REMEDIUMREMEDIUM

Výcvik Týmová supervize

Jsme členem Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC).

Zahájení Případové supervize (1. úroveň) výcviku se uskutečnilo 22. - 24. ledna 2020, ukončení je plánováno výhledově na rok 2022/2023. Do té doby neplánujeme zahájení druhé úrovně supervizního výcviku - Týmové supervize.

Odborní garanti:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr.Milan Kinkor


Lektoři:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr.Milan Kinkor, Mgr. Jana Švadlenová, Mgr. Eva Vernerová


Termíny přímé výuky výcviku:

Termíny sedmi výcvikových setkání budou upřesněny po přihlášení odpovídajícího počtu účastníků

Uzávěrka přihlášek: přihlášky přijímáme průběžně


Komu je výcvik určen:
Zkušeným pracovníkům pomáhajících profesí (= sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří naplní vstupní požadavky výcviku.


Rozsah výcviku: 267 hodin = 98 hodin přímé výuky + 48 hodin kolegiálních skupin + 20 hodin supervize supervize s mentorem + 100 hodin na zpracování individuálních a týmových úkolů pro osobní a supervizní rozvoj (z toho 60 hodin v oblasti reflexe a sebereflexe a 40 hodin v oblasti výzkumu a vzdělávání druhých) + 1 hodina individuální konzultace s lektorem.


Cena výcviku: 26 100 Kč vč. 21% DPH


Cena vstupního rozhovoru: 968 Kč vč. 21% DPH
Tuto částku platí každý zájemce o přijetí do výcviku, ať je či není přijat.


Cena evaluačního setkání: bude upřesněno
V ceně evaluačního setkání je zahrnuto hodnocení portfolia účastníků a závěrečná evaluace ve skupině.

Vstupní kritéria

Účast ve výcviku je podložena čtyřstrannou dohodou (pořádající organizace – odborní garanti – lektoři - účastník) uzavřenou před zahájením výcviku a zpřesněnou při zahájení výcviku.

 • Minimálně 2letá zkušenost s členstvím v týmu
 • Úspěšné absolvování supervizního vzdělávání/výcviku včetně evaluace/závěrečné zkoušky (např. výcviku v případové supervizi v Remediu, nebo v jiných výcvikových institutech a VŠ)
 • Strukturovaný profesní životopis na max. jednu A4
 • Motivační dopis (1 strana A4) ve struktuře:
  • představte své silné stránky (na co jsem hrdý/á v oblasti dovedností, znalostí a postojů) na svém pracovním a/nebo supervizním místě
  • uveďte, v čem se chcete ve své pracovní a/nebo supervizní oblasti rozvíjet?
  • uveďte, jak na svém a/nebo supervizním pracovním místě dosahujete nadhledu?

Členění výcviku

Přímá výuka:

Týmová supervize (kontext spolupráce a výkonu) formou sedmi dvoudenních intenzivních setkání s lektory (sedmkrát 14 hodin, celkem 98 hodin)


Hlavní témata modulu Týmové supervize:

 • Osobní zodpovědnost jednotlivce při vstupu do týmu; partnerská komunikace
 • Tým v kontextech (organizace, zadavatel, vedoucí týmu, členové týmu): moc a zodpovědnost
 • Kontraktování v týmové supervizi
 • Dokumentování v týmové supervizi
 • Podoby supervidování v týmu: případová supervize v týmu, vztahově komunikační týmová supervize
 • Tvořivé způsoby supervizních intervencí a výuky
 • Příležitosti a rizika týmového supervidování
 • Hodnocení v týmové supervizi a týmové supervize (rekontrakt, končení)

Kolegiální supervizní skupiny

Účastníci reflektují individuální,skupinové a týmové procesy učení v supervizi a osobní rozvoj. Formou šesti kolegiálních setkání, která se uskutečňují mezi výcvikovými setkáními ve skupině kolem pěti osob a kde se procvičují témata z výcvikových setkání, případně zkoumá zrod týmu
(šestkrát po 8 hodinách, celkem 48 hodin)

Supervize supervize s mentorem

V průběhu výcviku procházejí účastníci supervizí supervize s mentorem u třech různých supervizorů/mentorů (celkem 20 hodin, z toho 5 individuálně a 15 skupinově/týmově).

Individuální úkoly zaměřené na osobní a supervizní rozvoj

a) Osobní a supervizní rozvoj zaměřený na sebereflexi a reflexi vztahů, procesů a cílů v oblasti supervize případové týmové a týmové vztahově komunikační v kontextech řízení (celkem 60 hodin).
Účastníci supervizního výcviku dostávají individuální úkoly a zpracovávají výcvikové portfolio s konzultační podporou výcvikových lektorů. Osobní úkoly se týkají především poskytované supervize týmové případové a týmové vztahově komunikační (celkem 20 hodin), která je průběžně supervidovaná - viz část Supervize supervize s mentorem. Další úkoly se týkají osobní reflexe při výkonu profese a supervize, reflexe zkušeností na vzdělávacích akcích (workshopy, semináře, atp.).

b) Osobní a supervizní rozvoj zaměřený na výzkum a na vzdělávání druhých v oblasti supervize a řízení (celkem 40 hodin).
Účastníci supervizního výcviku se individuálně a v týmech angažují v supervizním výzkumu a v psaní, publikování a prezentování článků a dalších příspěvků v časopisech, médiích, na konferencích. Workshopy a konference též pořádají. Přednášejí na vysokých školách.

Profil absolventa výcviku

Cílem výcviku je připravit absolventa na výkon týmové supervize v kontextu pomáhajících profesí a organizací.

Absolvent umí na základě znalostí a zvnitřněných profesních hodnot

 • nahlédnout, uchopit a uplatnit v praxi základní supervizní procesy (kontraktování – supervidování – hodnocení) v kontextu týmové supervize
  - srozumitelnost role supervizora/ů/ supervidovaných členů týmu / vedoucího týmu
  - stanovení cíle - jasný formální, organizační, odborný, komunikační a etický rámec kontraktu
  - srozumitelnost třístranného a vícestranného kontraktu (viz výše)
  - srozumitelnost týmových rolí
  - znalost metod
  - znalost intervencí
  - jasné vyjednávání o fázích supervize (jejich nahlížení a vytváření)
  - jasné dosahování zaměřenosti na cíl, proces, vztahy
 • porozumět teorii včetně teorie týmu
  - jistota definování teorií
  - vysvětlení použitých teorií
  - znalost teorií a jejich využití v praxi
  - jasné využití jiných psychosociálních teorií a konceptů
 • porozumět struktuře a systému organizace včetně specifik týmové struktury
  - znalost základních principů hodnotového řízení organizace (poslání, vize, hodnoty)
  - přehled o právních formách a normách
  - základní znalost organizační struktury organizace
  - rozpoznání souvislostí mezi organizací, osobou a rolí
  - rozlišení mezi sektory (instituce, organizace)
 • zacházet se vztahovými procesy
  - nahlížení vztahové dynamiky z perspektivy spolupráce - vnímání souvislosti moci/vlivu, zodpovědnosti
  - vnímání rovnosti a nerovnosti, podporování partnerství
 • zacházet se sebou jako s hlavním zdrojem supervizní praxe
  - povědomí o tom, jak osoba supervizora působí (vědomí (sebe sama) - sebereflexe, reflexe situace a vztahu)
  - vnímání sebe ve spolupráci
  - profesní a osobní rozvoj v roli týmového supervizora

Další informace

Počet účastníků výcviku:14

Časové schéma přímé výuky:

I. den 9,00 – 17,30, II. den 9,00 – 15,30

Doporučená literatura:
Baštecká, B., Čermáková, V., Kinkor, M. (2016). Týmová supervize. Praha: Portál. Mohauptová, E. (2012). Týmový koučink. Praha: Portál. Senge, P. M. (2007). Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press.

Osvědčení o absolvování výcviku

Po absolvování výcviku obdrží účastníci osvědčení o absolvování, splní-li:

 • 100% účast na zahajovacím bloku prvního setkání a posledním bloku všech setkání výcviku
 • 90% předepsaných hodin ze sedmi výcvikových setkání (= z 98 hodin)
 • 90% předepsaných hodin ze šesti setkání kolegiálních skupin (= ze 48 hodin)
 • 100% supervize supervize s mentorem
 • 100% zadaných individuálních a týmových úkolů zaměřených na osobní a supervizní rozvoj (=podklad pro výcvikové portfolio)
 • 1 individuální konzultaci s lektorem

Organizace stanoví podmínky (viz dohoda s účastníkem výcviku) pro možnost náhrady zmeškaných hodin u účastníků, kteří výše uvedená pravidla z vážných důvodů nejsou schopni dodržet.
Pouze držitel osvědčení o absolvování výcviku může přistoupit k závěrečné evaluaci.

Potvrzení
Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin a úkolů a nenahradí je, obdrží od organizace potvrzení o počtu hodin reálné docházky.

Osvědčení o supervizní způsobilosti

Absolventi supervizního výcviku předloží materiály naplňující vstupní požadavky pro evaluaci. Po posouzení úplnosti, srozumitelnosti a dosažené supervizní úrovně mohou přistoupit k evaluačnímu setkání (případně po splnění požadavku o doplnění evaluačních materiálů).

Vstupní požadavky pro evaluaci

Absolventi výcviku v týmové supervizi předloží k posouzení:

 • úplné výcvikové portfolio
 • písemné zpracování procesu týmové vztahově komunikační supervize na sedmi normostranách včetně hodnotového (organizačního) kontextu supervize a včetně rámce kontraktu s přesahem do supervizní etiky a s využitím supervize supervize
 • videonahrávku sezení týmové vztahově komunikační supervize vedené absolventem výcviku v týmové supervizi

Evaluační proces

 • Portfolio absolventa výcviku v týmové supervizi posoudí dva zkoušející a jeden kolegiální posuzovatel (absolvent výcviku v týmové supervizi). Na závěr svého posouzení položí tito tři posuzovatelé otázky zaměřené na sebehodnocení a sebereflexi posuzovaného absolventa výcviku v týmové supervizi.
 • Absolvent výcviku v týmové supervizi si připraví prezentaci části videoukázky, stěžejní body supervize z písemné přípravy, vlastní sebehodnocení a sebereflexi na základě celého výcvikového portfolia a odpovědi na otázky posuzovatelů.
 • Na evaluačním setkání představí absolvent výcviku v týmové supervizi v padesáti minutách: zvolenou část videonahrávky (10 minut nahrávka i s uvedením);proces týmové vztahově komunikační supervize z písemné přípravy (10 minut); připravené sebehodnocení a sebereflexi (10 min.). Následuje dvacetiminutová rozprava nad portfoliem, která se zaměřuje na supervizní způsobilost posuzovaného absolventa výcviku v týmové supervizi.

Termín evaluačního setkání:bude upřesněno

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky výcviku a pošlete přihlášku do výcviku. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM