REMEDIUMREMEDIUM

Popis vzdělávacího programu Řízení a supervize v pomáhajících profesích

Z historie programu

Program Řízení a supervize v pomáhajících profesích jsme zahájili kurzem Úvod do řízení a supervize v roce 2004. Navázali jsme tak na zkušenosti získané v průběhu tří let, kdy probíhal Výcvik supervizorů pro Českou asociaci pracovníků linek důvěry a kdy jsme zároveň pracovali na projektu Optimalizace systému vzdělávání supervizorů v sociálních službách.

Za uplynulých 10 let (tj. v letech 2004 – 2014) jsme uskutečnili celkem 21 kurzů Úvod do řízení a supervize včetně výjezdů do regionů na zakázku jednotlivých týmů – pro Slezskou diakonii v Českém Těšíně, VOŠ sociální CARITAS v Olomouci, Katedru sociální práce FF UK v Praze a pro Oblastní Charitu v Blansku.

Navazující výcvik Odborná (případová) supervize proběhl za uplynulé roky třikrát, další běh se připravuje. Kurz Manažerské dovednosti / Manažeři na cestě rozvoje proběhl také třikrát, čtvrtý běh (poprvé ve formě výcviku, který vyvažuje řízení se sebeřízením) právě probíhá s předpokládaným koncem v prvním pololetí 2015.

Pilotně jsme oba tyto kurzy a výcviky ověřili v rámci projektu ODBORNOST-SEBEZKUŠENOST-SUPERVIZE s podporou ESF a MPSV ČR.

V průběhu let 2007 – 2008 jsme také připravili a uskutečnili dva nové programy zaměřené na supervize studentských praxí – pro VOŠ sociální CARITAS v Olomouci kurz Provázení odbornými praxemi a pro Katedru SP FF UK v Praze kurz Podpora kompetence při vedení odborných praxí.

V letech 2007 – 2010 probíhala 2x ročně kolokvia o týmové supervizi ve spolupráci s kolegy z Českého institutu pro supervizi (ČIS). Ze všech osmi kolokvií, která mapovala průběh týmové supervize od kontraktování až k hodnocení a v odborné obci se těšila značné oblibě, lze stáhnout záznam. Na základě zkušeností z kolokvií se autorský kolektiv Baštecká, B. – Čermáková, V. - Kinkor M. rozhodl k sepsání praktické příručky Týmová supervize (Teorie a praxe) pro nakladatelství Portál. Dalším výstupem z kolokvií byla příprava výcviku Týmová supervize pro již vycvičené supervizory ve spolupráci s Českou asociací streetwork a lektorsky též s ČIS s cílem zlepšit kvalitu provádění týmové supervize. Výcvik je nyní v přípravné fázi.


Předností našeho vzdělávacího programu je formulování a naplňování jeho hodnot (viz dále) a důsledná snaha o rovnocennost všech smluvních stran (např. zadavatel – supervidovaný – supervizor) a procesů, které ve vyvážené souhře zajišťují kvalitu (ať už supervize nebo řízení): kontraktování/plánování, supervidování/řízení, hodnocení/kontrola.


Lidé

Odborní garanti a lektoři ve vzdělávacím programu Řízení a supervize se dlouhodobě angažují v oblasti řízení a supervize v celostátních či regionálních projektech a konferencích, píší odborné články a knihy, ve svém odborném působení usilují o zvýšení úrovně a dobré pověsti řízení a supervize v pomáhajících profesích v ČR.

PhDr. Bohumila Baštecká, PhD. – odborná garantka a lektorka vzdělávacího programu

PhDr. Milan Kinkor – odborný garant a lektor vzdělávacího programu

PhDr. Dana Rabiňáková – lektorka vzdělávacího programu

Mgr. Kateřina Halfarová – lektorka vzdělávacího programu

PhDr. Jarmila Rollová – lektorka vzdělávacího programu

Mgr. Jana Švadlenová, DiS. – lektorka vzdělávacího programu


Cílem programu je:

vybavit účastníky odpovídajícími kompetencemi (= znalostmi, dovednostmi a postoji) v oblasti řízení a supervize

Obsah

Kurzy a výcviky se skládají ze tří na sebe navazujících úrovní, z nichž každá má své specifické cíle. Jednotlivé úrovně vzdělávacího programu absolvuje zájemce dle svých vzdělávacích potřeb, s ohledem na své pracovní zařazení i své předchozí dosažené odborné dovednosti a v souladu se vstupními požadavky jednotlivých kurzů a výcviků.

Kromě kurzů a výcviků organizují lektoři a odborní garanti spolu s organizačním týmem vzdělávacích programů jednorázové akce, jako jsou workshopy, přednášky, kolokvia a odborné semináře, které vyhlašujeme a prezentujeme na webových stránkách vždy několik měsíců před jejich konáním.

A. Kurzy a výcviky

1. úroveň

Kurz Úvod do řízení a supervize
Cílem 24hodinového kurzu je prohloubit zodpovědnost pracovníků a manažerů za řízení sebe a organizace a získat nadhled nad řízením porozuměním jeho smyslu. Kurz mohou absolvovat jednotlivci i celé pracovní týmy.

Zájemci mohou kurz absolvovat samostatně (mají-li alespoň SŠ vzdělání a pracují-li v pomáhajících profesích) nebo jako součást přípravy pro výcviky nabízené ve 2. úrovni (v tom případě je nutné, aby splňovali vstupní požadavky výcviků ve 2. úrovni, které mohou být náročnější).

POZOR! Absolvování pouze třídenního kurzu Úvod do řízení a supervize absolventa nevybavuje a neopravňuje ke kvalifikovanému provádění supervize.

2. úroveň

Výcviky Případová supervize v pomáhajících profesích, Manažerské dovednosti v pomáhajících profesích

Cílem 270hodinového výcviku Případová supervize je připravit zájemce splňující vstupní požadavky na výkon případové supervize v kontextu pomáhajících profesí a vlastní odbornosti. Předpokládá se zkušenost s přijímáním supervize, postupné aktivní provádění supervize v průběhu výcviku a plnění dalších vzdělávacích úkolů. Část výcviku probíhá v kolegiálních skupinách.

140 hodinový výcvik Manažerské dovednosti vybaví účastníka výcviku kompetencemi (dovednostmi, znalostmi a postoji)pro řízení a sebeřízení; rozvíjí účastníka ve výkonu manažerské role v kontextu pomáhajících profesí a organizací. Předpokládá se současná nebo zamýšlená pozice manažera v oblasti pomáhajících profesí.

3. úroveň

Výcvik Týmová supervize - připravujeme

Cílem 110hodinového výcviku je připravit absolventa na výkon týmové supervize v kontextu pomáhajících profesí a organizací a vybavit ho potřebnými kompetencemi. Do tohoto „nástavbového“ výcviku se mohou hlásit absolventi supervizního výcviku o minimálním rozsahu 100 hodin, který absolvovali v kterémkoliv vzdělávacím institutu.

Výcvik připravujeme v partnerské spolupráci s Českou asociací streetwork (ČAS).

B. Jednorázové akce

Informace o jednorázových akcích (workshopy, semináře, kolokvia, apod.), které se týkají tématu řízení a supervize, najdete na webových stránkách Remedia mezi aktualitami.

Hodnoty a zásady programu

Vzdělávací program "Řízení a supervize v pomáhajících profesích" se hlásí k následujícím hodnotám:

Rozvoj

Profese supervizora nebo manažera pomáhajících profesí vyžaduje celoživotní vzdělávání. Řízením a supervizí se zabývají lidé, kteří jsou otevření novým informacím a zkušenostem a jsou schopni se průběžně věnovat svému odbornému i lidskému růstu a vzájemně se učit v různých rolích a postaveních a pojímat rozmanitost jako cestu k udržitelnému rozvoji.

Nadhled

Manažer i supervizor mají a získávají tvořivou svobodu, nadhled nad sebou i situacemi a vhled do dějů (procesů), které představují pomáhající profese. Cestou k nadhledu a tvořivosti bývá mj. humor a vtip.

Zodpovědnost

Manažer i supervizor zodpovídají za vlastní profesionalitu, za sebe ve vztahu s druhými, za vlastní možnosti a za hranice těchto možností, za spolupráci.

Každá ze stran má svoji (smluvně) vyjádřenou zodpovědnost a respekt k zodpovědnosti druhých.

Spolupráce

Při řízení i supervizi jde o vícestrannou a rovnocennou spolupráci, která vede k růstu a k níž každý přispívá svým dílem zodpovědnosti. Rovnocennost je podporována průhledností vztahů, postupů a cílů.


Aktualizováno: únor 2015

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM