REMEDIUMREMEDIUM

Telefonická krizová intervence

Akreditace MPSV č. A2019/0116-SP/PC


Kurz Telefonická krizová intervence navazuje na kurz Základní krizová intervence, předpokládá předchozí znalost zákonitostí krize a vybraných témat spojených s krizovými stavy člověka. Zaměřuje se na znalosti a dovednosti pracovníka na krizovém telefonu (v rámci krizového centra, případně psychosociální služby s tematickým krizovým programem) a na lince důvěry. Účastník kurzu se naučí pracovat s jednorázovými krizovými voláními i opakovanými hovory. Kurz je výrazně zaměřen na techniku vedení rozhovoru v kontextu krize a nepříznivé psychosociální situace u dětí, dospělých i seniorů. Aktuálně probíhá příprava reakreditace kurzu spočívající v lektorském a obsahovém obohacení v rámci témat kurzu. Kurz bude navýšen o dva výukové dny, ale cenu pilotního běhu to neovlivní.

Rozsah:


původní rozsah: 48 výukových hodin (3 setkání) + evaluační setkání

nový rozsah: 64 výukových hodin (3 setkání) + evaluační setkání

Místo konání:REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3

Termíny kurzu:
I.setkání: 4. - 5.května 2023
II. setkání: původní termíny 23. - 24.května 2023; nové termíny 22. - 24. května 2023
III.setkání: původní termíny 13. - 14.června 2023; nové termíny 12. - 14. června 2023
evaluace: 29.června 2023

Uzávěrka přihlášek:
3.dubna 2023

Cena kurzu:
11.990 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.


Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím, kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Vstupní požadavky kurzu:


 • 1) absolvování kurzu Základní krizová intervence u organizace REMEDIUM Praha
 • 2) vzdělání: min. SŠ s maturitou v humanitním oboru, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)
 • 3) minimální věk 21 let
 • 4) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 1 strany a max. 3 stran formátu A4
  • základní prvky profesního životopisu – vzdělání, praxe
  • očekávání od kurzu (K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod.)

Obsah kurzu:

 • Lidská krize a potřeby lidí v krizových situacích. Opakování.
 • Typy pomoci v krizi, krizová intervence a další metody – podpora, provázení, informace, poradenství, prvky preterapie u dlouhodobě volajících. Opakování a prohloubení.
 • Práce s technikou hovoru na krizovém telefonu a procesem telefonické krizové intervence.
 • Vedení rozhovoru s dětmi, dospělými a seniory.
 • Práce s typy krizových stavů (situační krize, krize v kontextu náhlého nečekaného traumatizujícího podnětu, tranzitorní krize, vývojové krize, krize v kontextu specifické zranitelnosti, neodkladné krizové stavy)
 • Práce s vybranými tématy (rodinná témata, vztahy, škola a vzdělávání, nemoc - duševní a tělesná, práce se specifickou zranitelností – osamělost, sociální vyloučení, chudoba, cizinci žijící v ČR apod., intimita, sexualita, smrt, umírání, standardy krizové a telefonické krizové pomoci, etika telefonické krizové pomoci, práce se sítí navazujících služeb, práce s rizikovými jevy a z toho vyplývajícími bezpečnostními opatřeními)
 • Práce se specifiky (rozhovor s člověkem prožívajícím silné emoce, rozhovor s člověkem ovlivněným návykovými látkami, rozhovor s člověkem v neodkladném krizovém stavu - včetně rozhovoru se sebevražedným klientem, obětí domácího násilí nebo trestného činu, pachatelem násilí nebo trestného činu, člověkem s rozvíjejícím se duševním onemocněním, člověkem zraněným, člověkem v šoku, člověkem, který nekomunikuje, rozhovor s člověkem, který má řečovou vadu, špatně slyší, mluví špatně česky, konferenční rozhovor za pomoci tlumočníka)

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent zná:
  • Zákonitosti lidské krize
  • Typologii krizových stavů a potřeby lidí v kontextu jednotlivých skupin krizových stavů
  • Fáze vývoje krizového stavu
  • Potřeby lidí různých věkových skupin v krizových situacích a stavech
  • Potřeby lidí, kteří opakovaně a dlouhodobě volají na krizové pracoviště
  • Potřeby cizinců v ČR s různým typem pobytu
  • Postupy a techniky telefonické krizové intervence
  • Standardy krizové pomoci
  • Etický kodex a vybraná etická dilemata
 • Absolvent umí:
  • Vést rozhovor s člověkem v různém typu krizového stavu
  • Vést rozhovor s dlouhodobě volajícím klientem
  • Vést krizově interventní rozhovor s lidmi různého věku včetně osob se speciálními komunikačními potřebami
  • Vyhodnocovat rizika a zajišťovat bezpečí klienta i sebe sama
  • Pracovat s etickými dilematy
  • Opírat se o standardy krizové pomoci
  • Orientovat se ve službách psychosociální sítě a vytvářet systémy a strategie pomoci

Lektorský tým

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková

Lektoři kurzu:PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Kateřina Bohatá, Mgr. Klára Gramppová Janečková, Mgr. Jana Herbst (lektoři se alternují)

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu, a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Časové schéma kurzu:

Kurz se skládá ze 3 výukových setkání a 1 evaluačního setkání. Přesné termíny jednotlivých setkání kurzu obdrží přihlášení účastníci po zařazení do kurzu.

Všechna výuková setkání jsou 2denní. Každý den se kurz koná od 9.00 do 16.30 (8 výukových hodin = 8 x 45 min) s přestávkami a polední pauzou. Rozsah a přesný časový harmonogram dní evaluačního setkání je stanoven až podle definitivního počtu účastníků evaluace.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Doporučená literatura:

Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

Doporučená literatura z oblasti krizové intervence

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Telefonická krizová intervence tváří v tvář, pokud

 • absolvují 90 % z hodinové dotace z každého ze tří výukových setkání kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního setkání a posledního (závěrečného) bloku kurzu (blok = 2 vyučovací hodiny)
 • absolvují 100 % z hodinové dotace evaluačního setkání kurzu
 • úspěšně absolvují závěrečné evaluační setkání

Závěrečná evaluace

V závěrečném evaluačním setkání probíhá ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmito způsoby:

 • vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení
 • předvedení řešení krizového stavu klienta v modelové situaci – samostatné bodové hodnocení

O průběhu závěrečné zkoušky je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí zkoušky a případná doporučení účastníkům kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadavky pro vydání osvědčení o absolvování kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM