REMEDIUMREMEDIUM

Základy sebe/řízení a sebe/reflexe

Řizení a supervize v pomáhajících profesích

Komu je kurz určen:
vedoucím pracovníkům anebo týmům dané organizace na všech úrovních řízení, kteří naplní vstupní požadavky kurzu.
Kurz učí vedoucí, jak mohou podporovat dobrý výkon pracovníků jejich rozvojem a jak se díky nástrojům řízení lidí mohou rozvíjet sami. Zároveň podává výstupy o firemní kultuře organizace, o jejích silných stránkách a možnostech rozvoje.
Kurz vytváří učící a rovnocenné partnerství mezi zadavatelem kurzu, jeho účastníky a lektory. Postupuje se od uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem kurzu, přes dva „smluvní“ bloky kurzu (první a poslední) s přítomností zadavatele, k zpětnovazebním informacím o fungování organizace. Lektoři se jako nově příchozí seznamují s kulturou organizace a jsou schopni v rámci smlouvy podat inspirativní podněty účastníkům kurzu i zadavateli.

Rozsah kurzu:
24 vyučovacích hodin

Obsahem kurzu je:

 • dojednání „na míru ušitých“ cílů kurzu v rámci uzavřené smlouvy
 • vstup do zaměstnání: zácvik nového pracovníka
 • předávání hodnot a pravidel (firemní kultura)
 • začleňování do skupin anebo týmů
 • komunikace v organizaci a její usnadňování
 • zpětná vazba a hodnocení
 • nástroje na zvyšování kvality služby (metodické vedení, atd.)
 • sjednávání supervizní smlouvy v organizaci
 • provádění supervize
 • plán profesního a osobního rozvoje
 • odchod ze zaměstnání: hodnocení zkušenosti a rozloučení
 • vyhodnocení, zda bylo dojednaných cílů kurzu dosaženo

Cílem kurzu je:

Zmapovat a vymezit některé způsoby, kterými mohou vedoucí rozvíjet pracovníka a podporovat ho v dobrém výkonu, aby se zvyšovala a udržovala kvalita služby.

Dílčí cíle:

 • pojmenovat kulturu organizace z hlediska jejího rozvojového potenciálu
 • sdílet různorodé zkušenosti s řízením a supervizí
 • zkušenosti s řízením a supervizí teoreticky zarámovat
 • nabídnout praktické ukázky postupů užívané v řízení a supervizi

Další informace

Maximální počet účastníků: 24

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

(více informací o akreditaci)

Odborní garanti kurzu:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor

Lektoři kurzu:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor, PhDr. Dana Rabiňáková, Mgr. Kateřina Halfarová, PhDr. Jarmila Rollová

Doporučená literatura:

Doporučená literatura z oblasti řízení

Doporučená literatura z oblasti supervize


Kurz Základy sebe/řízení a sebe/reflexe (dříve Úvod do řízení a supervize) pro organizace je vstupním kurzem vzdělávacího programu Řizení a supervize v pomáhajících profesích.

Pouhé absolvování tohoto třídenního kurzu absolventa nevybavuje a neopravňuje ke kvalifikovanému provádění supervize.

Pracovníci objednávající organizace mohou kurz absolvovat samostatně nebo jako součást přípravy pro výcviky druhé úrovně vzdělávacího programu - Odborná (případová) supervize a Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Vhodný výcvik si zájemce vybírá podle svých potřeb vztažených k jeho současné roli a perspektivám v organizaci, kde pracuje, a s ohledem na vstupní požadavky daných výcviků.

Podívejte se na výňatky z hodnocení předchozích kurzů.


Postup při objednávání kurzu, vytváření smlouvy a vyhodnocování kurzu

 • zadavatel - objednatel kurzu pošle do Remedia prostřednictvím vzdelavani@remedium.cz objednávku, ve které uvede, na co daný kurz (zaměřený na oblast řízení lidských zdrojů) ve své organizaci potřebuje a jaký termín kurzu by mu vyhovoval
 • po vyhodnocení, zda může Remedium požadavkům vyhovět, proběhne e-mailová a telefonická komunikace - zadavatel a účastníci kurzu budou vyzváni, aby splnili vstupní požadavky, které posoudí odborní garanti kurzu (viz níže: Vstupní požadavky pro účastníky kurzu a vstupní požadavky pro zadavatele kurzu)
 • pro dojednání rámce (smlouvy) kurzu, kde bude uvedeno, na jaké oblasti kultury organizace a jejích rozvojových možností se kurz zaměří, se uskuteční osobní setkání mezi zadavatelem kurzu, organizátory kurzu a odbornými garanty kurzu
 • výsledná smlouva bude k dispozici všem zúčastněným včetně účastníků kurzu.
 • zadavatel se zúčastní prvního bloku kurzu, kde se budou dojednávat cíle účastníků v rámci smlouvy
 • zadavatel se zúčastní posledního bloku kurzu, kde se vyhodnotí dosahování cílů a naplňování smlouvy

Vstupní požadavky

Vstupní požadavky pro účastníky kurzu:

 • vzdělání min. SŠ s maturitou humanitního směru
 • věk min. 21 let
 • pracovník v rámci své organizace s někým spolupracuje, někoho vede nebo je někým veden
 • zpracování úkolu - popište tři situace, které mohou ohrožovat organizaci anebo pracoviště (na jednu stranu A4). Popis situací budeme v kurzu využívat na rozlišování nástrojů, kterými mohou být situace řešeny, a na zpřesňování jejich užití.

Zpracované dokumenty vyplývající ze vstupních požadavků zašlete současně s přihláškou na adresu vzdelavani@remedium.cz

Vstupní požadavky pro zadavatele - objednatele kurzu:

 • vytvořte formální mapu organizace (= „pavouka“) a vyznačte v ní pozice všech pracovníků, kteří jsou účastníky kurzu
 • popište poslání, vizi a hodnoty své organizace – budou nám sloužit jako kostra celého kurzu

  Při vypracování úkolu se můžete nechat inspirovat studijními materiály (Poslání, vize, hodnoty;Hodnocení a hodnoty), které používáme v kurzu.

Zpracované dokumenty zašlete v souladu s dohodnutými podmínkami realizace kurzu na adresu vzdelavani@remedium.cz

Cena:

Celková cena kurzu je stanovena na základě smluvního vztahu mezi objednatelem kurzu (zadavatelem - danou organizací) a dodavatelem (REMEDIUM Praha) a pravidly realizace vzdělávacích programů v externích podmínkách - organizace vzdělávacích kurzů

Cena obvykle zahrnuje lektorské, přípravné a organizační práce, cestovní náhrady lektorů a režijní náklady dodavatele. Cena nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě třídenního setkání každý den v tomto časovém schématu:
9.00 - 17.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy sebe/řízení a sebe/reflexe, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastnili se v plném rozsahu prvního a posledního bloku kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM