REMEDIUMREMEDIUM

Základní krizová intervence (ZKI)

Akreditace MPSV č. A2019/1140-SP/PC/PP

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat (viz obsah kurzu).

Kurz Základní krizová intervence můžete absolvovat samostatně či na něj navázat kurzem Pokračovací krizová intervence tváří v tvářnebo kurzem Telefonická krizová intervence .

Rozsah: 56 výukových hodin (3 setkání)


Místo konání:REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3


Termíny zahájení jednotlivých běhů kurzu:
19. - 22.července 2021 (ZKI Letní škola č. 152) 14. – 15. září 2021 (ZKI č. 145)
18. – 19. října 2021 (ZKI č. 146)
22. – 23. listopad 2021 (ZKI č. 147)
17. – 18. prosince 2021 (ZKI č. 148)
20. – 21. ledna 2022 (ZKI č. 149)
3. - 4. února 2022 (ZKI č. 150)
21. - 22.března 2022 (ZKI č.151)
11. - 12.dubna 2022 (ZKI č. 154)
9. - 10.května 2022 (ZKI č. 155)
13. - 14.června 2022 (ZKI č.156)

Uzávěrka přihlášek:
Kurzy ZKI jsou otevírány v pravidelných intervalech po cca 1 – 2 měsících - přihlášky přijímáme průběžně a bez omezení. Po přijetí přihlášky jsou zájemci o kurz zaslány podrobnější informace o volných místech v aktuálně otevíraných bězích kurzuPokud zájemci nabídnutý termín vyhovuje, je mu zasláno potvrzení o zařazení do konkrétního běhu kurzu ZKI. Úhrada probíhá na základě proforma faktury přibližně dva měsíce před zahájením kurzu.

Vzhledem k velkému počtu zájemců o zařazení do kurzu Základní krizová intervence a změnám v obsazení míst v kurzech, nabízíme průběžně uvolněná místa náhradníkům.


Cena kurzu:11.500 Kč (cena platná pro přihášené od 1.května 2021)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Vstupní požadavky:

1)vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)

2)minimální věk 21 let

Obsah kurzu:

 • teorie krize
 • úvod do metody krizové intervence
 • situační krize
 • trauma
 • akutní stresová porucha
 • krize zrání – tranzitorní a vývojové krize
 • krize spojené s problematikou závislostí
 • sebevražedný klient
 • krize v kontextu psychopatologie
 • nedokladné stavy
 • komunikačně náročný klient
 • etika práce krizového interventa
 • praxe a integrace – nácvik dovedností

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent zná základy teorie krize a krizové intervence.
 • Absolvent pozná krizový stav.
 • Absolvent umí aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem.
 • Absolvent umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí.
 • Absolvent má základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.

Lektorský tým:

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu:Mgr. Jana Herbst, Petra Třešňáková, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Olga Havránková, PhDr. Veronika Pinkasová, MUDr. Jan Lorenc,MUDr. Alena Večeřová Procházková, PhDr. Daniela Vodáčková (lektoři se alternují)

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 14

Vzhledem k tématu krize a akcentu na bezpečí v rámci krizové intervence nedoporučujeme rodinným příslušníkům, aby absolvovali stejný program společně. Konečné rozhodnutí však necháváme na účastnících.

Časové schéma kurzu

Kurz se skládá z 3 setkání a probíhá v rozpětí zhruba 3 měsíců s 3 - 5 týdenními intervaly mezi setkáními. Přesné termíny jednotlivých setkání kurzu obdrží přihlášení účastníci po zařazení do kurzu.

1. setkání – 2 dny, 2. setkání – 2 dny, 3. setkání – 3 dny

Každý den se kurz koná od 9.00 do 16.30 (8 výukových hodin = 8 x 45 min) s přestávkami a polední pauzou.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Doporučená literatura:

Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základní krizová intervence, pokud

 • absolvují 90% předepsaných hodin z každého ze tří setkání kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního setkání a posledního (závěrečného) bloku kurzu.(blok = 2 vyučovací hodiny)

 • absolvují záverečný test znalostí

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu nebo nevyplní záverečný test znalostí, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Absolvování tohoto základního kurzu neopravňuje k výkonu krizové intervence.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM