REMEDIUMREMEDIUM

Výcvik Případová supervize

Jsme členem Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC).

Výcvik Případová supervize pořádáme ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která je v roli organizátora výcviku.

Co je případová supervize?

Případová supervize je základním rozvojovým postupem v supervizi při vzdělávání začátečníků v oboru (socializační funkce supervize jako „odborného dohledu“) a při celoživotním vzdělávání (supervize jako „čištění a ostření“ zkušených a rutinou pokoušených profesionálů). Odehrává se ve vícestranném smluvním poli. Podněty pro osobní a profesní či organizační rozvoj přináší všem stranám: supervidovaným a jejich klientům, zadavatelům supervize, supervizorům.

Obecným účelem případové supervize je

 • pracovníkovo prohloubení vlastní reflexe a reflexivity jako dovednosti vnímat, uvědomovat si a promýšlet pracovní vztahy, cíle, procesy a společenské kontexty;
 • pracovníkova poctivost jako způsobilost ovlivňovat výsledkem reflexe vlastní jednání ve směru hodnot vlastní odbornosti, profese a organizace.
 • Případová supervize se v případové praxi supervidovaného pracovníka má projevit zvýrazněním pracovníkovy profesní identity včetně jejího etického, organizačního a odborného zakotvení a včetně motivace pro osvojení si identity. Supervize by měla prohloubit pracovníkovu dovednost vnímat vztah, který spoluutváří, a uvědomovat si ho jako základní rámec pomáhajících profesí. Výsledně si (díky reflektované zkušenosti) supervidovaný ví lépe rady, nachází ve vztahu s klientem a ve své odbornosti více možností, je stabilnější, umí uznat chybu a učit se z ní, svoje emoce dokáže vlastnit a ve vztazích je svobodnější. Klienta a jeho vztahy vidí bez předsudků a rozumí mu a jim v kontextu klientova života.

  Jaký je hodnotový rámec výcviku v případové supervizi?

  Výcvik se opírá o hodnoty zodpovědnosti, partnerské spolupráce, nadhledu a rozvoje. Představuje první úroveň uceleného supervizního vzdělání akreditovaného Evropskou asociací pro supervizi a koučování (EASC), vztahuje se proto též k hodnotám EASC, to znamená k důstojnosti, ochraně, svébytnosti, vzájemnosti a zdraví.

  Co výcvikem získáte?

 • Znalosti, dovednosti a postoje potřebné k případové supervizi s jednotlivcem, skupinou a týmem.
 • - bližší popisy najdete v dokumentech:

  Obsahová náplň výcviku

  Jak je výcvik složen, kolik představuje hodin a jak dlouho trvá?

  Profil absolventa výcviku

 • Osvědčení opravňující k výkonu případové supervize:
 • Pokud prokážete supervizní způsobilosti v případové supervizi, obdržíte dvojjazyčné osvědčení od institutu REMEDIUM Praha a osvědčení o celoživotním vzdělávání s dvojjazyčným univerzitním dodatkem od Univerzity Karlovy – Evangelické teologické fakulty.

  Osvědčení institutu REMEDIUM Praha vás bude opravňovat k výkonu případové supervize a k pokračování v druhé úrovni supervizního vzdělávání akreditovaného EASC, tedy ve výcviku Vedoucí a týmy.

  Podrobnosti najdete ve Výcvikové rozvojové dohodě k výcviku Případová supervize

  Chcete-li vstoupit do výcviku, měli byste naplnit následující požadavky:

  Minimální věk při vstupu do výcviku: 30 let

  Minimálně 5letá zkušenost s přímou prací s klienty, přičemž přímá práce s klienty pokračuje též po dobu trvání výcviku

  VŠ vzdělání humanitního směru - Bc., Mgr. (doložené dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání)

  Odevzdejte strukturovaný profesní životopis na max. jednu stranu A4.

  Odevzdejte motivační dopis (na jedné straně A4) ve struktuře:

 • Představte své silné stránky (na co jsem hrdý/á v oblasti dovedností, znalostí a postojů) na svém pracovním místě.
 • Uveďte, v čem se chcete ve své pracovní oblasti rozvíjet.
 • Uveďte, jak na svém pracovním místě dosahujete nadhledu.
 • Odevzdejte tři zpracované úkoly z organizačního kontextu:

 • Vytvořte formální mapu vašeho organizačního zasazení (= „pavouka“) a vyznačte v ní svoji pozici.
 • Popište poslání, vizi a hodnoty své organizace (v případě OSVČ svého pracovního působení).
 • Popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožovat organizaci nebo Váš tým nebo Vaše pracovní působení.
 • Doložte v supervizním indexu 45 supervizních sezení ze supervize přijaté (z toho minimálně 15 sezení individuální případové supervize).

  Doložte absolvování 300 hodin postgraduálního vzdělávání v minimálně 50hodinových kurzech, výcvicích, aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, sebezkušeností apod. a doplňte tyto zkušenosti sebehodnocením v oblasti rozvoje (na jedné straně A4): Uveďte, co jste se na základě svého 300hodinového vzdělávání dozvěděl/a o svém rozvoji, nadhledu, zodpovědnosti a dovednosti spolupracovat.

  Před vstupem do výcviku se sejdeme u vstupního rozhovoru. Budeme mluvit o tom,

 • co si představujete pod pojmem rozvojová supervize a co pro vás znamenají hodnoty výcviku (= zodpovědnost, partnerská spolupráce, nadhled, rozvoj);
 • jakou roli hraje organizace v případové supervizi;
 • jaké máte dosavadní zkušenosti se supervizí – přijatou i poskytovanou;
 • na jaký výcvikový cíl byste se rád/a zaměřil/a.
 • Jaké cíle výcvik sleduje? Jaké dovednosti si postupně osvojíte?

  Cílem výcviku v případové supervizi je připravit absolventa výcviku na výkon případové supervize v kontextu pomáhajících profesí a organizací.

  To znamená, že výsledně absolvent výcviku na základě znalostí a zvnitřněných profesních hodnot umí:

 • nahlédnout, uchopit a uplatnit v praxi základní supervizní procesy (kontraktování – supervidování /reflektování – hodnocení)
 • formulovat supervizní kazuistiku, vytvořit vzdělávací projekt, vzdělávat sebe a druhé
 • uvědomovat si a pojmenovávat, co a proč v supervizi dělá
 • porozumět hodnotám organizace, její struktuře, kultuře a systému
 • zacházet se vztahovými procesy, cíli, intervencemi a etikou v případové supervizi individuální, skupinové a týmové
 • zacházet se sebou jako s hlavním zdrojem etické supervizní praxe
 • Kdo vás bude ve výcviku provázet?

  Odborní garanti výcviku: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr.Milan Kinkor

  Lektoři: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor, Mgr. Eva Janků

  Kolik vás bude výcvik stát?

  Cena výcviku činí 49 300 Kč.

  V ceně nejsou zachyceny vaše dodatečné náklady (např. platby za mentorskou supervizi, za ubytování atp.).

  Cena vstupního rozhovoru činí 1 000 Kč.

  Jaké jsou důležité termíny?

  Předpokládaný začátek výcviku: 24. – 26. ledna 2024

  Termíny dalších dvou setkání: 19. – 21. června 2024; 25. – 27. září 2024

  Na vaše vstupní materiály čekáme do konce srpna 2023na adrese koordinátorky výcviku: jurackova.anna@gmail.com

  Vstupní rozhovory předpokládáme v září 2023.

  Zaplacení výcvikového poplatku: nejpozději do 20. prosince 2023. O způsobech platby budete informováni po sdělení výsledků vstupních rozhovorů.

  Kde získáte v případě potřeby další informace?

  V případě nejasností se obracejte na koordinátorku výcviku Annu Juráčkovou.

  E-mail: jurackova.anna@gmail.com

  Telefon: 602 240 638

  Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky výcviku a pošlete přihlášku do výcviku. Vaši přihlášku zaevidujeme a předáme koordinátorce výcviku na ETF UK Anně Juráčkové.


  Těsíme se na Vás!

  Výcvikový tým ve složení:

  Bohumila Baštecká, Eva Janků, Anna Juráčková, Milan Kinkor


  Přihláška do kurzu

  Adresář supervizorů

  Adresář krizových služeb


  (c) 2006, REMEDIUM