REMEDIUMREMEDIUM

Komplexní krizová intervence 1.- podpořeno OPLZZ ESF

Základní informace

Začátky kurzu:
13.- 15. listopadu 2013

Rozsah kurzu:
248 vyučovacích hodin + evaluační setkání v rozsahu 28 hodin

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

Uzávěrka přihlášek: 8.října 2013

přihláška do podpořeného kurzu (ke stažení)

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb z celé ČR kromě hl. města Prahy, kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Z jedné organizace mohou vstoupit do kurzu maximálně 2 pracovníci.

(více informací o akreditaci)

Lektorský tým kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, PhDr. Yvonna Lucká, Mgr. Jana Herbst, PhDr. Olga Havránková, PhDr.Luboš Kobrle, PhDr.Veronika Pinkasová, MUDr.Jan Lorenc, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Martina Tichá, Petra Třešňáková, Mgr. Ilona Peňásová, Mgr.Michael Vančura

Cena kurzu:
Kurz je podpořen z prostředků OPLZZ ESF a je pro účastníky zdarma.

reálná hodnota kurzu včetně závěrečné evaluace je 35 740 Kč + 21% DPH)


Vstupní požadavky

  • a) pracovní pozice "sociální pracovník" u poskytovatele registrované sociální služby z celé ČR kromě území Hlavního města Prahy
  • b) věk min. 21 let
  • c) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 1 strany a max. 3 stran formátu A4
    • základní prvky profesního životopisu – vzdělání, praxe
    • očekávání od kurzu ( K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod. )

Podrobné informace o dalším postupu najdete v popis a organizace projektu.

V případě nejasností si pořádající organizace vyhrazuje právo vyzvat přihlášeného účastníka k individuálnímu pohovoru.

Účast v kurzu je podložena třístrannou dohodou (ke stažení) uzavřenou před zahájením kurzu.


Doplňující informace

Cílem kurzu je především připravit účastníky kurzu na výkon práce sociálního pracovníka v sociálních službách, a to zejména těch, v jejichž rámci je poskytována krizová pomoc a odborné sociální poradenství.

Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta.

dílčí cíle kurzu

Odborná literatura:
Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

další doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Témata a termíny kurzu:

Schéma kurzu č.1 s tématy a termíny


Časové schéma kurzu

Kurz probíhá ve formě dvou nebo třídenních setkání v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně s tím, že vyučovací hodinou se rozumí délka 45 minut. Vyučovací hodiny se sdružují do dvojnásobných bloků, které činí 90 minut.

Dvoudenní setkání: 1. den 9.30-17.00, 2. den: 8.30-16.00 (16 hodin)

Třídenní setkání: 1. den 9.30-17.00, 2. den: 8.30-16.00, 3. den 8.30-16.00 (24 hodin)

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme - můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

pravidla užívání vzdělávacích prostor (ke stažení)

Podmínky závěrečné zkoušky

V závěrečném setkání probíhá evaluace – ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmi to způsoby:

1) vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení

2) předvedení dvou modelových situací řešení krizového stavu klienta – samostatné bodové hodnocení

3) prezentace vlastního procesu a rozvoje v průběhu kurzu na základě zadaných kritérií s využitím zpracované závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení.


O průběhu evaluace je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí evaluace a případná doporučení účastníkům evaluace.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování základní hodinové dotace kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu.

Účastníci obdrží osvědčení o složení závěrečné zkoušky a tím o absolvování akreditovaného kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu a projdou úspěšně evaluací své práce.


Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM