REMEDIUMREMEDIUM

Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách

Akreditace MPSV č. A2021/1178-SP

Kurz se zaměřuje na dva základní typy reakce na trauma: trauma jako reakce na náhlou nepředvídatelnou událost a trauma, které vstoupilo do vývoje člověka. V programu je nabídnut dvojí časový rámec pomoci: práce s reakcí na trauma v její naléhavé emergentní podobě (akutní stresová reakce) a práce s traumatem, které se stalo v minulosti a bylo oživeno nějakým vnějším spouštěčem (posttraumatickými stresová reakce), anebo přešlo do podoby nějaké psychické či somatické symptomatologie (posttraumatická stresová porucha). Z hlediska času, naléhavosti i objemu práce s klientem v programu rozlišujeme různé metody: krizovou intervenci, emergentní psychoterapii, systematickou psychoterapii v rámci komplexní péče o člověka s posttraumatickými obtížemi.

Základní informace

Termíny kurzů:

Práce s traumatizovaným klientem IX.
I.setkání: 4. - 5. ledna 2024 (čtvrtek, pátek)
II.setkání: 25. - 26. března 2024 (pondělí, úterý)
III.setkání: 6. - 7. května 2024 (pondělí, úterý)

Práce s traumatizovaným klientem X.
I.setkání: 4. - 5. prosince 2024 (středa, čtvrtek)
II.setkání: bude upřesněno (leden 2025)
III.setkání: bude upřesněno (únor 2025)

Rozsah kurzu:
48 hodin

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 14

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, kteří již absolvovali min. 50hodinový kurz krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce, a kteří se ve své práci v sociálních službách setkávají s traumatizovaným klientem.

Odborná garantka:
PhDr. Daniela Vodáčková

Lektorky kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Ilona Peňásová

Cena kurzu: 12300 Kč (cena platná pro kurzy se začátkem od 1. září 2024)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.


Vstupní požadavky

 • a) vzdělání: min. SŠ s maturitou
 • b) věk min. 21 let
 • c) absolvování minimálně 50hodinového kurzu z oblasti krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce (doložit kopií osvědčení)

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent umí:
 • Diagnostikovat trauma a rozeznat jednotlivé druhy traumatu.
 • Porozumět mechanismům, kterým trauma vzniká a setrvává v aktivitě.
 • Pochopit v hlubší souvislosti symptomy, které se mohou u traumatizovaného klienta objevovat.
 • Respektovat základní a zásadní potřeby klientů při práci na jejich situaci.
Absolvent zná:
 • Využitelné postupy a jejich bezpečnou aplikaci při práci s traumatem.
 • Možnosti péče o sebe při práci s traumatizovanými klienty.
 • Přehled následných služeb pro traumatizované klienty.

Obsah kurzu:

 • Akutní stresová reakce a její principy, typické reakce na trauma, normalita a trauma
 • Typické reakce lidí při akutní stresové
 • Akutní stresové reakce v kazuistikách
 • Akutní stresová reakce, rozhraní krizové intervence a psychoterapie
 • Možnosti práce s tělem u akutní stresové reakce
 • Integrace verbální a tělové práce u akutní stresové reakce
 • Vývojové trauma a krizová intervence
 • Vývojové trauma vs. deprivace, transgenerační trauma
 • Syndrom CAN
 • Síla rodinných modelů, transgererační trauma
 • Proces krizové intervence u vývojového traumatu
 • Práce s tělem u vývojového traumatu s těžištěm v krizové intervenci
 • Práce s několika technikami práce s tělem s těžištěm v krátkodobé psychoterapii
 • Posttraumatické reakce vyvíjející se v delším časovém horizontu, komplexní péče o traumatizované klienty se zřetelem na psychoterapii
 • Projevy posttraumatické reakce, posttraumatická stresová porucha
 • Přípravné kroky k psychoterapii a základní psychoterapeutické prvky při práci s traumatem
 • Tělo, psychosomatika, přímá a nepřímá práce s tělem
 • Práce s tělem v psychoterapii traumatu
 • Efekty změny v psychoterapii při léčbě traumatických obtíží

Časové schéma kurzu

Kurz proběhne ve formě tří dvoudenních setkání v tomto časovém schématu:

1. den 9.00 – 16.30, 2. den 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Práce s traumatizovaným klientem, pokud:

 • absolvují 90 % předepsaných hodin z každého ze tří setkání kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního setkání a posledního (závěrečného) bloku kurzu (blok = 2 vyučovací hodiny)
 • absolvují závěrečný test znalostí

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu nebo nevyplní závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Odborná literatura:

doporučená literatura ke kurzu Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách (ke stažení)

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM