize, krize v kontextu náhlého nečekaného traumatizujícího podnětu, tranzitorní krize, vývojové krize, krize v kontextu specifické zranitelnosti, neodkladné krizové stavy)
 • Specifika práce na telefonu s dětmi a dospívajícími
 • Práce s hovory zaměřenými na témata spojená s úmrtím, závislostmi a domácím násilím
 • Práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty
 • Preterapie a sebepéče
 • Specifické potřeby klientů seniorského věku
 • Testovací hovory a etické postupy vedení hovorů
 • Práce s hovory zaměřenými na témata s fyzickou nemocí a křehkostí
 • Distanční formy krizové pomoci
 • Osoba krizového interventa, rozvoj kompetencí krizového interventa
 • Standardy telefonické krizové pomoci

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent zná:
  • Zákonitosti lidské krize
  • Typologii krizových stavů a potřeby lidí v kontextu jednotlivých skupin krizových stavů
  • Fáze vývoje krizového stavu
  • Potřeby lidí různých věkových skupin v krizových situacích a stavech
  • Potřeby lidí, kteří opakovaně a dlouhodobě volají na krizové pracoviště
  • Potřeby cizinců v ČR s různým typem pobytu
  • Postupy a techniky telefonické krizové intervence
  • Standardy krizové pomoci
  • Etický kodex a vybraná etická dilemata
 • Absolvent umí:
  • Vést rozhovor s člověkem v různém typu krizového stavu
  • Vést rozhovor s dlouhodobě volajícím klientem
  • Vést krizově interventní rozhovor s lidmi různého věku včetně osob se speciálními komunikačními potřebami
  • Vyhodnocovat rizika a zajišťovat bezpečí klienta i sebe sama
  • Pracovat s etickými dilematy
  • Opírat se o standardy krizové pomoci
  • Orientovat se ve službách psychosociální sítě a vytvářet systémy a strategie pomoci

Lektorský tým

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková

Lektoři kurzu:PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Kateřina Bohatá, Mgr. Klára Gramppová Janečková, Mgr. Jana Herbst (lektoři se alternují)

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu, a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Vzhledem k tématu krize a akcentu na bezpečí v rámci krizové intervence nedoporučujeme rodinným příslušníkům, aby absolvovali stejný běh kurzu společně. Konečné rozhodnutí však necháváme na účastnících.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme

Časové schéma kurzu:

Výcvikový kurz je rozložen do 3 setkání + evaluace:

 • 1) jednoho dvoudenního setkání – v rozsahu 16 výukových hodin
 • 2) dvou třídenních setkání – každé v rozsahu 24 výukových hodin
 • 3) závěrečného evaluačního setkání v rozsahu 2 dnů
 • rozsah a přesný časový harmonogram dní evaluačního setkání je stanoven až podle definitivního počtu účastníků evaluace

Časové schéma dne: 9.00 – 12.15 s 15 min pauzou; oběd; 13.15 – 16.30 s 15 min pauzou

Výukový den je rozložen do čtyř bloků – každý v rozsahu 2 výukových hodin.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Doporučená literatura:

Základní učebnicí vztahující se ke všem tématům kurzu je odborná publikace KRIZOVÁ INTERVENCE (D. Vodáčková a kolektiv, 2002, 2007, 2012, 2020, Portál Praha a REMEDIUM Praha). Učebnice, která je nezbytným teoretickým základem kurzu, je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

Doporučená literatura ke kurzu TKID

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Telefonická krizová intervence a další formy distanční krizové pomoci, pokud

 • absolvují 90 % z hodinové dotace z každého ze tří výukových setkání kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu celého prvního setkání a celého posledního (závěrečného) bloku kurzu (blok = 2 vyučovací hodiny)
 • absolvují 100 % z hodinové dotace evaluačního setkání kurzu
 • úspěšně absolvují závěrečné evaluační setkání

Závěrečná evaluace

V závěrečném evaluačním setkání probíhá ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmito způsoby:

 • vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení
 • předvedení řešení krizového stavu klienta v modelové situaci – samostatné bodové hodnocení

O průběhu závěrečné zkoušky je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí zkoušky a případná doporučení účastníkům kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadavky pro vydání osvědčení o absolvování kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM