REMEDIUMREMEDIUM

Výcvik Případová supervize

Jsme členem Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC).

Výcvik Případové supervize (1. úroveň) je aktuálně realizován ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která je v roli organizátora výcviku. Výcvik byl zahájen 22. - 24. ledna 2020, ukončení je plánováno výhledově na rok 2022/2023.

Odborní garanti:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr.Milan Kinkor


Lektoři:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr.Milan Kinkor, Mgr. Jana Švadlenová, Mgr. Eva Vernerová, Bc. Jana Tupá


Termíny přímé výuky výcviku:

Uzávěrka přihlášek:


Komu je výcvik určen:
Zkušeným pracovníkům pomáhajících profesí (= sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří naplní vstupní požadavky výcviku.


Rozsah výcviku: 393 hodin = 144 hodin přímé výuky + 48 hodin kolegiálních skupin + 40 hodin supervize supervize s mentorem + 100 hodin na zpracování individuálních úkolů + 60 hodin osobního a supervizního rozvoje zaměřeného na výzkum a vzdělávání druhých + 1 hodina individuální konzultace s lektorem.


Cena výcviku: 35 700 Kč vč. 21% DPH


Cena vstupního rozhovoru: 968 Kč vč. 21% DPH
Tuto částku platí každý zájemce o přijetí do výcviku, ať je či není přijat.


Cena evaluačního setkání: bude upřesněno
V ceně evaluačního setkání je zahrnuto hodnocení portfolia účastníků a závěrečná evaluace ve skupině.

Vstupní kritéria

Účast ve výcviku je podložena čtyřstrannou dohodou (pořádající organizace – odborní garanti – lektoři - účastník) uzavřenou před zahájením výcviku.

 • Minimální věk při vstupu do výcviku: 30 let
 • VŠ vzdělání humanitního směru - Bc., Mgr. (doložené dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání)
 • Strukturovaný profesní životopis na max. jednu A4
 • Motivační dopis (1 strana A4) ve struktuře:
  • představte své silné stránky (na co jsem hrdý/á v oblasti dovedností, znalostí a postojů) na svém pracovním místě
  • uveďte, v čem se chcete ve své pracovní oblasti rozvíjet?
  • uveďte, jak na svém pracovním místě dosahujete nadhledu?
 • Odevzdání 3 zpracovaných úkolů:
  • vytvořte formální mapu vašeho organizačního zasazení (= „pavouka“) a vyznačte v ní svoji pozici
  • popište poslání, vizi a hodnoty své organizace (v případě OSVČ svého pracovního působení)
  • popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožovat organizaci či tým nebo Vaše pracovní působení
 • 45 supervizních sezení (supervize přijatá) zachycených v supervizním indexu (z toho min. 15 sezení individuální případové supervize)
 • absolvování 300 hodin postgraduálního vzdělávání v min. 50hodinových kurzech, výcvicích, aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, sebezkušeností apod.
 • sebehodnocení v oblasti rozvoje (1 strana A4): uveďte, co jste ze svého 300hodinového vzdělávání dozvěděl/a o svém rozvoji, nadhledu, zodpovědnosti a schopnosti spolupracovat
 • minimálně 5letá zkušenost s přímou prací s klienty, přičemž práce s klienty pokračuje též za doby vstupu do výcviku a trvání výcviku

Členění výcviku

Přímá výuka:

1.MODUL Základy sebe/řízení a sebe/reflexe (= kontext organizace a řízení) formou třídenního intenzivního skupinového setkání s lektory (tři dny po 8 hodinách, celkem 24 hodin)

Hlavní témata modulu Základy sebe/řízení a sebe/reflexe:

 • já ve výcviku
 • já v organizaci
 • já na cestě rozvoje

2.MODUL Případová supervize(= kontext odbornosti) formou šesti třídenních intenzivních skupinových setkání s lektory (šestkrát 20 hodin, celkem 120 hodin)

Hlavní témata modulu Případová supervize:

 • Supervize jako nástroj sebereflexe a reflexe
 • Historie, teorie a dělení supervize včetně funkcí supervize
 • Supervize mezi ostatními nástroji rozvoje pracovníků (hranice s koučováním, mentorováním, vzděláváním, psychoterapií atp.)
 • Kontraktování
 • Provádění supervize: vztah, procesy, cíle
 • Dokumentování supervize
 • Hodnocení supervize a v supervizi (rekontrakt, končení)
 • Supervizní etika: vnímavost, rozhodování, dilemata
 • Intersubjektivní pojetí supervizního vztahu a pracovní spojenectví
 • Tvořivé způsoby supervizních intervencí a výuky (stínování supervizorů, užití symbolů a metafor, záměny rolí)
 • Supervizní modely
 • Příležitosti a rizika individuální případové supervize a případové supervize ve skupině
 • Plán osobního a supervizního rozvoje

Kolegiální supervizní skupiny

Účastníci reflektují individuální a skupinové procesy učení v supervizi a osobní rozvoj formou šesti kolegiálních setkání, která se uskutečňují mezi výcvikovými setkáními ve skupině kolem pěti osob a kde se procvičují témata z výcvikových setkání.
(šestkrát po 8 hodinách, celkem 48 hodin)

Supervize supervize s mentorem

V průběhu výcviku procházejí účastníci supervizí supervize s mentorem u třech různých supervizorů/mentorů (celkem 40 hodin, z toho 15 individuálně a 25 ve skupině).

Individuální úkoly zaměřené na osobní a supervizní rozvoj

a) Osobní a supervizní rozvoj zaměřený na sebereflexi a reflexi vztahů, procesů a cílů v oblasti supervize případové (individuální a skupinové) v kontextech řízení (celkem 100 hodin).
Účastníci supervizního výcviku dostávají individuální úkoly a zpracovávají výcvikové portfolio s konzultační podporou výcvikových lektorů. Individuální úkoly se týkají především přijímané supervize případové práce, poskytované supervize individuální a skupinové, která je průběžně supervidovaná - viz část Supervize supervize s mentorem. Další úkoly se týkají osobní reflexe při výkonu profese a supervize, reflexe zkušeností na vzdělávacích akcích (workshopy, semináře, atp.).

b) Osobní a supervizní rozvoj zaměřený na výzkum a na vzdělávání druhých v oblasti supervize a řízení (celkem 60 hodin).
Účastníci supervizního výcviku se individuálně  nebo ve skupinách angažují v supervizním výzkumu a v psaní, publikování a prezentování článků a dalších příspěvků v časopisech, médiích, na konferencích. Workshopy a konference též pořádají. Přednášejí na vysokých školách.

Profil absolventa výcviku

Cílem výcviku je připravit absolventa na výkon případové supervize v kontextu pomáhajících profesí a organizací.

Absolvent umí na základě znalostí a zvnitřněných profesních hodnot

 • nahlédnout, uchopit a uplatnit v praxi základní supervizní procesy (kontraktování – supervidování – hodnocení)
  - srozumitelnost role supervizora/supervidovaného
  - stanovení cíle/jasný formální, organizační, odborný, komunikační a etický rámec kontraktu
  - srozumitelnost třístranného kontraktu (viz výše)
  - srozumitelnost osob a jejich rolí
  - znalost metod
  - znalost intervencí
  - jasné vyjednávání o fázích supervize (jejich nahlížení a vytváření)
  - jasné dosahování zaměřenosti na cíl, proces, vztahy
 • porozumět teorii
  - jistota definování teorií
  - vysvětlení použitých teorií
  - znalost teorií a jejich využití v praxi
  - jasné využití jiných psychosociálních teorií a konceptů
 • porozumět struktuře a systému organizace
  - znalost základních principů organizace (poslání, vize, hodnoty)
  - přehled o právních formách a normách
  - základní znalost organizační struktury organizace
  - rozpoznání souvislostí mezi organizací, osobou a rolí
  - rozlišení mezi sektory (instituce, organizace)
 • zacházet se vztahovými procesy
  - vnímat souvislosti moci a vlivu
  - vnímat rovnost a nerovnost, podporovat rovnost (partnerství v supervizním spojenectví)
  - reflektovat vztahovou dynamiku
 • zacházet se sebou jako s hlavním zdrojem supervizní praxe
  - povědomí o tom, jak osoba supervizora působí na vědomí (sebe sama)/ sebereflexe a reflexe

Další informace

Počet účastníků výcviku:14

Časové schéma přímé výuky:
1. MODUL: 24 hodin výcvikového setkání ve třech výukových dnech = všechny tři dny 9.00 – 17.30
2. MODUL: 120 hodin v šesti výcvikových setkáních = první a druhý výukový den 9.00 – 17.30, třetí výukový den 9.00 – 12.30

Doporučená literatura:
Balint, M. : Lékař, jeho pacient a nemoc, Grada, Praha 1999. 336 s. ISBN: 80-7169-734-6
Baštecká, B., Čermáková, V. Kinkor, M. Týmová supervize (teorie a praxe). Portál, Praha, 2016. 328 s., ISBN: 978-80-262-0940-9
Broža, J. (ed.) Supervize v adiktologické praxi. Triton, Praha 2008. 160 s. ISBN: 978-80-7387-209-0
Carrol, M., Tholstrup,M., (ed.) Integrativní přístupy k supervizi. Triton, Praha 2004. 282 s.ISBN: 80-7254-582-5
Havrdová, Z., Hajný, M.: Praktická supervize – Průvodce supervizí pro začínající supervizory,manažery a příjemce supervize. Galén, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7262-532-1.
Havrdová, Zuzana a kol. Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha, Ermat, 2011. 102 s. ISBN 978-80-87398-14-2
Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Helena Hartlová. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 208 s. ISBN 80-7178-715-9.
Potměšilová, P. Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání, UPOL, 2014. 213 s.ISBN 978-80-244-4127-6
Svobodová, P. Úvod do supervize, Cyklický model. Tišnov: Sdružení Scan, 2002. 88 s. ISBN 808662000X.
Šimek, A. Supervize – kazuistiky, Praha: Triton. 2004. 171 s. ISBN 8072544969
Venglářová, M. a kol. Supervize v ošetřovatelské praxi. Grada, 2013. 104 s. ISBN: 978-80-247-4082-9

Osvědčení o absolvování výcviku

Po absolvování výcviku obdrží účastníci osvědčení o absolvování, splní-li:

 • 100% účast na zahajovacím bloku prvního setkání a posledním bloku všech setkání výcviku
 • 90% předepsaných hodin ze sedmi výcvikových setkání (= ze 144 hodin)
 • 90% předepsaných hodin ze šesti kolegiálních skupin (= ze 48 hodin)
 • 100% supervize supervize s mentorem
 • 100% individuálních úkolů zaměřených na osobní a supervizní rozvoj
 • 1 individuální konzultaci s lektorem

Organizace stanoví podmínky (viz dohoda s účastníkem výcviku) pro možnost náhrady zmeškaných hodin u účastníků, kteří výše uvedená pravidla z vážných důvodů nejsou schopni dodržet.
Pouze držitel osvědčení o absolvování výcviku může přistoupit k závěrečné evaluaci.

Potvrzení
Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin a úkolů a nenahradí je, obdrží od organizace potvrzení o počtu hodin reálné docházky.

Osvědčení o supervizní způsobilosti

Absolventi supervizního výcviku předloží materiály naplňující vstupní požadavky pro evaluaci. Po posouzení úplnosti, srozumitelnosti a dosažené supervizní úrovně mohou přistoupit k evaluačnímu setkání (případně po splnění požadavku o doplnění evaluačních materiálů).

Vstupní požadavky pro evaluaci

Absolventi supervizního výcviku předloží k posouzení:

 • úplné výcvikové portfolio včetně videonahrávky a zpracování případové supervize, což znamená
  - videonahrávka individuální případové supervize vedené absolventem výcviku
  - písemné zpracování skupinové případové supervize na sedmi normostranách včetně hodnotového (organizačního) kontextu supervize a včetně rámce kontraktu s přesahem do supervizní etiky a s využitím supervize supervize s mentorem

Evaluační proces

 • Portfolio kandidáta supervize posoudí dva zkoušející a jeden spoluúčastník supervizního výcviku. Na závěr položí otázky zaměřené na sebehodnocení a sebereflexi posuzovaného kandidáta supervize.
 • Kandidát supervize si připraví prezentaci části videoukázky, stěžejní body supervize z písemné přípravy, vlastní sebehodnocení a sebereflexi na základě celého výcvikového portfolia a odpovědi na otázky posuzovatelů.
 • Na evaluačním setkání představí kandidát supervize ve třiceti minutách: svoji připravenou skupinovou případovou supervizi z písemné přípravy (10 minut); zvolenou část videonahrávky individuální případové supervize (10 minut); připravené sebehodnocení a sebereflexi (10 min.).
 • Následuje dvacetiminutová rozprava nad portfoliem, která se zaměřuje na supervizní způsobilost posuzovaného kandidáta supervize.

Termín evaluačního setkání:bude upřesněno

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky výcviku a pošlete přihlášku do výcviku. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM