REMEDIUMREMEDIUM

Komplexní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti krizové intervence


Logo OPLZZ


Záměrem dlouhodobého projektu reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00193, který realizujeme od 1. října 2013 do 31. května 2015, je pomocí podpory z prostředků ESF OPLZZ a státního rozpočtu zvýšit dostupnost akreditovaných vzdělávacích programů a tím zvýšit kvalitu sociálních služeb zaměřených na krizovou pomoc na území ČR mimo Hl.m. Praha.

Účastí na akreditovaných kurzech budou pracovníci působící v sociálních službách kvalitněji pracovat se svými klienty v krizových životních situacích a nabízet tak odbornou a komplexní pomoc.

V rámci naší pravidelné komunikace s poskytovateli služeb o možnostech vzdělávání jsme připravili nabídku vzdělávacích programů posilujících odborné kompetence pracovníků těch služeb a pracovišť, která poskytují pomoc klientům ve zvlášť obtížných životních situacích. Jedná se zejména o tyto sociální služby: krizová pomoc, odborné sociální poradenství, tísňová péče, raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terapeutické komunity, terénní programy.

Řada krajů tato pracoviště ve své psychosociální síti postrádá, směřuje k jejich založení a potřeba kvalifikovaných pracovníků vzrůstá.

Realizace projektu přinese nejen zvýšení kvality odborných kompetencí, odborného sebevědomí a nasměrování k profesnímu rozvoji pracovníků v oblasti sociálních služeb, ale i posílení schopnosti spolupráce a komunikace mezi subjekty působící v oblasti sociálních služeb.


Těchto změn bude dosaženo prostřednictvím realizace tří akreditovaných vzdělávacích programů (vždy ve dvou bězích):

  • Komplexní krizová intervence (pro sociální pracovníky - v rozsahu 248 hodin)
  • Komunikace jako nástroj spolupráce (pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb - v rozsahu 16 hodin)
  • Jak zvládat úskalí pomáhající profese (pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb - v rozsahu 48 hodin)

Členy realizačního týmu projektu jsou akreditovaní lektoři naší organizace.

Naším hlavním cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu krizových služeb pro uvedené cílové skupiny tak, že nejen poskytneme vzdělání pracovníkům činných v sociálních službách, ale především prostřednictvím odborně připravených pracovníků zlepšíme kvalitu sociálních služeb v jednotlivých regionech ČR.

Organizace podpořených vzdělávacích programů

Pokud máte zájem o přihlášení do některého z uvedených podpořených kurzů, vyplňte a zašlete nám speciální přihlášku umístěnou u každého z nabízených kurzů.

Nezapomeňte si ověřit, že opravdu naplňujete vstupní podmínky do podpořených kurzů a pečlivě si prostudujte příslušnou dohodu a pravidla užívání vzdělávacích prostor.

Informace týkající se závazných podmínek účasti v kurzu, nahrazování zmeškaných výukových hodin, vystavení osvědčení atd. jsou součástí zmíněných dokumentů.

Do týdne po obdržení přihlášky dostanete potvrzení o tom, že jsme vaši přihlášku přijali. Pokud takové potvrzení nedostanete, odešlete přihlášku znovu s žádostí o potvrzení přečtení – e-mailové spojení nemusí být spolehlivé. Pokud se před zahájením kurzu rozhodnete do něj nenastoupit, informujte nás o tom neprodleně, abychom vaše místo mohli nabídnout dalšímu zájemci.

Pro komunikaci ohledně kurzů využijte následujících kontaktů:

telefon: 272 743 360

fax: 272 743 666

e-mail: vzdelavani@remedium.cz

Jana Tupá – manažerka vzdělávacích programů

Lucie Procházková - koordinátorka vzdělávacích programů

Hana Kalivodová – koordinátorka vzdělávacích programů


Nejpozději 3 - 4 týdny před začátkem kurzu obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o zařazení do kurzu s podrobnějšími informacemi.

V případě, že součástí splnění vstupních požadavků kurzu je dodání dalších podkladů, vyrozumění předchází výzva k jejich naplnění v dostatečném časovém předstihu. Splnění vstupních požadavků je základní podmínkou pro zařazení do každého nabízeného kurzu.

Kurzy se konají (pokud není uvedeno jinak) v sídle organizace: REMEDIUM PRAHA - Křišťanova 15, 130 00 Praha 3 jak se dostanete do REMEDIA (ke stažení)


Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM