REMEDIUMREMEDIUM

Lektorský tým v oblasti supervize a řízení

PhDr. Baštecká Bohumila, PhDr.

odborná garantka vzdělávacího programu Řízení a supervize v pomáhajících profesích, lektorka kurzu Základy sebe/řízení a sebe/reflexe supervizního výcviku REMEDIUM

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestaci z klinické psychologie.

Pracovala v manželské a předmanželské poradně Praha západ a východ, v psychiatrické ambulanci Praha 4, ve Středisku komplexní terapie psychosomatických onemocnění v Liberci, na Lince důvěry v Liberci jako vedoucí, připravovala mezioborové semináře v Mezinárodním centru pro duchovní obnovu v Hejnicích, jako psycholožka Domova a Centra aktivit pro lidi s mentálním postižením v Hodkovicích, jako vedoucí v SOS centru SKP Diakonie CČE v Praze. Vyučovala psychologii na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako regionální expert pro Prahu v rámci projektu PHARE na podporu sítě Linek důvěry, jako supervizor pro domovy důchodců v rámci projektu PHARE. Byla členkou pracovní skupiny při Hlavním úřadu civilní ochrany a Ekumenické radě církví. Podílela se na projektu Vzdělávací centrum pro chrán. bydlení a zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Pracovala jako koordinátorka pracovní skupiny Krizová pomoc pro vytváření standardů kvality pro MPSV. Dále se podílela na projektech: Rodinný a sexuální život zdravotně postižených, Na podporu reformy sociálních služeb (místní odborník Olomouc – česko-britský projekt), Optimalizace vzdělávání v supervizi (projekt Remedia Praha). Byla členkou pracovní skupiny Krizová intervence v česko-holandském projektu MATRA III (reforma psychiatrie).

Absolvovala výcvik ve skupinové terapii SUR, psychoanalytický výcvik (dokončena část zážitková), výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (KB centrum Praha), výcvik v rozvojové supervizi v soc. práci (EDSAL Institute London), CISM I + II (lektor Tom Appel-Schumacher).

Pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UP Olomouc, jako lektorka ve studijním programu Sociální a humanitární práce VOŠ Caritas v Olomouci, jako supervizorka AMRP a ČAPLD, jako odborná garantka kurzů telefonické krizové intervence a krizové intervence tváří v tvář o. s. Rafae, lektorka kurzů Remedia Praha, odborná garantka a lektorka kurzů při přípravě na katastrofy (HZS MV, ADRA), jako vedoucí pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci (při GŘ Hasičského záchranného sboru).

PhDr. Milan Kinkor

odborný garant vzdělávacího programu Řízení a supervize v pomáhajících profesích, lektor kurzu supervizního výcviku REMEDIUM

Vystudoval obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestace v oboru klinická psychologie a v oboru systematická psychoterapie.

Pracoval jako odborný asistent v Psychologickém ústavu ČSAV Praha, jako psycholog a psychoterapeut ve FN 2 s FP – Denní socioterapeutické sanatorium, v krizovém centru RIAPS, jako odborný asistent na FF UK – katedra sociální práce.

Absolvoval základní výcvik v psychoterapii SUR, supervizní nástavbu na základní výcvik v psychoterapii, výcvik v systemické terapii, výcvik „Integrující dýchání a práce s tělem“, výcvik PBSP, výcvik v supervizi (ČIS a EAS).

Pracuje v soukromé praxi zaměřené na psychologické poradenství, psychoterapii, supervizi a lektorskou činnost, dále v Remedium Praha jako manažer rozvoje lidských zdrojů.

PhDr. Dana Rabiňáková

lektorka kurzu Úvod do řízení a supervize a kurzu Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí

Vystudovala obor psychologie. Na pobočce britské The Open University absolvovala studium marketingu a managementu.

Pracovala jako konzultantka a lektorka jak na území ČR, tak i v Maďarsku, Estonsku, Ukrajině, Slovensku a USA. V ČR to bylo např. pro: Motokov, Citibank, Levi Strauss, KNO – Worldwide Česko, Burgmann CZ, Janssen – Cilag, World Learning Institute, USAID, dále to byla školení pro členy diplomatického sboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, školení pro mluvčí Fondu národního majetku, starosty a místostarosty řady obcí a měst, pro Soudcovskou unii ČR a Armádní složky ČR.

Absolvovala řadu kurzů a je držitelkou certifikátů z řady tuzemských i zahraničních vzdělávacích programů v tématech: řešení konfliktů, mediace, komunikační dovednosti, týmová práce, také pro programy rozvoje a spolupráce v lokalitách.

Pracuje v Partners Czech, o.p.s., externě učí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Právnické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr.Kateřina Halfarová

lektorka kurzu Úvod do řízení a supervize a výcviku Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí

Vystudovala obor psychologie a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovala jako vychovatelka ve Zvláštní a pomocné škole Prahy 5 a jako sociální pracovnice ve Speciálně pedagogickém centru Ámos. Následně se věnovala oblasti vzdělávání jako lektor primární prevence pro PREV – Centrum, o.s., aktivně se účastnila nastavení systému vzdělávání a podílela se na publikaci ve společnosti Remedium a dále pracovala jako lektor ve společnosti BNV Consulting, s.r.o.. Následně byla zaměstnána jako sociální terapeut ve společnosti DOM, o.s., jako psycholog v NÚV Praha (projekt Centrum inkluzivního vzdělávání)a jako psychoterapeut a psycholog v Psychoterapii Anděl. Jako ředitelka centra, předsedkyně o.p.s. a terapeutka pracovala ve společnosti Centrum Alma o.p.s.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, školení a kratší výcviky z oblasti managmentu a různé techniky práce s lidmi.

V současné době provozuje privátní praxi (poradenství, psychoterapie, koučování) a lektoruje soft skills a manažerské dovednosti.

PhDr. Jarmila Rollová

lektorka workshopu Supervize praxí a kurzu Provázení odbornými praxemi

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obory vychovatelství pro speciální zařízení a učitelství pro speciální školy). Absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu.

Pracovala v Ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením, několik let byla vedoucí střediska v Praze 6, vyučovala na PedF UK. Lektorovala řadu kurzů celoživotního vzdělávání (oblast supervize) v  Diakonii Českobratrské církve evangelické, v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Slezské diakonii a Charitě ČR.

Absolvovala kurz rozvojové supervize (Socium Carolinae), výcvik LEGE ARTIS ve skupinové a komunitní terapii (VIAP), úvodní kurz videotréninku interakcí (SPIN), výcvik pro supervizory (Remedium) a řadu dalších kurzů a školení týkajících se vzdělávání dospělých, sociální práce a supervize.

V současnosti působí na Evangelické akademii – Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole jako zástupkyně ředitelky, vede odborné praxe studentů a je supervizorkou studentů. Poskytuje odbornou supervizi, je lektorkou kurzů Remedium Praha.

Je reprezentantkou Evangelické akademie v Praze v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) od roku 2000, členkou výkonné rady ASVSP od roku 2004. Od roku 2005 je koordinátorkou Rady pro rozvoj sociální práce.

Mgr. Jana Švadlenová, DiS.

Lektorka kurzu supervizního výcviku REMEDIUM

Vystudovala obor Sociálně právní činnost na VOŠ v Mostě, obor Sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem a obor Supervize v sociálních a zdravotnických zařízení na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Od r. 2001 pracuje v neziskové organizaci DRUG – OUT Klub, z.s. v Ústí nad Labem, která poskytuje adiktologické služby. V rámci organizace se pohybovala na pozicích sociální pracovnice (K-centrum), zástupkyně ředitelky (K-centrum). Aktuálně pracuje na pozici terapeutky v Ambulantních adiktologických službách. Pracuje v soukromé praxi zaměřené na supervizi a lektorskou činnost.

Pracovala jako rodinná terapeutka v soukromé Arteterapeutické praxi Mgr. J. Merhautové v Děčíně, 2007–2009 a jako rodinná terapeutka v Poradně pro rodinu Klíč v Roudnici nad Labem, 2014–2015.

Absolvovala kurz krizové intervence, výcvik v rodinné terapii, akreditovaný arteterapeutický kurz.

Je držitelkou licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží M. Huptycha.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM