REMEDIUMREMEDIUM

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM IV

Výcvik REMEDIUM IV. vychází z dlouholeté tradice realizování sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků v naší organizaci. První výcvik byl zahájen komunitním týdnem v květnu 2006. Plánovaný výcvik má obdobný tvar jako výcvik REMEDIUM III, dozná jen minimálních změn v oblasti teorie a individuální sebezkušenostní terapie.

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii je certifikován Českou asociací pro psychoterapii, z.s. a schválen pro zdravotnictví Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Pro podrobnější informace můžete nahlédnout do popisu výcviku REMEDIUM III, nezbytné informace k plánovanému výcviku uvádíme zde:

Základní informace

Přihlášení do výcviku REMEDIUM IV již není možné z důvodu naplnění kapacity výcvikové komunity; evidujeme i dostatek náhradníků.


V případě zájmu nabízíme možnost předběžného přihlášení do komunity REMEDIUM V, které budeme otevírat po ukončení výcviku REMEDIUM IV.

Plánované zahájení výcviku: 22. - 27.května 2022

Ukončení výcviku: jaro 2027


Rozsah výcviku:
651 hodin během 5 let (= 531 hodin sebezkušenostní část + 120 hodin teorie)
Po ukončení třetího výcvikového ročníku si účastníci mohou začít započítávat hodiny supervize své práce, které jsou v rozsahu 100 hodin potřebné k obdržení certifikátu o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku.

Další výcvikovou povinností je individuální psychoterapie u psychodynamicky pracujícího terapeuta, a sice v rozsahu 60 hodin. Účastníci si ji zajišťují a hradí sami, nejdříve po ukončení 4. ročníku.

Maximální počet účastníků: 36

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 30

Pro koho je výcvik určen:
Výcvik je určen pracovníkům v pomáhajících profesích - kolegům, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách, zabývají se sociální prací a péčí, poradenstvím či krizovou intervencí – manželským a rodinným poradcům, sociálním pracovníkům, krizovým interventům, psychologům, zdravotnickým pracovníkům a dalším pracovníkům.

Lektorský tým výcviku:

PhDr. Veronika Čermáková, PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Martin Hajný PhD., PhDr. Jan Šikl PhD, MUDr. Vanda Valentová, MUDr. Richard Zajíc

Vedoucí komunity:
PhDr. Jiří Broža

Odborná garantka:
MUDr.Vanda Valentová

Supervizorka lektorského týmu výcviku:
PhDr. Gabriela Langošová

Cena prvního ročníku výcviku:
27 000 Kč (původně anoncovaná cena 26.000 musela být navýšena z důvodu zvýšení provozních nákladů)
(u druhého, třetího a čtvrtého ročníku bude částka navýšena vždy o částku odpovídající meziročnímu inflačnímu indexu, cena pátého ročníku bude v závislosti na požadavcích evaluace stanovena v dostatečném předstihu)

Cena prvního ročníku výcviku zahrnuje dvě komunitní setkání (1 týden a 1 víkend), dvě skupinová setkání a jeden víkend s teoretickou náplní, tj. 132 hodin. Nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s výcvikem - např. cestovní náklady, náklady na přijatou supervizi nebo náklady spojené s přijímacím řízením do výcviku.

Přijetí do výcviku

Vstupní kritéria

Uchazeč se může do výcviku přihlásit, pokud splňuje vstupní kritéria:

  • věk více než 25 let
  • vzdělání - VŠ - alespoň dosažený titul bakalář v oboru, který je relevantní pro výkon v pomáhající profesi (především: sociální práce, psychologie, speciální pedagogika), ve výjimečných případech střední škola ukončená maturitou (např. pro pracovníky terapeutických komunit)
  • praxe v oboru pomáhajících profesí - minimálně 1 rok v případě VŠ vzdělání nebo minimálně 3 roky v případě SŠ vzdělání ukončeného maturitou

Pořádající organizace si vyhrazuje právo na posouzení individuálních výjimek ze vstupních kritérií.

Po přijetí přihlášky organizátory výcviku je uchazeč nejpozději do 10 dnů vyzván, aby zaslal požadované doklady:

  • vyplněný dotazník pro uchazeče o přijetí do výcviku
  • zpracovaný osobní životopis v rozsahu minimálně 3 a maximálně 5 normalizovaných stran A4

Po zaslání těchto dokladů je uchazeči stanoven termín vstupního orientačního pohovoru vedeného dvojicí výcvikových lektorů. Poplatek za vstupní orientační pohovor činí 900 Kč. V případě nepřijetí uchazeče do výcviku se částka uchazeči nevrací.

Uchazeč je povinen poplatek uhradit před datem konání pohovoru.

Pro přijetí do výcviku je podstatný uspokojivý výsledek pohovoru.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM