REMEDIUMREMEDIUM

Základní krizová intervence (ZKI)

Akreditace MPSV č. A2023/1020-SP/PC/PP

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat (viz obsah kurzu).

Kurz Základní krizová intervence můžete absolvovat samostatně či na něj navázat kurzem Pokračovací krizová intervence tváří v tvář nebo kurzem Telefonická krizová intervence.

Rozsah: 56 výukových hodin (3 setkání)


Místo konání: REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3, případně v externích prostorách v oblasti Prahy 3


Termíny jednotlivých běhů kurzu:

ZKI č. 170:
1. setkání: 30. listopadu - 1. prosince 2023 (čtvrtek, pátek)
2. setkání: 25. - 26. ledna 2024 (čtvrtek, pátek)
3. setkání: 8. - 10. února 2024 (čtvrtek, pátek, sobota)

ZKI č. 171:
1. setkání: 11. - 12. ledna 2024 (čtvrtek, pátek)
2. setkání: 15. - 16. února 2024 (čtvrtek, pátek)
3. setkání: 6. - 8. března 2024 (středa, čtvrtek, pátek)

ZKI č. 171/V (víkendový kurz):
1. setkání: 27. - 28. ledna 2024 (sobota, neděle)
2. setkání: 24. - 25. února 2024 (sobota, neděle)
3. setkání: 23. - 24. března + 21. dubna 2024 (sobota, neděle + neděle)

ZKI č. 172/A (mimořádný běh):
1. setkání: 1. - 2. února 2024 (čtvrtek, pátek)
2. setkání: 28. - 29. února 2024 (středa, čtvrtek)
3. setkání: 13. - 15. března 2024 (středa, čtvrtek, pátek)

ZKI č. 172:
1. setkání: 26. - 27. února 2024 (pondělí, úterý)
2. setkání: 11. - 12. března 2024 (pondělí, úterý)
3. setkání: 8. - 10. dubna 2024 (pondělí, úterý, středa)

ZKI č. 173:
1. setkání: 27. - 28. března 2024 (středa, čtvrtek)
2. setkání: 15. - 16. dubna 2024 (pondělí, úterý)
3. setkání: 20. - 22. května 2024 (pondělí, úterý, středa)

ZKI č. 174:
1. setkání: 4. - 5. dubna 2024 (čtvrtek, pátek)
2. setkání: 2. - 3. května 2024 (čtvrtek, pátek)
3. setkání: 3. - 5. června 2024 (pondělí, úterý, středa)

ZKI č. 175:
1. setkání: 9. - 10. května 2024 (čtvrtek, pátek)
2. setkání: 11. - 12. června 2024 (úterý, středa)
3. setkání: bude upřesněno (pravděpodobně září/říjen 2024)

ZKI č. 176:
1. setkání: 6. - 7. června 2024 (čtvrtek, pátek)
2. setkání: bude upřesněno (pravděpodobně září/říjen 2024)
3. setkání: bude upřesněno (pravděpodobně říjen/listopad 2024)

ZKI č. 176/V (víkendový kurz):
1. setkání: 15. a 22. června 2024 (sobota; sobota)
2. setkání: 21. - 22. září 2024 (sobota a neděle)
3. setkání: 13. října a 19. - 20. října 2024 (neděle; sobota a neděle)

ZKI LŠ (Letní škola 2024):
1. setkání: 16. - 17. července 2024 (úterý, středa)
2. setkání: 18. - 19. července 2024 (čtvrtek, pátek)
3. setkání: 13. - 15. srpna 2024 (úterý, středa, čtvrtek)

Upozorňujeme na vysokou poptávku po přijetí do kurzu Základní krizová intervence, informujte se předem ohledně aktuální obsazenosti termínů na vzdelavani@remedium.cz.

Uzávěrka přihlášek:
Kurzy ZKI jsou otevírány v pravidelných intervalech po cca 1 – 2 měsících - přihlášky přijímáme průběžně a bez omezení. Po přijetí přihlášky jsou zájemci o kurz zaslány podrobnější informace o volných místech v aktuálně otevíraných bězích kurzu. Pokud zájemci nabídnutý termín vyhovuje, je mu zasláno potvrzení o zařazení do konkrétního běhu kurzu ZKI. Úhrada probíhá na základě proforma faktury přibližně dva měsíce před zahájením kurzu.

Vzhledem k velkému počtu zájemců o zařazení do kurzu Základní krizová intervence a změnám v obsazení míst v kurzech nabízíme průběžně uvolněná místa náhradníkům.


Cena kurzu: 12.700 Kč (cena platná pro kurzy zahájené od 1.9. 2022)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Vstupní požadavky:

1)vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)

2)minimální věk 21 let

Obsah kurzu:

 • teorie krize
 • úvod do metody krizové intervence
 • situační krize
 • trauma
 • akutní stresová porucha
 • krize zrání – tranzitorní a vývojové krize
 • krize spojené s problematikou závislostí
 • sebevražedný klient
 • krize v kontextu psychopatologie
 • nedokladné stavy
 • komunikačně náročný klient
 • etika práce krizového interventa
 • praxe a integrace – nácvik dovedností

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent zná základy teorie krize a krizové intervence.
 • Absolvent pozná krizový stav.
 • Absolvent umí aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem.
 • Absolvent umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí.
 • Absolvent má základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.

Lektorský tým:

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu: Mgr. Jana Herbst, Petra Třešňáková, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Olga Havránková, PhDr. Veronika Pinkasová, MUDr. Jan Lorenc,MUDr. Alena Večeřová Procházková, PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Lucie Salačová, Jan Vališ, DiS, Mgr. Tereza Hartošová, Mgr. Martina Tichá, Mgr. David Pešek, MUDr. Mira Babiaková (lektoři se alternují)

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 14

Vzhledem k tématu krize a akcentu na bezpečí v rámci krizové intervence nedoporučujeme rodinným příslušníkům, aby absolvovali stejný program společně. Konečné rozhodnutí však necháváme na účastnících.

Časové schéma kurzu

Kurz se skládá z 3 setkání a probíhá v rozpětí zhruba 3 měsíců s 3 - 5 týdenními intervaly mezi setkáními. Přesné termíny jednotlivých setkání kurzu obdrží přihlášení účastníci po zařazení do kurzu.

1. setkání – 2 dny, 2. setkání – 2 dny, 3. setkání – 3 dny

Každý den se kurz koná od 9.00 do 16.30 (8 výukových hodin = 8 x 45 min) s přestávkami a polední pauzou.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Doporučená literatura:

Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základní krizová intervence, pokud

 • absolvují 90 % předepsaných hodin z každého ze tří setkání kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního dne prvního setkání a posledního (závěrečného) bloku kurzu. (blok = 2 vyučovací hodiny)

 • absolvují záverečný test znalostí

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního dne kurzu a/nebo posledního bloku kurzu nebo nevyplní záverečný test znalostí, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Absolvování tohoto základního kurzu neopravňuje k výkonu krizové intervence.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM