REMEDIUMREMEDIUM

Organizace vzdělávacích programů

Pokud máte zájem o přihlášení do kurzů z naší nabídky, vyplňte a zašlete nám přihlášku do kurzu. Součástí přihlášky jsou závazné Podmínky účasti v kurzu (ke stažení), které doporučujeme pečlivě prostudovat. Pokud máte zájem o kurz, u kterého ještě nenabízíme konkrétní data konání (znamená to, že kurz se připravuje, nebo je nabízen opakovaně v krátkých časových intervalech), můžete se přihlásit a v dostatečném časovém předstihu dostanete informaci o termínech.

Do 14 dní po obdržení přihlášky dostanete potvrzení o tom, že jsme vaši přihlášku přijali. Pokud takové potvrzení nedostanete, odešlete přihlášku znovu s žádostí o potvrzení přečtení – e-mailové spojení nemusí být spolehlivé. Pokud se před zahájením kurzu rozhodnete do něj nenastoupit a ještě jste kurz nezaplatili, informujte nás o tom neprodleně, abychom vaše místo mohli nabídnout dalšímu zájemci.

V případě, že jste kurz již zaplatili, další postup upravují závazné podmínky účasti v kurzu.


Pro komunikaci ohledně kurzů a výcviků:

využijte následujících kontaktů:

telefon: 272 743 360

e-mail: vzdelavani@remedium.cz

Jana Horažďovská – vedoucí vzdělávacích programů

Zuzana Radová – manažerka rozvoje vzdělávacích programů

Kamila Jirků - koordinátorka vzdělávacích programů

Anna Rosová - koordinátorka vzdělávacích programů

Anna Králová - koordinátorka vzdělávacích programů

Lenka Tichá - asistentka vzdělávacích programů


Nejpozději 3 - 4 týdny před začátkem kurzu obdrží přihlášení frekventanti vyrozumění o zařazení do kurzu s podrobnějšími informacemi. Zároveň s vyrozuměním o zařazení do kurzu dostanete v proformafakturu k zaplacení kurzovného.

Nehraďte kurzovné dříve, než obdržíte tuto proformafakturu!

Po proplacení této proformafaktury vám v zákonné lhůtě zašleme daňový doklad.

V případě, že součástí splnění vstupních požadavků kurzu je dodání dalších podkladů, vyrozumění předchází výzva k jejich naplnění v dostatečném časovém předstihu. Splnění vstupních požadavků je základní podmínkou pro zařazení do každého nabízeného kurzu.


Kurzy se konají (pokud není uvedeno jinak) v sídle organizace: REMEDIUM PRAHA - Křišťanova 15, 130 00 Praha 3 jak se dostanete do REMEDIA (ke stažení)


Realizace vzdělávacích programů v externích podmínkách

Vybrané kurzy nebo výcviky je možné dle kapacity vzdělávacího týmu realizovat za dohodnutých podmínek pro celé pracovní týmy v ČR i na Slovensku. Realizace programů pro celé pracovní týmy včetně finančních podmínek se potom na základě objednávky řídí zvláštním smluvním vztahem REMEDIA s objednatelem vzdělávacího programu vzorová smlouva.

Objednávku s uvedením záměru a plánovaného začátku kurzu směřujte na email vzdelavani@remedium.cz

Předmětem objednávky je obvykle zajištění a odvedení lektorských prací v rámci dohodnutého obsahu a rozsahu kurzu a vydání osvědčení. Objednatel kurzu obvykle zajišťuje veškeré činnosti vztahující se k organizaci kurzu v místě samém včetně výběru a zajištění účastníků.

Pro úspěšnou realizaci kurzu je výhodné určit před zahájením jednání kontaktní osobu, která se účastní osobní konzultace s manažerkou vzdělávacích programů a odborným garantem kurzu. Během této konzultace je nutno dohodnout základní body smlouvy, případná specifika kurzu, termíny jednotlivých setkání a další organizační zabezpečení kurzu. Ve výjimečných případech je možné tato jednání vést prostřednictvím e-mailové pošty, v případě plánování dlouhodobých vzdělávacích programů jsou vedle úvodní osobní konzultace i průběžná evaluační setkávání podmínkou.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM